Р Е Ш Е Н И Е

 

     1079                                    01.06.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на десети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1000 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба подадена от Д.К.Д.,***, против Решение № 311/13.03.2018 година, постановено по НАХД № 5289 по описа за 2017 година на Районен съд гр.Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 882/02.10.2017г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на Д.К.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес: *** е наложена глоба в размер на 1000 лв. на основание чл.126, т.1 от ЗАДС и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС се отнема в полза на държавата стоката – предмет на нарушението: 15.6 литра етилов алкохол 49.33% vol. , с размер на дължимия акциз 84.65 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение като неправилно, незаконосъобразно и необосновано и отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът Д.К.Д., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – Митница Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба следва да бъде оставена без уважение, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на страните и прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК

На основание чл.218, ал.2 от АПК, касационната инстанция следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. В първоинстанционното производство не са допуснати нарушения на материалния закон. След като е обсъдил събраните по делото доказателства, съдът е достигнал до правилни и обосновани изводи.

Настоящият касационен счита, че с оглед установената фактическа обстановка, от обективна и субективна страна е осъществен състава на  чл.126, ал.1 ЗАДС, според който лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. В конкретния случай от писмените доказателства съдържащи се в административната преписка и гласните такива, събрани в съдебното производство пред въззивния съд, по безспорен и категоричен начин се установява, че касаторът Д.Д. е осъществил административното нарушение за което е санкционира, под формата на държане на инкриминираните стоки.

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че въз основа на прецизно установената фактическа обстановка районният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи относно правната квалификация и съставомерността на деянието, извършено от касатора. Правилно е становището, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административно наказателното производство, които да водят до отмяна на обжалваното наказателно постановление. Касационната инстанция не споделя наведените в касационната жалба доводи за съществуването на пороци, които да обосноват отмяна на атакуваното съдебно решение.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ ЗАНН Административен съд – Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311/13.03.2018 година, постановено по НАХД № 5289 по описа за 2017 година на Районен съд гр.Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.               

 

 

         2.