ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Веселин Енчев

КНАХ   дело    номер  1001   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:57 часа се явиха:

Касаторът – Кмет на Община Руен, редовно уведомен, представлява се от адвокат Ж., която представя днес пълномощно.

Ответникът – Директор на Регионална инспекция по околната среда водите - Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., която представя днес пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

АДВ. Ж. – Не  възразявам да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

АДВ. Ж. – Поддържам касационната жалба и изложените съображения в нея. Допълнителни писмени доказателства няма да сочим пред настоящата инстанция.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам касационната жалба. Също няма да сочим нови доказателства.

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК, няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВ. Ж. – Уважаеми съдии, моля да уважите касационната жалба и да отмените решението на Районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление на директора на РИОСВ – Бургас, което е предмет на обжалване пред настоящата инстанция. Подробни съображения и касационни основания относно незаконосъобразността на решението на Районния съд сме изложили в жалбата, които изцяло поддържаме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. - Моля да потвърдите решението на Айтоския районен съд. Считам, че е законосъобразно и правилно. Правилно е определена административнонаказателната отговорност на Община Руен.  Съгласно чл.6, ал.3 от Наредбата, следва да присъства на проверката представител на лицето, такъв е присъствал и това е еколога на Община Руен, който се е подписал на протокола на проверката. Съгласно чл.7, ал.2 от същата Наредба при вземането на пробите, също трябва да присъства представител на лицето, такъв също е присъствал и се е подписал. А съгласно чл.8 от Наредбата констативния протокол е връчен на законния представител. Дължа да отбележа, че законодателят е направил разграничение между „представител” и „законен представител”. И за това считам, че е спазена процедурата при административнонаказателното производство, поради което моля да потвърдите наказателното постановление на директора на РИОСВ – Бургас.

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми съдии, считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: