ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                    Номер     918                   дата 27 май 2014 год.               Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   

в закрито заседание на 27 май 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………..

Прокурор:……………….

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

адм. дело № 1000 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от М.Н.Р. *** против Определение № 233/08.01.2014г., постановено по гр.дело № 4669/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което, на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът е прекратил производството по делото, тъй като е приел, че в указания срок жалбоподателят Р. не е отстранил констатираните от съда нередовности по подадената от него жалба, след като е бил надлежно уведомен за това.

Частният жалбоподател счита постановения съдебен акт за недопустим, тъй като съдът не се е произнесъл по законосъобразността на административния акт, с жалба против който е бил сезиран, а се е занимал с друг административен акт, като в тази връзка страната посочва, че предмет на гр.дело № 4669/2013г. на Районен съд – Бургас е образувано по негова жалба с вх. № 323/17.06.2013г. по регистъра на ОСЗ – Бургас , с която съдът е бил сезиран да се произнесе по законосъобразността на Решение № 9849С/24.01.2013г. на тази служба, а вместо това, със сега оспорваното определение съдът се е занимал с друго решение на тази служба № 9638/24.01.2013г. С оглед тези твърдения счита, че тъй като указанията на съда се отнасят до друг административен акт, за законосъобразността на който не е бил сезиран, то не може да се приеме, че е налице неизпълнение на указанията на съда, тъй като те са неотносими към действително оспорвания административен акт, който частният жалбоподател посочва – Решение № 9849С/24.01.2013г. на ОС „Земеделие“ – Бургас.

Частната жалба е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд – Бургас е бил сезиран с жалба от Д.Н.Р. и М.Н.Р. против Решение № 9638С/24.01.2013г. на ОС „Земеделие“ – Бургас, която жалба е била подадена чрез административния орган, който й е поставил входящ № 301/07.06.2013г. По тази жалба пред съда е било образувано гр.дело № 4669/2013г. по описа на БРС. В този смисъл, предметът на това дело, очертан именно от жалбата на касатора, е Решение № 9638С/24.01.2013г. на ОС „Земеделие“ – Бургас. По отношение на това оспорено решение съдът е дал указания жалбоподателят да уточни какви негови права и законни интереси то засяга, с предупреждение, че в случай на неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане. Съобщението с указанията на съда е редовно връчено на жалбоподателя, като по делото не са налице данни указанията на съда да са изпълнение в срок. Жалбоподателят всъщност счита, че не дължи изпълнение на дадените от съда указания, тъй като те касаели друг административен акт, а не с този, с който е бил сезиран. Възражението е неоснователно, тъй като както се посочи по-горе съдът е бил сезиран именно с оспорването на Решение № 9638С/24.01.2013г. на ОС „Земеделие“ – Бургас, поради което указанията на съда са относими към заявения правен спор, касаещ това решение. Неясно защо частният жалбоподател счита, че съдът е бил сезиран със спор не относно законосъобразността на този административен акт, а на друг такъв – Решение № № 9849С/24.01.2013г. на ОС „Земеделие“ – Бургас. Съдът не само не намери такъв административен акт в кориците на първоинстанционното дело, но както се отбеляза правният спор се очертава от жалбоподателя в рамките на посоченото от него в жалбата, където той е посочи, че обжалва именно Решение № 9638С/24.01.2013г. Също така, посоченото от страната, че гр. дело № 4669/2013г. на Районен съд Бургас е било образувано по негова жалба с вх. № 323/17.06.2013г. по описа на регистъра на ОС „Земеделие“ – Бургас, е невярно, тъй като жалба с подобен вх. № не е налична по делото, а документът носещ този входящ номер представлява становището на административния орган, което той е депозирал в писмен вид пред съда (л.5) и което становище касае подадената жалба с вх. № 301/07.06.2013г. именно против Решение № 9638С/24.01.2013г. на ОС „Земеделие“ – Бургас.

С оглед изложеното следва да се приеме, че указанията на съда са били адекватни на предмета на жалбата, възраженията в тази насока са неоснователни и след като е констатирал, че указанията не са били изпълнени  в срок, районният съд правилно е прекратил производството по делото на основание чл.158, ал.3 от АПК, поради което постановеният съдебен акт следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.235 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ в сила Определение № 233/08.01.2014г., постановено по гр.дело № 4669/2013г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                           ЧЛЕНОВЕ: