ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юли                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1000 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 11:00 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Ц.Г., редовно уведомена, явява се лично и с адв. Р.Н., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.И.Р.-баща на детето, редовно уведомен по реда на чл. 47 от  ГПК, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА детето И.Г.Р., редовно уведомен, явява се лично и чрез назначения особен представител – адв. М.Г..

Явява се г-жа Д.Д. – социален работник в отдел „Закрила на детето”, надлежно упълномощена, за да присъства в съдебно заседание за изслушване на детето съгласно представената от нея Заповед № 0201-ЗДЗД-0026/11.07.2016 г.

 

По хода на делото:

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-03-82 от 09.05.2016г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Бургас, за настаняване на детето И.Г.Р., ЕГН-********** в Център „Спешен прием“ към Център за обществена подкрепа към Община Бургас, за срок от един месец.

След указание на съда ответникът представи административната преписка по която е издадена процесната заповед. Въпреки вмененото му двукратно задължение, ответникът не представи доказателства за образувано съдебно производство по чл.28 от Закон за закрила на детето.

 

         СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ДИНЕВА: Не е образувано производство пред Районен съд – Бургас. Няма такава процедура - съдебна част от процедурата. Тя е административна процедура за месец или два, след което да се предвиди дали детето да се върне в семейна среда. В случая не сме предвидили друга мярка за закрила и детето в момента е върнато на майката след изтичане на заповедта.

 

АДВ. Н.: Аз имам въпроси към детето.

АДВ. Г.: Също бих искала да присъствам на разпита на детето.

 

Съдът във връзка със задължението, което му вменява Закон за закрила на детето да изслуша същото непосредствено, намери, че съдебното заседание следва да продължи в специализираната детска стая на съда, където съдът ще изслуша първото детето непосредствено, лично в присъствието на определения служител на Дирекция „Социално подпомагане”, а след това ще бъдат въведени в детската стая и страните по делото.

 

Съдът продължава съдебното заседание в 11.10 часа в специализираната детска стая на съда, в която присъстват председателя на състава, съдебния секретар, социален работник Д.Д. и И.Г.Р..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на детето И.Р..

 

И.Р. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Аз съм на 11 години. Ходя в частно училище – до плажа.

Сега съм във ваканция и си почивам вкъщи.

Нямам проблеми с мама вече никакви. Преди имаше малко проблеми. Вече нямам.

Искам сестра ми да се прибере, защото ми липсва.

Мама се държи добре с мен и аз се държа добре с мама. Аз слушам мама и тя слуша мен. Искам само да попитам кога ще свърши делото, защото ще ходя с една моя приятелка на плаж.

 

Съдът продължава съдебното заседание като въведе в специализираната детска стая жалбоподателката Д.Г. заедно с адв. Н. и особения представител – адв. Г..

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Как се чувстваш при мама?

ДЕТЕТО И.Р.: Аз се чувствам добре като всяко нормално дете.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Понякога страхуваш ли се от мама?

ДЕТЕТО И.Р.: Не. Само понякога, когато изисква повече от мен.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Приятно ли ти е с Ч.?

ДЕТЕТО И.Р.: Ч. не е Ч.. Това е тати и ми е приятно с него.

 

Д.Г.: Ч. е мъжът, с който живея от 2008 г. – 8-9 години.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Искаш ли да отидеш в дома?

И.Р.: Не.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Липсваха ли ти мама и тати?

И.Р.: Да. Най-много те ми липсваха.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Когато те взеха в дома, обясни ли на леличките, че не искаш?

И.Р.: Обясних им, но те не ме чуха. Исках вкъщи. Казаха ми: „Събирай си багажа!”

АДВ. Н.: Нямам повече въпроси към детето.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Защо дойдоха леличките?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО И.Р.: Защото според баба, мама ме е ударила, а това не беше вярно.

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: А какво тогава стана, че дойдоха леличките?

         И.Р.: Мама тогава не ме е ударила. Каза ми да отида в стаята. Тя беше уморена, защото вършеше домакинска работа.

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Имаше ли спор между баба ти и майка ти?

         И.Р.: Първо баба дръпна мама и каза: „Какво правиш?” После мама бутна баба на пода и З. започна да плаче.

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Знаеш ли какво е алкохол?

         И.Р.: Знам, защото татко пие вино. Само веднъж ми се беше случвало да отида да купя вино, защото мама ми даде бележка, с която отидох до магазина за да купя.

 

 

 Съдът продължава съдебното заседание в 11.20 часа в съдебната зала с участието на страните без присъствието на детето.

 

АДВ. Н.: Поддържаме жалбата. Представям Ви и моля да приемете като относими по делото писмени доказателства – копия, касаещи живота на детето преди вземането му от дома. Наред с тях представям също удостоверение за съдебно-психиатрично освидетелстване на доверителката ми, както и медицинско направление за лицето И.Р. за това, че е клинично здрав и са проведени всички имунизации и всички профилактични прегледи.

Няма да соча други доказателства.

АДВ. Г.: От преписката, която е приложена по административното дело установих, че непосредствено след настаняването на детето в този център е било образувано даже и преди това досъдебно производство. Детето е разпитано на 18.05. и тъй като процесът касае конкретната заповед и конкретната дата 06.05., аз смятам, че е важно и моля да се изиска и присъедини прокурорската преписка, от която можем да видим какво е споделило детето И. към него момент, а не сега. Номерът на преписката е ДП № 1159/2015 г. по описа на Първо РУ - Бургас и ДП № 3970/2015 г. по описа на Районна прокуратура - Бургас.

Детето е разпитано на 18.05. в 14.00 часа пред съдия.

АДВ. Н.: Считам, че между предмета на настоящото производство и образуваното досъдебно производство връзката е да бъде извършена проверка дали е отправено искане от разследващите органи и прокуратурата за оказване на някаква помощ. Считам, че това е само връзката.

АДВ. Г.: От преписката установих, че детето не е взето от службите след инцидента, а е било под полицейска закрила за 48 часа.

 

Съдът във връзка с направените доказателствени искания, намери същите за основателни, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка, както и представените писмени доказателства от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ИЗИСКВА за прилагане по делото от Районна прокуратура - Бургас копие на преписката по ДП № 1159/2015 г. по описа на Първо РУ - Бургас и ДП № 3970/2015 г по описа на Районна прокуратура - Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016 г. от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: