РЕШЕНИЕ

 

   1262                             дата  26 юни 2018г.                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 07 юни 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.С.

Прокурор: Христо К.

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1001 по описа за 2018г. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на П.И. *** против Решение № 411/29.03.2018г. постановено по НАХД № 5582/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0769-002355/19.08.2016г. на началник на група в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.1, т.5 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на  150лв., за нарушение на чл.103 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. и е лишен  от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.137А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, пред.1 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50лв., както и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.2 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв..

Съдебното решение се обжалва като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, както и поради необоснованост. Касаторът не споделя мотивите на районния съд за потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за несъставомерност на констатираните нарушения. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок.

Разгледана по същество е  неоснователна.

Касаторът П.И. е санкциониран за това, че на 18.06.2016г., около 14:30ч., в гр.Бургас, на ул. „Константин Величков“, на кръстовището с ул.„24-ти пехотен полк“, управлява МПС с рег. № СВ 2020 ВК, като при временна организация на движението, обозначена със знак със знак В 2 и посредством ограждения,  навлязъл в кръстовището, като с това не съобразил поведението си с пътните знаци, като при подаване на сигнал със стоп-палка от намиращите се на място контролни органи, същият не спрял, а продължил движението си, което е счетено за нарушение на чл.103 от с.з. При установяване на И. като водач на процесния автомобил, същият не представил контролен талон в нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, както и  не използвал обезопасителен колан. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състава на нарушенията, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на лицето на сочените основания, с оглед на което потвърдил изцяло НП.

Решението е правилно, като настоящият съдебен състав напълно споделя изложените от съда мотиви.

Касационната проверка е в пределите на чл.218 от АПК и е обвързана с наведените касационни оплаквания. Неоснователни са възраженията на касатора, че е недопустимо ограничаване на движението към голям брой обекти, като това води до предпоставки за нарушаване на въведените забрани. Разпоредбата на чл.6,т.1 от ЗДвП вменява задължение на участниците в движението да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. На процесната дата, поради провеждащо се спортно състезание,  кръстовището е било урегулирано със знак В 2, забраняващ навлизане на превозни средства, като И., въпреки, че е възприел поставения знак е навлязъл по ул. „Константин Велики“ в нарушение на правилата за движение. От събраните по делото доказателства, се установява, че организацията на движението е била временна и необходима поради провеждане на Международен триатлон, преминаващ през процесния участък, като касаторът се е движил в посока насрещна на участниците, с оглед на което той безспорно е застрашил живота и здравето на колоездачите. Не могат да бъдат споделени и възраженията на касатора, че не му е било отправено разпореждане на контролен орган, тъй като от данните по делото безспорно се установява, че при подаване на сигнал със стоп-палка от намиращите се на място контролни органи, той не е спрял, а продължил движението си. В жалбата пред  районния съд, самият И. посочва, че му е бил направен знак от полицейски служител да спре, но той не го е изпълнил, като след 20 метра е завил наляво и едва тогава спрял. Следва да се има предвид и че съставеният АУАН е подписан без възражения от санкционираното лице, такива не са постъпили и в законоустановения срок и не са били изложени пред въззивния съд. Едва пред настоящата инстанция за първи път са въведени доводи, че контролните органи не са подали знак за спиране, за което обаче касаторът не е ангажирал доказателства. Поддържаните в съдебно заседание възражения, че като свидетели са били разпитани само полицейски служители, са неоснователни, тъй като от една страна няма процесуални ограничения за това, а от друга страна касаторът не е ангажирал доказателства, въз основа на които да е възможно да се изгради фактическа обстановка, различна от тази установена по делото.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение Решение № 411/29.03.2018г. постановено по НАХД № 5582/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: