АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2008г. до 31.10.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 318/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ Ж.Д.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.З. ***, ж. к. "Братя Миладинови", бл. 2, вх. "4", ет. 6, ап. 65 срещу Ревизионен акт № 02-00-2324/29.01.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-150/05.04.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Ж.Д.З. ***, ж. к. "Братя Миладинови", бл. 2, вх. "4", ет. 6, ап. 65 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 13 740 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
2 Административно дело No 325/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0202723/08.02.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, в частта в която за 2000г. са определени на Б.И.Б. данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 351,10 лв. и лихви в размер на 264,93 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 0202723/08.02.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, в частта в която за 2001г. са определени на Б.И.Б. данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 2333,34 лв. и лихви в размер на 1421,39 лв., като определя данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 536,70 лв., от който удържан данък в размер на 462,96 лв. и дължим данък по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 73,71 лв., ведно със законната лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Б.И.Б.,***, срещу Ревизионен акт № 0202723/08.02.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, поправен с ревизионен акт № П 0202723/29.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Бургас, в частта в която за 2003г. са му определени данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 12 963,91 лв. и лихви в размер на 4481,48 лв. и в частта в която за 2004г. са определени данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 17 049,92 лв. и лихви в размер на 3753,40 лв..
ОСЪЖДА Б.И.Б.,*** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП разноски по компенсация в размер на 1090,00 лв. (хиляда и деветдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
3 Административно дело No 333/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.С.,
Б.С.В.,
Н.А.Н.,
Г.А.Н.,
Р.Д.Е.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение (второ) от 01.09.2008г.
Поправя допусната в Решение постановено на 15.07.2008 по ах.дело №333/2007г., печатна грешка, като в заглавната част на решението "докладваното от съдия Енчев" следва да се чете "докладваното от съдия Радикова". Ршението е окончателно.
 
4 Административно дело No 396/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Х.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ   Определение от 13.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 7.07.2008г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.10.2008г. от 13,50 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.М. ***, против Решение №135/18.04.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, с което е оставена без уважение жалбата му против Постановление №2634/2001/061788 от 26.03.2007г. на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на АДВ по изпълнително дело № 2634/2001г. по описа на същата дирекция.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 396/2007г. по описа на Административен съд - град Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
5 Административно дело No 427/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ЗЪРНЕНА БОРСА ООД ХРИСТО ПЕТРОВ НАНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Зърнена борса" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев против Ревизионен акт № 02-00-2221/20.12.2006г., издаден от Доротея Нейкова - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас в частта, която е потвърдена с Решение № РД-10-181/19.04.2007г. на изпълняващия правомощията Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Зърнена борса" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, кв."Победа", ул."Чаталджа" № 52, представлявано от управителя Христо Петров Нанев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 7 704,41 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
6 Административно дело No 508/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 28.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Иван Шишман " № 40, рег. по ф.д.№ 1944/2002г. по описа на БОС срещу постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 8/2007 от 26.02.2007г. на Началника на Митница Бургас, мълчаливо потвърдено от Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
7 Административно дело No 563/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 026-2362/22.03.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, с който са установени допълнителни задължения за данък върху доходите на физическите лица, дължим от Д.П.Д. ***, ул."Емона" № 4, както следва:
за период 01.01.2001 - 31.12.2001 год. ОПРЕДЕЛЯ задължение за данък върху доходите на физическите лица, в размер на 4 362,30 лв., ведно със законната лихва за забава в размер на 2 504,59 лв., считано от 08.05.2002 год. до 27.10.2006 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, за установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за периодите 01.01.2002 - 31.12.2002 год. и 01.01.2003 - 31.12.2002 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Д.П.Д. ***, ул."Емона" № 4, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, сумата от 111,83 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
8 Административно дело No 616/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ФИШ ПОРТ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 15.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 16/30.03.2007 година на началника на Митница Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му. 
9 Административно дело No 617/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Л.П.В.,
М.Т.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Л.П.В. и М.Т.П. *** за изменение на Определение № 77 от 11.01.2008 г. по адм.д. № 617/2007 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, в частта му за разноските. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
10 Административно дело No 620/2007, VI състав Други административни дела Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на зам. директора на ОДП - Бургас да издаде паспорт на малолетното дете Калина Батакчиева.
ВРЪЩА преписката на директора на ОДП - Бургас за произнасяне по искането на Г. Николаева Т., в качеството й на майка и законен представител на малолетната дъщеря Калина Руменова Батакчиева, за издаване на паспорт на малолетното дете, при съобразяване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
11 Административно дело No 621/2007, II състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.М.Д. РДНСК БУРГАС   Решение от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.Д. *** срещу Заповед № 40 от 25.04.2007г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА Ж.М.Д. *** да заплати в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
12 Административно дело No 651/2007, X състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Решение от 06.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 1062/05.06.2007г. на Общински съвет - Несебър, отразено в протокол № 29 от 05.06.2007г. със следното съдържание: "На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, допълва свое решение № 845 от протокол № 24/26.01.2007г., като досегашния текст на решението става т.1 и създава нови т.2 и т.3, както следва: т.2: Поради отпаднало предназначение обявява за частна общинска собственост частта от улицата с площ от 287,58 /двеста осемдесет и седем цяло петдесет и осем стотни/кв.м., попадащи в обема на ПУП по т.1; т.3 Упълномощава кмета на община Несебър да подпише договор по чл.15, като след влизане в сила на частичното изменение да се извърши замяна на собствените на Костадин Х.С. 146,39 /сто четиридесет и шест цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м. с 287,58 /двеста осемдесет и седем цяло петдесет и осем стотни/кв.м. общинска собственост, като частното лице доплати разликата в цената, съгласно приложената пазарна оценка."
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
13 Административно дело No 702/2007, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Биофарм - Инженеринг"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, бул. "Тракия"№75, с ЕИК по Булстат 119055339, вписано с решение по ф.д. №542 по описа на Сливенски окръжен съд за 1997 година, представлявано от Валентина Танева Колева - Хаджиева против Ревизионен акт № 2060080/ 20.04.2007 година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Сливен, потвърден с решение № РД- 10- 277 от 18.06.2007 година на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която са установени дължимите от жалбоподателя допълнителни задължения по ЗКПО за 2002 година общо в размер на 17822.62 лева, представляващи- данък за общините в размер на 4999.60 лева- главница и лихви-2584.15 лева и данък върху печалбата в размер на 6750.00 лева- главница и лихви- 3488.87 лева.
ОСЪЖДА "Биофарм - Инженеринг"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, бул. "Тракия"№75, с ЕИК по Булстат 119055339, вписано с решение по ф.д. №542 по описа на Сливенски окръжен съд за 1997 година, представлявано от Валентина Танева Колева - Хаджиева ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 696.00 лева.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.


 
14 Административно дело No 732/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ В.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОБЯВЯВА нищожността на ревизионен акт № 263133/16.04.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта относно констатациите по ЗДДС (отм.) за данъчни периоди - април 2002, май 2002 юни 2002, ноември 2005, декември 2005 и януари 2006 година.
ОТМЕНЯ на ревизионен акт № 263133/16.04.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта относно констатациите по ЗКПО (отм.) за 2003 година.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.В. ***, в качеството му на ЕТ "Даин - В.В."*** против ревизионен акт № 263133/16.04.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП в останалата й част.
ОСЪЖДА В.И.В. ***, в качеството му на ЕТ "Даин - В.В."***, с адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.67, ет.2, ап.5 и ЕИК по БУЛСТАТ 102627593, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 684 (шестстотин осемдесет и четири) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите, да заплати на В.И.В. ***, в качеството му на ЕТ "Даин - В.В."***, с адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.67, ет.2, ап.5 и ЕИК по БУЛСТАТ 102627593 сумата от 1350 (хиляда триста и петдесет) лева разноски по делото - адвокатско възнаграждение, държавна такса и депозит за вещото лице.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
15 Административно дело No 758/2007, II състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.П.П. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 20.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 49 от 14.05.2007г. на началника на РДНСК Бургас.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Бургас да заплати в полза на Ф.П. *** разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 760 лв. (седемстотин и шейсет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
16 Административно дело No 780/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ Н.П.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Н. ***, против Ревизионен акт № 0200286/05.04.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-263/11.06.2007г. на директора на Д "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на Н.П.Н. за данъчните периоди 1.07.2003г.-31.07.2003г., 1.12.2003г.-31.12.2003г., 1.01.2004г.-31.01.2004г., 1.04.2004г.-30.04.2004г., 1.05.2004г.-31.05.2004г., 1.08.2004г.-31.08.2004г., 1.09.2004г.-30.09.2004г., 1.12.2004г.-31.12.2004г., 1.01.2005г.-31.01.2005г., 1.02.2005г.-28.02.2005г., 1.04.2005г.-30.04.2005г., 1.05.2005г.-31.05.2005г., 1.06.2005г.-30.06.2005г., 1.07.2005г.-31.07.2005г., 1.08.2005г.-31.08.2005г., 1.09.2005г.-30.09.2005г., 1.10.2005г.-31.10.2005г., 1.11.2005г.-30.11.2005г., 1.12.2005г.-31.12.2005г., 1.01.2006г.-31.01.2006г. и 1.02.2006г.-28.02.2006г., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 26 091,87 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 6 494,27 лв. по фактури, издадени от "Стат" ЕООД-гр.Бургас, "Репет" ЕООД-гр.Габрово и "Агротехсервиз" ООД-гр.Средец.
ОСЪЖДА Н.П.Н. ***, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 992 /деветстотин деветдесет и два/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
17 Административно дело No 831/2007, V състав Дела от административен характер по ЗОБС Ц.В.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.В.Ц. ***, обл.Бургас, против отказ на кмета на Община Приморско да отмени Заповед №386/18.03.1977г. на Председателя на Окръжен народен съвет - гр.Бургас за отчуждаване на недвижим имот по реда на чл.31, ал.1 от ЗОбС, а именно: дворно място с площ от 650 кв.м., върху което е било отстъпено право на строеж, представляващ урегулиран поземлен имот, бивш парцел ХІ- 414, в бивш квартал 38 по плана от 1973г. на гр.Приморско, включен към УПИ ІV, кв.38 по плана от 1975г. на гр.Приморско, обл.Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
18 Административно дело No 845/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ А.К.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 22.08.2008г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № 02000348 от 13.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, частично потвърден с решение № РД-10-318/12.07.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която за данъчни периоди 01.09.2003г.-30.09.2003г., 01.10.2003г.-31.10.2003г., 01.11.2003г.-30.11.2003г., 01.03.2004г.-31.03.2004г. по приложението на ЗДДС на А.К. ***... са определени следните задължения: ДДС за внасяне в размер общо на 2484,75 лв. и лихви в размер общо на 921,83 лв.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.К. ***..., против ревизионен акт № 02000348 от 13.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, частично потвърден с решение № РД-10-318/12.07.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на А.К.К. по приложение на ЗДДС за данъчни периоди 01.08.2003г.-31.08.2003г., 01.02.2004г.-29.02.2004г., 01.06.2004г.-30.06.2004г., 01.07.2004г.-31.07.2004г., са определени следните задължения: ДДС за внасяне в размер общо на 2035,45 лв. и лихви в размер общо на 770,29 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, представлявана от Румяна Дечева Дулева, да заплати на А.К. ***... направените по делото разноски в размер на 385,00 (триста осемдесет и пет) лева.
ОСЪЖДА А.К. ***... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 209 (двеста и девет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
19 Административно дело No 883/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЮЖНО ВИНО АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 0262264/23.05.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-350/23.07.2007 год., с който в тежест на "Южно вино" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Янко Комитов" № 6, са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчни периоди м. септември 2004 год. и м.октомври 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "Южно вино" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Янко Комитов" № 6 сумата от 12 997 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
20 Административно дело No 891/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.С. ИЗП ДИР АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР   Решение от 23.10.2008г.
Отхвърля жалба / възражение/ на М.С. *** против Заповед № РД- 18- 12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър / ДВ.бр. 43/01.06.2007г./, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Черноморец, което включва и с. Атия,общ. Созопол, област Бургас, в частта касаеща имот № 81178.502.286.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
21 Административно дело No 895/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТЕАТОМ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Театом" ЕООД - гр. Бургас против ревизионен акт № К-274/07.05.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП в частта, в която е потвърден с решение № РД - 10 - 333/16.07.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Театом" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102649579, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 2930 (две хиляди деветстотин и тридесет лева) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
22 Административно дело No 901/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Х.Г. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-4/19.07.2007г., издадена от началника на РДНСК - Бургас, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ "Лятна кухня с ателиета в подпокривното пространство-преработка на одобрени проекти", изпълнен от жалбоподателя в съсобствения му УПИ VІ-430 в кв.55 по плана на гр.Бургас, кв."Сарафово" с административен адрес: ул."Ангел Димитров" № 38.
ОСЪЖДА РДНСК - Бургас да заплати на К.Х.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 460 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
23 Административно дело No 913/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ БАЛКАН СТАНЮ ЛЕЧЕВ ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД- 16- 627/26.06.2006г. на Кмета на Община Поморие, в частта т.ІІ.6 - класиране на кандидатите и определяне на изпълнител за транспортна линия Поморие- Слънчев бряг.
ОСЪЖДА Община Поморие да заплати на ЕТ "Балкан- Станю Лечев" с.Козичене, общ. Поморие, представляван от Станю Демирев Лечев сума в размер на 150 лева, направени по делото разноски / държавна такса и възнаграждение за един адвокат/.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
24 Административно дело No 942/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕЛИТ ИНВЕСТ 72 ЕООД ГЕОРГИ НАРДОВ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на "Елит Инвест - 72" ЕООД гр. Пловдив, представлявано от Георги Петров Нардов, чрез процесуален представител адв. Апостолов против Заповед № 1744/14.08.2007г. на Дирекнора на ТД на НАП гр. Бургас.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
25 Административно дело No 975/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.Д.Г. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС,
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА НА РМД БУРГАС
  Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 40/04.06.2007г. издадено от началника на митница Бургас. ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на С.Д.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 210 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
26 Административно дело No 981/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.И.М. РДНСК БУРГАС   Решение от 16.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 76 от 24.07.2007г. на Началник РДНСК Бургас, с която е спряно изпълнението на всички видове СМР на строеж "Бетонови площадки" находящ се в терен общинска собственост до северната граница на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІобщ., кв.1, гр.Созопол и забранен е достъпа до строежа.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК-Бургас за ново произнасяне.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
27 Административно дело No 1003/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ В И В ООД ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2000118/26.06.2007г. издаден от главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр.Сливен потвърден с Решение № РД-10-375/06.08.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, в частта му, в която са установени задължения на "В и В" ООД гр.Сливен, за корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 7992,88 лв., като определя задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 3817,28 лв., от които внесена сума 1847,61 лв. и дължима сума 1969,67 лв., както и съответните на тази сума лихви съгласно ЗЛДТДПДВ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
28 Административно дело No 1022/2007, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ С.С.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 24.09.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0200620/14.06.2007г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-381/14.08.2007г. на изпълняващия правомощията директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на С.С.Д. са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 6 614,87 лева и лихва за просрочие в размер на 4 215,41 лева.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на С.С.Д. *** с ЕГН: ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 820 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
29 Административно дело No 1056/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.К.П. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.К.-П. *** против заповед № Z-368/02.05.2007г. на кмета на Община Созопол.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
30 Административно дело No 1060/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ИЗГРЕВ РДНСК БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Потребителна кооперация "Изгрев", със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол срещу Заповед № ДК-02-БС-6/07.08.2007 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.
ОСЪЖДА Потребителна кооперация "Изгрев", със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол, представлявано от председателя Милко Великов Димов, да заплати в полза на РДНСК-гр. Бургас сумата от 80 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
31 Административно дело No 1106/2007, X състав Дела по ДОПК и ЗМ Р.И.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС,
ДАН ЕКСПЕРТ ПРИ ТДД НА РД ДОНКА ЙОРД. ГЕОРГИЕВА
  Решение от 08.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.И. с ЕГН: **********,*** - адв.Георги Стойчев за прогласяване на нищожност на данъчен ревизионен акт № 546 от 21.06.2005г. издаден от данъчен експерт - ръководител на екип в ТДД "Републикански данъци" гр.Бургас.
ОСЪЖДА Р.И.И. с ЕГН: **********,*** - адв.Георги Стойчев да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1261,00 лв. (хиляда двеста шестдесет и един лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
32 Административно дело No 1108/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП   Решение от 17.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Г. ***, к-с "Лазур", бл.1, вх.3, ет.8, ап.10 против Ревизионен акт № 437/02.05.2007 год. на старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-309/02.07.2007 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, обжалван, в частта относно непризнат данъчен кредит за данъчни периоди 01.05.2003-31.05.2003 год., 01.06.2003-30.06.2003 год., 01.07.2003-31.07.2003 год., 01.08.2003-31.08.2003 год. и 01.10.2003-31.10.2003 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА А.М.Г. ***, к-с "Лазур", бл.1, вх.3, ет.8, ап.10 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 619,51 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
33 Административно дело No 1113/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.К. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.К. *** против заповед № 1613/06.08.2007 година на кмета на община Бургас.
ОСЪЖДА В.Д.К. *** да заплати на Община Бургас направените по делото разноски в размер на 940 лева.
Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
34 Административно дело No 1130/2007, XII състав Дела по ЗОСОИ М.М.Х.,
А.М.Х.,
А.А.С.,
К.А.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ИЗМЕНЯ размера на дължимото парично обезщетение, определено със Заповед № РД-09-79/15.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за отчуждаване и определяне на обезщетение за имот № 03780, представляващ част от имот № 037087, местност "Св. Илия" по КВС на землището на гр. Созопол, собственост на наследниците на Атанас Апостолов Ч., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 904 лв /деветстотин и четири лева/, на 34 822 лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
35 Административно дело No 1133/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ МОТ ЕООД ТОДОР МИТКОВ СПАСОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0203028/19.03.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-256/04.06.2007г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Мот" ЕООД - гр.Бургас, ул."Ал. Стамболийски" № 39, ет.1, представлявано от управителя Тодор Митков Спасов, е определен корпоративен данък и съответните лихви за забава вследствие увеличение на финансовия резултат за 2005г. на основание чл.23, ал.2, т.11 от ЗКПО (отм.) със сумата от 437 500, представляваща неотчетени приходи за бояджийски услуги.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мот" ЕООД - гр.Бургас, ул."Ал. Стамболийски" № 39, ет.1, представлявано от управителя Тодор Митков Спасов, против частта от Ревизионен акт № 0203028/19.03.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-256/04.06.2007г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, с която е определен корпоративен данък и съответните лихви за забава вследствие увеличение на финансовия резултат за 2005г. на основание чл.23, ал.2, т.11 от ЗКПО (отм.) със сумата от 44 500 лв., представляваща неотчетени приходи за шмиргелeне, и на основание чл.23, ал.2, т.3 и т.10 от ЗКПО (отм.), със сумата от 25 470,35 лв., представляваща отчетени разходи за хотелски услуги и нощувки, със сумата от 29 674,26 лв., представляваща отчетени разходи за предпазна храна, със сумата от 7 831,74 лв., представляваща отчетени разходи за предпазни средства и специално работно облекло, както и в частта, с която в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчните периоди от 1.03.2005г. до 31.03.2006г., 1.05.2006г.-31.05.2006г. и 1.07.2006г.-31.07.2006г. в размер: ДДС за внасяне 8 116.72 лв. и лихви за забава 1 318.43 лв.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
36 Административно дело No 1157/2007, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ Д.П.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 365/12.07.2007г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 412/04.09.2007г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в частта , с която са определени данъчни задължения на Д.П.Р. за периода април 2003г. в размер на 2 495,75 лв. и лихви 1 309,67 лева.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Д.П.Р. срещу РА № 365/12.07.2007г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10- 412/04.09.2007г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас да заплати на Д.П.Р., направените по делото разноски в размер на 130 лева.
ОСЪЖДА Д.П.Р. да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Бургас, направените по делото разноски в размер на 2 204 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
37 Административно дело No 1178/2007, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ КИП-О3 ЕООД ИВАНКА ТОДОРОВА ЖЕКОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "КИП 03" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 85, вх. 1, ет. 6, ап. 16, подадена чрез управителя Иванка Тодорова Жекова срещу Акт за прихващане или възстановяване № 6821/10.07.2007 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-422/13.09.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "КИП 03" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 85, вх. 1, ет. 6, ап. 16 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
38 Административно дело No 1183/2007, XI състав Други административни дела К.Х.А.,
Г.П.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС   Определение от 08.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 08.07.2008 година за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.Х.А. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.П.Г. *** против заповед № РД-09-68/07.05.2007 година на областния управител на Бургаска област.

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 1183/2007 година по описа на Административен съд - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
39 Административно дело No 1187/2007, VII състав Други административни дела П.С.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 15.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на устните състезания.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.А. ***, ж.к.Изгрев бл.53 вх.Б ет.8 ап.22 против заповед № РД-09-68/07.05.2007г. издадена от областен управител на област с административен център- гр.Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, вр.с чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността"Митков мост",землището на с.Черноморец, община Созопол, област Бургаска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1187/2007г. по описа на Административен съд -гр.Бургас. ОСЪЖДА П.С. *** , да заплати на П.С. *** съдебно- деловодни разноски в размер на 200 лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
40 Административно дело No 1188/2007, XII състав Други административни дела Н.Я.Ф. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 17.09.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Я.Ф. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на плана на новообразуваните имоти за местността "Митков мост", землището на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразуван имот № 144.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1188/2007 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
41 Административно дело No 1266/2007, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Н.К.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б. против ревизионен акт № 2000016/13.06.2007 година на орган по приходите при ТД - Сливен на НАП, потвърден с решение № РД - 10 - 374/02.08.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Н.К.Б. с ЕГН **********,***, ул. "Михаил Греков" № 39, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 272 (двеста седемдесет и два лева) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
42 Административно дело No 1276/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.Т.,
З.А.Т.
РДНСК БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.А.Т. *** против заповед № 38/17.08.2007г., произнесена от началника на РДНСК - Бургас, с която е отменено разрешение за строеж № 31/27.02.2007г., издадено от главния архитект на Община Царево, ведно с одобрения на 26.02.2007г. инвестиционен проект за обект "преустройство на семеен хотел в жилищна сграда със стаи за настаняване с РЗП - 365 кв.м."
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
43 Административно дело No 1283/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.Д.П. с адрес за кореспонденция гр...., ул."......." №....... против ревизионен акт № 026-850/17.07.2007 година на ст.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №РД-10-438 от 24.09.2007г. на директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА М.Д.П. с адрес за кореспонденция гр.........., ул.".........." №........... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
44 Административно дело No 1319/2007, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ Е.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Е.С.Н., ЕГН........, със съдебен адрес гр.........., пл."..............." №...., ет...., офис ..., адв.В.С., против ревизионен акт № 02-00-3079/16.04.2007 година на гл.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №РД-10-443 от 26.09.2007г. на директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА Е.С.Н., ЕГН ......... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 412 (четиристотин и дванадесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
45 Административно дело No 1342/2007, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Ж.П. ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 22.10.2008г.
ОБЯВЯВА Заповед № РД 01-912/16.11.2006 година на кмета на община Царево, с която е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план за реконструкция (разширение) на път ІV - 90075 "Лозенец - Царево", общинска собственост, с дължина на трасето 4 600 метра, за НИЩОЖНА.

Решението е окончателно.


 
46 Административно дело No 1347/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.И.,
И.Д.Х.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Д.И. *** и И.Д.Х. *** против Заповед № 643/05.09.2007г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е разрешено на С.Т.Н. *** да прокара временен път с широчина 6 метра през имот с идентификатор 51500.508.165 по кадастралната карта на гр.Несебър за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 51500.508.166.
ОСЪЖДА Д.Д.И. *** и И.Д.Х. *** да заплатят на С.Т.Н. *** сумата от 400 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
47 Административно дело No 1469/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.К. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-16-1248/27.09.2007г., издадена от кмета на Община Поморие, с която е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване за имот №015083, находящ се в местността "Лалето", в землището на гр.Каблешково, общ.Поморие, със съответното застрояване за жилищно строителство с Н до 10 м.
ОСЪЖДА Община Поморие, представлявана от кмета, да заплати от бюджета си на И.К.К., съдебни разноски в размер на 110 /сто и десет/ лева.
Решението е окончателно.
 
48 Административно дело No 1486/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 08.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-30 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Гараж", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
49 Административно дело No 1487/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-31 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Масивна сграда", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
50 Административно дело No 1489/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-31 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Паянтова стопанска сграда с WC", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
51 Административно дело No 1520/2007, XI състав Други административни дела ОБЩИНА ПРИМОРСКО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 07.10.2008г. 
52 Административно дело No 1530/2007, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР З.И.Б. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 09.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.Б. ***, ж. к. "Славейков", бл. 39, вх. 8, ет. 4 срещу Заповед № ДК-02-БС-34/26.10.2007 г. на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол-гр. Бургас (РДНСК-гр. Бургас) за премахване на незаконен строеж "Пристройка към съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ ХVІІІ-215, кв. 17 по плана на кв. "Лозово", гр. Бургас, административен адрес ул. "Комуна" № 8а, собственост на З.И.Б..
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
53 Административно дело No 1560/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение (второ) от 01.09.2008г.
Поправя допусната в Решение постановено на 05.08.2008 по ах.дело №1560/2007г., печатна грешка, като в заглавната част на решението "докладваното от съдия Енчев" следва да се чете "докладваното от съдия Радикова". Ршението е окончателно.
 
54 Административно дело No 1560/2007, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 05.08.2008г.
Отменя заповед №Z-895/30.08.2007 г.на кмета на община Созопол, с която е одобрено изменение на застрояване за УПИ ІХ 1356 и Х 1664 в кв.44 по плана на гр.Созопол,одобрен със Заповед №РД-02-14-73/1989 г.,като в УПИ ІХ 1356 се ситуира един триетажен застроителен обем,а УПИ Х 1664 еден триетажен и един четириетажен застроителен обем,при плътност на застрояване 50% Hmax=10.00 м.и Kинт =1.5 по червените и сини линии и надписи и по корекцията,нанесена в зелен цвят по приложен Подробен устройствен план -ПЗ.Осъжда Община Созопол да заплати на Л.Х.Х. сума в размер на 250 /двеста и петдесет/лева,представляваща направените по делото разноски.Решението е окончателно.
 
55 Административно дело No 1563/2007, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ 1001 БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Южна промишлена зона складова база "Гранити", съд. рег. по ф.д. № 1504/02 год. на БОС за обявяване на нищожност на Решение № 5805/06/30.05.2007 год. на Началник на МП "Запад-рибно пристанище" гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Южна промишлена зона складова база "Гранити", съд. рег. по ф.д. № 1504/02 год. на БОС за обявяване на нищожност на Решение № 5805/06/23.04.2007 год. на Началник на МП "Запад-рибно пристанище" гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
56 Административно дело No 1564/2007, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ 1001 БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Южна промишлена зона, складова база "Гранити", представлявано от управителя Ангел Христов Христев, в частта, с която се иска отмяна на решение № А-5805/06 от 25.04.2007г. и решение № А-5805/06 от 30.05.2007г., издадени от началника на Митнически пункт "Западно-рибно пристанище" при Митница - Бургас, като ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1564/2007г. по описа на Административен съд - гр.Бургас в тази част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Южна промишлена зона, складова база "Гранити", представлявано от управителя Ангел Христов Христев, в частта, с която се иска обявяване нищожността на решение № А-5805/06 от 25.04.2007г. и решение № А-5805/06 от 30.05.2007г., издадени от началника на Митнически пункт "Западно-рибно пристанище" при Митница - Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
57 Административно дело No 1571/2007, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДИК ЕЛЕНА ЦВЯТКОВА КОЛЕВА Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"ДИК-Елена Цветкова Колева" със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Опълченска" № 18а против заповед № ДК-02-БС от 30.10.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА ЕТ"ДИК-Елена Цветкова Колева" със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Опълченска" № 18а, да заплати в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
58 Административно дело No 1582/2007, VIII състав Други административни дела Я.И.А. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 26.09.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №2776 от 09.11.2007 година за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС на Зам. директора на ТД на НАП - Бургас, като незаконосъобразна.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
59 Административно дело No 1583/2007, XII състав Други административни дела КОМПЛЕКС 2000 ООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2764 от 09.11.2007 г. на заместник директора на ТД на НАП-гр. Бургас за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 186 от ЗДДС запечатване на обект - магазин за компютри и консумативи, находящ се гр. Созопол, ул. "Индустриална" № 9, стопанисван от "Комплекс 2000" ООД и за забрана достъпа до обекта.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
60 Административно дело No 1639/2007, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.М.С. против Заповед № Z-1268/25.10.2007г. кмета на Община Созопол, поради отказ от оспорването.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1639/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
61 Административно дело No 1660/2007, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ М.Т.С.,
В.Т.К.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 3830С от 23.10.2007 г. на Общинска служба по земеделие и гори - гр. Бургас, с което е определено на наследниците на Тотьо С. *** правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи с поименни компенсационни бонове на стойност 22 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
62 Административно дело No 1669/2007, XII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Р.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 592/03.12.2007 г. на кмета на община Сунгурларе за прекратяване на служебното правоотношение на Р. Димитрова Ч. *** на основание чл. 107, ал.2 от ЗДСл поради получена най-ниска оценка при атестиране. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р. Димитрова Ч. *** за обезщетение за времето , през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяването на служебното й правоотношение. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р. Димитрова Ч. *** за поправка на основанието за прекратяване на служебното правоотношение, вписано в служебната книжка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1669/07г. по описа на Административен съд - Бургас в частта, образувана по искането на Р. Димитрова Ч. за обезщетение и за поправка на основанието за прекратяване на служебното й правоотношение. ОСЪЖДА Кмета на община Сунгурларе да заплати в полза на Росиц;а Димитрова Ч. *** сумата от 120 /сто и двадесет лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението в частта , с която се прекратява производството, полежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, а в останалата част - с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.
 
63 Административно дело No 1669/2007, XII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Р.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 30.09.2008г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 770/14.08.08г., постановено по настоящото дело, като в мотивите на първа страница от него и в диспозитива името Р. Димитрова Ч. да се замени с Р.Н.Ч.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.
 
64 Административно дело No 1670/2007, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АКСЕЛ ГРУП ООД РДНСК БУРГАС   Определение от 29.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Аксел труп" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.65, вх.7, ет.7 , представлявано от управителя Антон Илиев Тумбалов против Заповед № 106/03.12.2007г. , издадена от началника на РДНСК- Бургас . ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1670/2007г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
65 Административно дело No 1691/2007, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.И.,
Д.Д.К.,
К.Д.К.
ИЗП.Д.НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР   Решение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-61/08.10.2007г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Веселие, общ.Приморско, обл.Бургас, в частта, относно имот с идентификатор 10731.137.36.
ИЗПРАЩА преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София за решаване въпроса по същество съгласно указанията, дадени в мотивите на решението.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
66 Административно дело No 1696/2007, XI състав Дела от административен характер по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО   Решение от 27.10.2008г.


Р Е Ш И

ОТМЕНЯ чл.13 ал.3, чл.18 ал.1 т.9, чл.31 ал.1, чл.31 ал.3, чл.31 ал.4, чл.61 ал.1 т.4, чл.98 ал.4, чл.113, чл.114 и чл.120 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Малко Търново.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщението за постановяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

 
67 Административно наказателно дело (К) No 24/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС Т.А.М.   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 82 от 23.11.2007г., постановено по НАХД № 91/2007г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 2103/13.09.2007г., издадено от заместник директора на ТД на НАП - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
68 Административно дело No 44/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД РДНСК БУРГАС   Решение от 01.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ" АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Лоза" № 16, ет. 1 срещу Заповед № 102 от 14.11.2007 г. на началника на РДНСК-Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
69 Административно дело No 110/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.С. *** против отказ на кмета на община Царево за подписване на договор за прехвърляне на п-л Х, в кв.19 по плана на с.Лозенец, общ.Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 110 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
70 Административно дело No 147/2008, IX състав Искове за обезщетение Ф.Д.И. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ   Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Ф.Д.И. ***, к-с "Славейков", бл.55, вх.Е, ет.6, ап.18 против Национален осигурителен институт с адрес гр.София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, за заплащане на претърпени имуществени и неимуществени вреди в общ размер от 6 242,28 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
71 Административно дело No 151/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.М. РДНСК БУРГАС   Решение от 23.09.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.М. ***, ул. "Каваци"№59 против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на против Заповед № ДК-02-БС-1 от 10.01.2008 година на Началника на "Строителен контрол" при РДНСК- Бургас, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж "Паянтова жилищна сграда" / под №28 по схема на Община Бургас/, находящ се в терен предвиден за улица, съгласно регулационен план на кв."Горно Езерово" на гр. Бургас, с административен адрес- ул. "Каваци" №59, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.М.М., ЕГН ********** ***, ул. "Каваци" № 59 да заплати на РДНСК- Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
72 Административно дело No 166/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 06.08.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт № 02-00-1091/24.09.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-14/14.01.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД - гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит са определени данъчни задължения по ЗДДС (отм.) за данъчните периоди 1.07.2004г.-31.07.2004г., 1.08.2004г.-31.08.2004г., 1.10.2004г.-31.10.2004г., 1.12.2004г.-31.12.2004г. и 1.02.2005г.-28.02.2005г., възлизащи на сумите в общ размер ДДС за внасяне 12 613,44 лв. и лихва за забава 4 490,85 лв.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 02-00-1091/24.09.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-14/14.01.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД - гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, в резултат на начислен данък при източника по чл.34, ал.4 от ЗКПО (отм.) са определени данъчни задължения за данъчния период 1.01.2004г.-31.12.2004г. в размер на 456 934,46 лв. и лихва за забава 116 061,14 лв., и за данъчния период 1.01.2005г.-31.12.2005г. в размер на 391 735,60 лв. и лихва за забава 150 091,84 лв.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, сумата 50 /петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
73 Административно дело No 190/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ КУИН ДИС ЕООД ДОНТАН ДЖИЛАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 15.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Куин дис" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.к."Лазур", бл.7, вх.4, ет.7, представлявано от управителя Дотан Майкъл Джилад, против ревизионен акт № 0201078/23.10.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-06/03.01.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, с който на "Куин дис" ЕООД е увеличен декларирания от финансов резултат за 2004г. със сумата 298 666,60 лв., за 2005г. със сумата 309 387,90 лв. и за 2006г. със сумата 360 421,90 лв., на основание чл.23, ал.2, т.8 от ЗКПО (отм.), представляващи отчетени разходи за реклама.
ОСЪЖДА "Куин дис" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.к."Лазур", бл.7, вх.4, ет.7, представлявано от управителя Дотан Майкъл Джилад, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 696 /шестстотин деветдесет и шест/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
74 Административно дело No 191/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ ПОМОРИЕ КОМЕРС 2006 АД МИХАИЛА ХРИСТОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОТМЕНЯ РА № К- 1395/29.10.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД - 10-02/02.01.2008г., издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас, в частта в която е определен за довнасяне за 2003г. корпоративен данък в размер на 128 586,40лв. , поради корекция в размера на загубата, която дружеството следва да приспада през 2003г. по реда на чл. 23 ал.3 т.2 във вр. с чл. 39 ал.2 ЗКПО /отм./.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр. Бургас заплати на "ПОМОРИЕ КОМЕРС 2006" АД гр. Поморие, представлявано от Михаила Йорданова, направените по делото разноски в размер на 1050 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
75 Административно дело No 239/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ГЕБРЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 27.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ЕМКО" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София `407,бул.Джеймс Баучър №76,представлявано от Емилиян Христов Г. против Заповед №РД-01-250/2.7.2002 г.на кмета на община Царево в частта й относно т.1 от разпоредителната част за одобряване на ПУП -ПРЗ за имот пл.№003258 м.Поляните,с.Синеморец,община Царево като се урегулира в УПИ ІІ -258 в кв.3 и ситуират строителни петна,като Прекратява производството по делото в тази му част.Отменя Заповед №РД-01-250/2.7.2002 г.на кмета на община Царево в частта й относно т.2 от разпоредителната част за одобряване на предвиждане за общинска пешеходна алея с ширина от 4 метра ,навътре в имота откъм източна граница и предвиждане на застроителни линии на разтояние от 6 метра.Решението е необжалваемо в частта в която се отменя частично заповедта,а в частта в която се оставя без разглеждане жалбата,подлежи на обжалване по реда на определенията с часта жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.
 
76 Административно дело No 247/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Г.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 13.08.2008г., в законна сила от 02.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.Г. *** против ревизионен акт № 02001657/04.12.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП..
ОСЪЖДА Г.Б.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП сумата от 610 (шестстотин и десет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
77 Административно дело No 249/2008, XII състав Дела по ДОПК и ЗМ Р.И.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 14.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И. *** срещу Решение № РД-10-32/28.01.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Р.И. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
78 Административно дело No 250/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.Ж.,
З.А.Ж.,
Я.З.Ж.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № Z - 48 от 18.01.2008г., издадена от кмета на Община Созопол, с която се оттегля разрешение с изх.№ 94-П-333/28.09.2007г. за изработване на ПУП - ЧИ на ПРЗ за имот № 1707, кв.144, по плана на гр.Созопол, и отказва одобряване на ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват на ПИ № 1707, кв.144, по плана на гр.Созопол по повод постъпило искане с молба вх. № 94-П-333/06.07.2007г. и вх. № 94-Я-83/06.07.2007г. от П.Ж. и Я.Ж..
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 263/2008, VII състав Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ   Решение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областен управител на Област с административен център - гр.Бургас против Решение № 89/23.01.2008г., произнесено от Общински съвет - Созопол на петото му редовно заседание, отразено в Протокол № 5/23.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 263/2008г. по описа на Административен съд - Бургас в тази част.
ОТМЕНЯ Решение № 90/23.01.2008г., обективирано в Протокол № 5/23.01.2008г. от петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.
ОТМЕНЯ Решение № 91/23.01.2008г., обективирано в Протокол № 5/23.01.2008г. от петото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
Решението в прекратителната част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
80 Административно дело No 288/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ З.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 18.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.Д. *** срещу решение № 3/29.01.2008г. на Териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас, с което е потвърден като законосъобразен отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки изх.№ 94-00-2424 от 10.01.2008г..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
81 Административно дело No 290/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 2004,
ЛЕГАТРОН ООД МАРИНЕЛА РАДЕВА
РДНСК БУРГАС   Решение от 31.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1 от 17.01.2008 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.
ИЗПРАЩА преписката на началника на РДНСК-Бургас за едновременно произнасяне по законосъобразността на инвестиционния проект и Разрешение за строеж № 160/10.06.2004 г., издадено от главния архитект на община Созопол за строеж "Ваканционна база за селски туризъм", находящ се в УПИ Х-46, кв. 9 по плана на с. Черноморец, община Созопол.
ОСЪЖДА РДНСК-гр. Бургас да заплати разноските по водене на делото в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева в полза на ЕТ "Александър Петров-2004" със седалище и адрес на управление с. Черноморец, община Созопол, ул. "Зорница" № 5 и в размер на 50 (петдесет) лева в полза на "Легатрон" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, жк "Западен парк", бл. 38, вх. "А", ет. 4, ап. 11.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
82 Административно дело No 293/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ КОРТЕС ООД МАНЧО МАРКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 08.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление - гр. Нова Загора, ул."Бр. Богданови" № 51, представлявано от управителя Манчо Марков Марков, с ЕИК по Булстат 119104170 против Ревизионен акт № 2000299/28.11.2007 година, издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден с решение № РД-10-26 от 24.01.2008 година на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление - гр. Нова Загора, ул. "Бр. Богданови" № 51, представлявано от управителя Манчо Марков Марков, с ЕИК по Булстат 119104170, ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 986.00 /деветстотин осемдесет и шест/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
 
83 Административно дело No 305/2008, VII състав Други административни дела БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА МИЛЧО ДОБРЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Определение от 11.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение с обществено полезна дейност "Бургаска асоциация за външна реклама" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас ул."Оборище" № 77, представлявано от Милчо Лазаров Добрев против Наредба № 3 на рекламната дейност на територията на Община Несебър, издадена от Общински съвет - Несебър. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 305/2008г. по описа на Административен съд- гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
84 Административно дело No 334/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ БУРГ ОЙЛ АД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане и възстановяване № 9301/02.11.2007 год., издаден от Главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РД-10-49/04.02.2008 год. на Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ВЪЗСТАНОВЯВА на "Бург ойл" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Батак" № 15 надвнесена сума в размер на 54 465,76 лева, ведно със законната лихва за забава в размер на 14 283,47 лева, считано от 14.11.2005 год. до 02.11.2007 год.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част до пълния претендиран размер от 118 089 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП да заплати на "Бург ойл" АД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Батак" № 15 сумата от 1 053,56 лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
85 Административно дело No 346/2008, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Я.П.В. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 01.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Я.П.В. ***, ж.к "Братя Миладинови", бл.63, вх.2, ет.4, ап.7, за допълване на решение № 408 от 30.04.2008 година, постановено по адм. дело № 346/2008г. по описа на Административен съд - Бургас.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.


 
86 Административно дело No 348/2008, IV състав Други административни дела К.Х.А. ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 04.08.2008г.
Отменя решение №РД-01-44/31.01.2008 г.на кмета на Община Царево.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр.София в 14 дневен срок .
 
87 Административно дело No 359/2008, VI състав Други административни дела Б.Ц.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 222/01.02.2008г. на кмета на Община Бургас, с която на Б.Ц.П. е наложено дисциплинарно наказание "Уволнение".
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
88 Административно дело No 381/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-24/14.02.2008 г. на областния управител на област Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
89 Административно дело No 388/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ИМВЕСТ И КО ООД ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Имвест и Ко" ООД, гр.Ямбол, ул."Николай Петрини" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 128516671 против Ревизионен акт № 2800238/04.12.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ямбол, частично потвърден с Решение № РД-10-62/18.02.2008г. на началник отдел "Управление на изпълнението" в Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, относно установените задължение по ЗДДС за данъчен период 01.05.2003-31.05.2003г..
ОСЪЖДА "Имвест и Ко" ООД, гр.Ямбол, ул."Николай Петрини" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 128516671, представлявано от управителя Цвятко Вълчев Цветков да заплати в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 390,00 лв. (триста и деветдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
90 Административно дело No 421/2008, XII състав Други административни дела Т.А.М.,
Н.К.М.,
М.А.М.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 08.09.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 18.06.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.К.М. и Т.А.М. ***, ул. "Баба Тонка", № 4 срещу бездействие на кмета на община Бургас да изпълни Заповед № 412/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас и Заповед № 411/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Костов М. ***, ул. "Баба Тонка", № 4 срещу мълчалив отказ на кмета на община Бургас по молба, вх. № ОС 94-Т-108/13.02.2004 г. за закупуване на 88,34/730 кв. м идеални части от УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 421/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
91 Административно дело No 447/2008, XII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ К.С.М.,
З.С.Г.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 16.07.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.М. ***, к/с "Лазур" бл.79, вх.4 и З.С. *** срещу констативен протокол от 18.01.2007 г. на комисия при община Созопол, с рег. № 94-00-29/08.02.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 447/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
92 Административно дело No 476/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ БОРИСОВ СОТИРОВ УПРАВИТЕЛ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 393/22.02.2008г., издадена от заместник кмета мна Община Бургас, с която е разпоредено на монтирания пред дансинг-сладкарница "Елит" навес, метална конструкция с площ от 80 кв.м. и височина 3,70 м., както и изпълненото ограждане около обекта от бетонови блокчета и дървени рамки. ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на "Куул плейс" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас , ул."Гладстон" № 114, представлявано от управителя Васил Борисов Сотиров съдебно-деловодни разноски в размер на 450/четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
93 Административно дело No 487/2008, IV състав Други административни дела ЕТ СПРИНТ СТОЯН ТЕРЗИЕВ ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОР НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Приморие" при Община Бургас, №70-С-331/07.03.2008г. за поставяне на преместваем обект по заявление N 70-С-331/23.11.07г. на ЕТ "Спринт- Стоян Терзиев", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к.Лазур, ул."Перущица" №8, представляван от Стоян Георгиев Терзиев, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 20 кв.м., находящ се на ул."Александровска" пред дома на НХК , като незаконосъобразен.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх. N 70-С-331/23.11.07г. на ЕТ "Спринт- Стоян Терзиев", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на ЕТ "Спринт- Стоян Терзиев", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к.Лазур, ул."Перущица" №8, представляван от Стоян Георгиев Терзиев, направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет ) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
94 Административно дело No 511/2008, VI състав Други административни дела ЕТ ВЛАДИМИР ДОТОВ ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОР НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Приморие" при Община Бургас, рег. N70-В-203/07.03.2008г. по заявление вх. N70-В-203/19.11.2007 год. на ЕТ"Владимир Дотов", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Г.Шагунов" No 19, представлявано от Владимир Стоянов Дотов, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 25 кв.м., находящ се на ул."Лавеле" срещу №12-14, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на ЕТ"Владимир Дотов", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Г.Шагунов" No 19, представлявано от Владимир Стоянов Дотов направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет ) лева.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх. N70-В-203/19.11.2007г. на ЕТ"Владимир Дотов", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
95 Административно дело No 515/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ П.П.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2288/ 03.01.2007 година на старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Бургас, потвърден с решение № РД- 10- 98 от 02.03.2007 година на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Бургас при ЦУ на НАП, с който са установени дължими от жалбоподателя допълнителни задължения, определени по реда на чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. / в размер на 3059.20 лева лева и лихви за просрочие в размер на 2274.14 лева, за периода 2000 година, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"-гр. Бургас при Централно управление на НАП да ЗАПЛАТИ на П.П.П. *** разноски в размер на 710.00 / седемстотин и десет/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
96 Административно дело No 520/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ОБЩИНА ЦАРЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 02-00-83/09.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите в Териториална дирекция гр.Бургас при Националната агенция по приходите, потвърден с решение № РД-10-218/14.05.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП в частта в която за 2003г. е определен корпоративен данък в размер на 193 040,62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв., като определя корпоративен данък в размер на 25 503,38 лв., от който дължим след приспадане на направените вноски 16 790,62 лв., и лихви за забава в размер на 6 257,55 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 02-00-83/09.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите в Териториална дирекция гр.Бургас при Националната агенция по приходите, потвърден с решение № РД-10-218/14.05.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП в частта в която за 2004г. е определен данък по чл.2в от ЗКПО в размер на 193 040,62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв., като определя данък по чл.2в от ЗКПО(отм.) в размер на 8 253,12 лв., при внесена сума по направените авансови вноски в размер на 8 359,08 лв..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
97 Административно дело No 520/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ОБЩИНА ЦАРЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
Поправя допусната в решение № 863/08.10.2008 г. по адм.д. № 520/2008 г. на Административен съд - Бургас , печатна грешка, като на страница пета, ред пети отдолу, текста "в размер на 193 040, 62 лв. и лихви в размер на 70 201 лв." да се чете "в размер на 97 158,56 лв. и лихви в размер на 26340, 93 лв." РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
98 Административно дело No 521/2008, VII състав Други административни дела И.Х.Д. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 18.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Д. ***, к/с"Славейков" бл.68, вх.4,ет.3,ап.12 против Решение № 577/07.03.2008г., издадено от заместник кмета на Община Бургас.Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
99 Административно дело No 526/2008, VI състав Други административни дела ЕТ ПРИЯТЕЛИ СИЛВИЯ МАВРУЛКОВА ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОРА НА ТД ЗОРА ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 21.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Зора" при Община Бургас, рег. N 91-00-163/18.03.2008г. по заявление вх. N70-00-99/23.11.2007г. на ЕТ"Приятели-Силвия Маврулкова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.55, вх.6, ет.3, ап.105, представлявано от Силвия Георгиева Маврулкова, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 10 кв.м., находящ се в гр.Бургас, ж.к."Лазур" срещу ІІІ-та поликлиника, като незаконосъобразен.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх.N70-00-99/23.11.2007г. на ЕТ"Приятели-Силвия Маврулкова", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на ЕТ"Приятели-Силвия Маврулкова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.55, вх.6, ет.3, ап.105, представлявано от Силвия Георгиева Маврулкова, съдебен адрес гр.Бургас, ж.к.Зорница, чл.17, вх.6, ап.22, направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
100 Административно дело No 530/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ЕТ ИГНАТОВА ДОНКА ИГНАТОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 12.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 10/13.03.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №815/29.01.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на държавно обществено осигуряване при РУ "СО"-гр.Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова", със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, общ.Несебър, ревизионен акт за начет с вх. № 1/21.01.2008г. в размер на 648,08лв., от които главница 503,80 лв. и лихва 144,28 лв., начислена до 21.01.2008г., представляваща причинена щета на ДОО от неоснователно изплатена парична помощ за профилактика и рехабилитация.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас към Националния осигурителен институт да заплати на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова" - гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, сумата от 130,00 /сто и тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
101 Административно дело No 535/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Г.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.10.2008г.
ОБЯВЯВА Ревизионен акт № 02-1711/21.12.2007 год., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас и потвърден от Директор на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10-78/07.03.2008 год., В ЧАСТТА, в която, в тежест на И.Г. Грудов, за дейността му като ЕТ "Меридиан-И.Г."***, са установени задължения за ДДС и лихва за забава за данъчни периоди м. декември 2002 год., м. януари 2003 год., м. февруари 2003 год., м. март 2003 год. и м.януари 2004 год., ЗА НИЩОЖЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г. *** в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА И.Г. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 929,36 лв. разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
102 Административно дело No 536/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Т.КОМЕРС ЕООД ОГНЯН МАНАСИЕВ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 16.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "И.Т. КОМЕРС" ЕООД - гр. Бургас, против Ревизионен акт № 1710 от 02.01.2008 г. на орган по приходите на ТД - Бургас на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 536 по описа на Административен съд - гр. Бургас за 2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок от получаване на съобщението от дружеството-жалбоподател и в 7-дневен срок от днес - за ответника.

 
103 Административно дело No 541/2008, VI състав Други административни дела КАДЕВ 1 ЕООД ГЕОРГИ КАДЕВ ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОРА НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 21.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на директор на TД "Приморие" при Община Бургас, рег. N 70-К-184/10.03.2008г. по заявление вх. N 70-К-184/30.10.2007г. на "КАДЕВ 1"ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Булаир" N 9, представлявано от Георги Михайлов Кадев - управител, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем о6ект, представляващ павилион от 15 кв.м., находящ се на ул."Св.Св.Кирил и Методий" до училището, като незаконосъобразен.
ИЗПPAЩA преписката на Община Бургас, директор на TД"Приморие", за произнасяне по заявление вх. N 70-К-184/30.10.2007г. на "КАДЕВ 1"ЕООД, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на "КАДЕВ 1"ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Булаир" N 9, представлявано от Георги Михайлов Кадев - управител, направените по делото разноски в размер на 150,00 (сто и петдесет ) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
104 Административно дело No 548/2008, VII състав Други административни дела КАДЕВ 1 ЕООД ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КАДЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директора на ТД "Приморие" при Община Бургас да издаде разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо рег.№ 70-К-30/10.03.2008г. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД "Приморие" при Община Бургас за ново произнасяне по заявление вх. № 70-К-30/18.02.2008г. на "Кадев 1" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Пиротска" № 37, ет.4, представлявано от управителя Георги Михайлов Кадев съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
105 Административно дело (К) No 551/2008, VI състав Касационни производства Е.Т.С.,
А.Т.Т.
ОСЗГ НЕСЕБЪР   Решение от 01.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/26.02.2008г. постановено по гр.дело № 661/2007г., на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 563/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ЗОРА ЯНКА ТОДОРОВА НАЧАЛНИК РО ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА БУРГАС   Определение от 04.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 19.03.2008 г. , постановено по нахд. № 622 по описа за 2008 г. на Районен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
107 Административно дело No 589/2008, VIII състав Дела по ДОПК и ЗМ И.Т.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.И. като ЕТ "И.И. 2001" със седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Хан Тервел", бл.36, вх.Б, ет.6, ап.47 и с адрес на кореспонденция - гр. Бургас, ул. "Мара Гидик" №17, с ЕИК по Булстат 128043026 против Решение № РД- 10-69 от 25.02.2008 година на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 04-И-Ж-41 от 13. 02. 2008 година, подадена срещу ревизионен акт № 02-1550 от 21. 11. 2007 година на старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП- Бургас и е прекратено административното производство, като неоснователна.
ПРЕКРАТЯВА производството в частта по направеното искане за възстановяване на срока.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по молбата на И.И. за възстановяване на срока за обжалване на РА № 02-1550 от 21. 11. 2007 година на старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП- Бургас.
ОСЪЖДА И.Т.И. като ЕТ "И.И. 2001" с ЕИК по Булстат 128043026 да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00/ осемдесет/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е прекратено производството, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в срок от 7-седем дни от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
108 Административно наказателно дело (К) No 606/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС     Решение от 04.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила определение №276/07г. по нахд №261/07г. на Районен съд гр.Айтос.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 610/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕСПА 96 ЕООД ЕКАТЕРИНА ПАНЧЕВА ЛАМБОВА НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ   Решение от 08.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 652 от 13.03.2008 година, постановено, постановено по административно- наказателно дело № 202 / 2007 година по описа на Районен съд - Несебър.
ОСЪЖДА "Преспа 96"ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул. "Фердинандова" №5, с ЕИК по Булстат 102010439, представлявано от Екатерина Панчева Ламбова да заплати на ДНСК - София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 / осемдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
110 Административно наказателно дело (К) No 618/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Д.Й.Д. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ Определение №354 от 01.04.2008г. на Районен съд гр.Бургас, постановено по НАХД № 760/2008г. по опис на съда.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия и за разглеждане по същество на жалбата на Д.Й.Д. против Наказателно постановление №17501/07 от 11.12.2007г. издадено от началник група в сектор ПП-КАТ-Бургас.
Определението не подлежи на обжалване и протест.
 
111 Административно дело No 628/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ   Определение от 22.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 628/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на заседанието пред Върховен административен съв - гр. София за присъствалите и в същия срок от получаване на съобщението за това за неприсъствалите.
 
112 Административно дело No 630/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А. РДНСК БУРГАС   Решение от 26.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.И.А. *** против Заповед № ДК-02-БС-47 от 18.03.2008г. на Началника на РДНСК гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
113 Административно дело No 641/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Х. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 15.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Г.Х. ***,чрез адв.Детелина Потерова от АК Бургас, с адрес в гр.Бургас,ул.Сливница №31,ет.1 против заповед №РД-16-436/18.04.2007 год.на кмета на община Поморие за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV в кв.112 а по плана на гр.Поморие.Прекратява производството по административно дело №641 по описа за 2008 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд.
 
114 Административно дело No 642/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АРСИ ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ ООД ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 16.09.2008г.
С оглед на оттеглянето на жалбата, на основание чл. 155, ал.1 от АПК и правомощията на съдът на основание чл. 159, т.8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АРСИ - Христофоров и Бойчев" ООД гр. Поморие против заповед № РД-16-1731/28.12.2008 г. на Кмета на Община Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 642/2008 г. на Административен съд - Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок от днес пред ВАС.
 
115 Административно дело No 647/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 08.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Б. ***, против Заповед № ДК-02-БС 54/07.04.2008 год. на Началник РДНСК Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.Б.Б. ***, да заплати на РДНСК Бургас сумата от 80 лева разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
116 Административно наказателно дело (К) No 652/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ТРЕЙС БУРГАС ЕООД ПЕТЪР ИЛИЕВ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   Решение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1398/10.03.2008г., постановено по НАХД № 2678/2007г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № С-2-2641-1/02.08.2007г., издадено от министъра на околната среда и водите и наложената на касатора текуща месечна санкция в размер на 5 012 лева, считано от 20.04.2007г. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на основание чл.69, ал.1 от ЗООС, вр. с чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ, бр.91/2002г.) за нарушение на чл.69 от ЗООС, вр. с чл.17 и чл.22 от Наредба № 2/1998г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и чл.27 от Наредба № 1/27.06.2005г. за норми на допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
117 Административно дело No 667/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ КОРОНА ЕКС ЕООД РУМЕН ИЛИЕВ КУСЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
Р Е Ш И

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Корона Екс" ЕООД - гр. Бургас против ревизионен акт № 2017/07.02.2008 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД - 10-105/31.03.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Корона Екс" ЕООД - гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 102882626, представлявано от Румен Илиев Кусев - управител, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 1300 (хиляда и триста) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.


Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
118 Административно дело No 670/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Н.,
С.Н.И.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 30.09.2008г.
Отхвърля жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против Заповед № 258/08.04.2007г. на Кмета на община Приморско, с която на осн. чл. 224 ал.ал.1 т.1 ЗУТ са спрени всички видове строителни и монтажни работи на строеж : "Стоманобетонна площадка с площ 430 кв.м., с размери: от уличната регулационна линия линия на ул."Трети март" до подпорни стени, констатирани с актове № 3/14.03.2008г. и №4/17.03.2008г., изградена в северната част на УПИ, кв. 71 по плана на гр. Приморско",забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за отстраняване на причините , довели до спирането и привеждане на строежа в съответствие със строителните правила и норми.
 
119 Административно дело No 675/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Н.И.,
И.Н.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 30.09.2008г.
Отхвърля жалбата на И.Н.Н. и С.Н.И. против Заповед № 231/27.03.2007г. на Кмета на община Приморско, с която на осн. чл. 224 ал.ал.1 т.1 ЗУТ са спрени всички видове строителни и монтажни работи на строеж : "подпорна стена от стоманобетон, с размери: дължина 24,75 м., ширина 0,25м. и средна височина 0,80м., изградена в УПИ ІІІ, кв. 71 по плана на гр. Приморско, собственост на И.Н.Н. и С.Н.И.",забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за отстраняване на причините , довели до спирането и привеждане на строежа в съответствие със строителните правила и норми.
Осъжда И.Н.Н. ЕГН ********** и С.Н.И. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 80 лева.

 
120 Административно дело No 687/2008, VIII състав Други административни дела ЕТ АИППМП БОЖАНА БОТЬОВА ДИРЕКТОРА НА РЗОК БУРГАС   Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 05.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Божана Ботьова Боянова, действаща като ЕТ"А- ИППМП- д-р Божана Ботьова" със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №78 против Заповед № РД-09-468 от 10.04.2008 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- гр. Бургас, с която, на основание чл. 241 във връзка с чл.232, ал.1, чл.236, ал.1 и чл.238, ал.1, т.4, б. "а" от Нацинален рамков договор за 2006 година е налажена санкция "финасова неустойка" в размер на 270.00 / двеста и седемдесет/ лева, като неоснователна .
ОСЪЖДА ЕТ"А- ИППМП- д-р Божана Ботьова" със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №78 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК- Бургас разноски в размер на 100. 00 / сто / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
121 Административно дело No 689/2008, I състав Други административни дела ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 30.09.2008г.
Отменя заповед №636/24.06.2008 на заместник кмета на община Бургас, с която се нарежда премахването на монтиран върху плажната ивица на "Северен плаж-Бургас", южно от бирария "Олимп" преместваем обект представляващ 24 броя метални колчета с бетонови постаменти с височина 3-4 м. с обща площ от 200 кв.м. ОСЪЖДА община Бургас да заплати на "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД гр.София, бул.Джеймс Баучер №33 А парична сума в размер на 50 лв./петдесет лева/, представляващи съдебни разноски. Решението е обжалваемо с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС София.
 
122 Административно дело No 695/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Б. против Ревизионен акт № 0263132/16.02.2007г., поправен с Ревизионен акт № П 0263132/29.03.2007г. за поправка на РА, издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-159/05.04.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Б.И.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2000 /две хиляди/ лева, разноски по делото - за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му с касационна жалба пред Върховен административен съд.


 
123 Административно дело No 708/2008, VII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.П.В. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Разпореждане от 18.08.2008г.
НАЛАГА на Иванка Йорданова Кумчева- началник на ОС"ЗГ"-гр.Созопол глоба в размер на 200 лева за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 662/06.06.2007г., постановено по гр.дело № 1893/2006г. по описа на Районен съд- гр.Бургас. Разпореждането подлежи на обжалване пред 3- членен състав на Административен съд - гр.Бургас в 7-дневен срок от връчването му.
 
124 Административно наказателно дело (К) No 719/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЛЕЯСТОМ ЕООД -СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313 от 11.01.2008г., постановено по НАХД № 111/2007г. по описа на Районен съд - гр.Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № ТНП-17/20.06.2007г., издадено от заместник министъра на икономиката и енергетиката и наложената на "Леястом" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, кв.Клуцхор 16-Б-4, представлявано от Стефан Георгиев Бонев имуществена санкция в размер на 15 000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 736/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 12.08.2008г.
Оставя в сила решение № 254 постановено по нахд. № 204 по описа за 2008 г. на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
126 Административно дело No 741/2008, X състав Други административни дела Д.И.П. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 15.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.П. *** срещу решение от 20.03.2008г. на комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, с което не е включен в картотеката в отдел "Жилищна политика".

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
127 Административно дело No 748/2008, VI състав Дела по КСО и ЗСП И.Г.В. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 15.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.В. ***, против решение№ 28/24.04.2008г. на директора на РУСО - Бургас, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването пред ВАС на Република България.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 751/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИКА ЕООД ИВАНКА КОСТОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 328/25.03.2008г., постановено по НАХД № 222/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 8143/09.01.2008г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция "Контрол на пазара" при КЗП и наложената на търговеца имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.9, ал.2 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
129 Административно дело No 761/2008, VII състав Други административни дела С.Д.Ф. РДНСК БУРГАС   Определение от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.Д.Ф. против заповед № 123/25.11.2006г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващите страни и от датата на уведомяване - за неявилите се.

 
130 Административно дело No 762/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Я. ДНСК СОФИЯ   Решение от 24.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Я. *** против Заповед № РД-14-211 от 21. 03. 2008 година на Зам. Началника на ДНСК- София, с която, на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл. 222, ал.1, т. 10 ЗУТ и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №13 от 2001 за принудително изпълнение на заповеди за премахмване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, е наредено да се премахне незаконен строеж "Едноетажна сграда" / № 33 по съставената от Община Бургас схема за извършеното незаконно строителство в района на "Параклиса", имот №009030, отдел 235 от Държавен горски фонд /ДГФ/, в местността "Ченгене скеле", землище на гр. Бургас. Като след влизане на заповедта в сила, е наредено началникът на РДНСК- Бургас да отправи до извършителя на незаконния строеж- П.Т.С. и до собственика на терена - Д.П.Я., покана за доброволно изпълнение за премахване по реда на чл.277 от АПК, а при неспазване на срока за доброволно изпълнение, разноските за принудителното изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж да се извършат за сметка на извършителя и собственика на имота по реда на чл.225, ал.4 от ЗУТ и Наредба №13/2001 година, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.П.Я. *** заплати на ДНСК- София юрисконсултско възнаграждение в размер на 80. 00 / осемдесет / лева.
Решението може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.


 
131 Административно дело No 765/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Е.В. РДНСК БУРГАС   Определение от 24.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Е.В. против Заповед № ДК-02-ДС-33/30.01.2008 г. на Началника на РДНСК - Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 765/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес са присъствалите и в същия срок от датата на получаване на съобщението за неприсъствалите страни.
 
132 Административно наказателно дело (К) No 769/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Т.Д.Т. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 28.08.2008г.
Оставя в сила решение № 418 от 15.04.2008 г. , постановено по н.а.х.д. № 3744 по описа за 2007 г. на Районен съд - гр. Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
133 Административно дело No 773/2008, VII състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС И.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ОДП БУРГАС   Решение от 19.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Н.К. ***, област Кърджали против Заповед №З-1428/22.04.2008г. , издадена от директора на ОДП- гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка- забрана за напускане на страната и временно ограничение за издаване на паспорти или заместващите ги документи на български граждани. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
134 Административно дело No 774/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСТАЗИ ГРУП 2001 ООД МАНОЛ ТОМОВ ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт 0263070/14.03.2007г. издаден главен инспектор по приходите в Териториална дирекция гр.Бургас при Националната агенция по приходите, потвърден с Решение № РД-10-231/21.05.2007г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати в полза на "Екстази груп - 2001" ООД, гр.Бургас, ул."Христо Ботев" № 50, ет.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 102700550, представлявано от управителя Манол Томов Георгиев разноски по делото в размер на 1525,00 лв.(хиляда петстотин двадесет и пет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 778/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС К.А.Р.   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 35 от 28.03.2008 г., постановено по нахд № 258/2007 г. по описа на Айтоския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-00006130/05.04.2007 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда"-гр. Бургас, с което на К.А.Р. в качеството й на управител на "Модекс" ЕООД е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за адмистративно нарушение по чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
136 Административно дело No 782/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП А.М.С. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 17/16.04.2008 год. на Директор на РУСО - Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 2514/12.03.2008 год. на ръководителя на осигуряването за безработица в РУСО - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 794/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖ. КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Д. ТЕРЗИЕВ ЕТ КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН   Решение от 12.08.2008г.
Изменя решение № 92 от 14.03.2008 г., постановено по нахд. № 8 по описа за 2008 г. на Районен съд - Несебър. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 82/18.12.2007 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта с което за нарушение на чл.73, ал.1, т.6, вр.с чл.75 от Закона за хазарта на Коста Алексиев Николов в качеството му на ЕТ "Коста Алексиев Николов-КАН" , на основание чл.89 от ЗХ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. ОСЪЖДА ЕТ "Коста Алексиев Николов-КАН" със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. "Цар Освободител" № 27 с ЕИК по БУЛСТАТ 119034487, представлявано от Коста Алексиев Николов да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас, държавна такса в размер на 25 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
138 Административно дело No 811/2008, X състав Други административни дела Д.П.М. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. ***, против заповед рег.№ З-1702 от 14.05.2008г. на Директора на ОДП - Бургас.
ОСЪЖДА Д.П.М. ***, да заплати в полза на Областни дирекция "Полиция" гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
139 Административно дело No 819/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КОЛУМБ 90 АТАНАС НАЙДЕНОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 07.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Колумб-90-Атанас Найденов", с адрес в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник", бл.407, вх.3, ет.2, представляван от Атанас Петров Найденов против Заповед № 1080/30.04.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
140 Административно наказателно дело (К) No 823/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Н.Д.А. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 25.08.2008г.
Отменя изцяло решението по нахд №829/2008 на БРС, което е потвърдено НП №03.3-1618/26.11.2007 издадено тот Директора на РИОКОЗ Бургас и наложеното на касатора административно наказание глоба в размер на 3000 лева на основание чл.213, ал.1, вр. с чл.231 от Закона за здравето за нарушение на чл.44 от същия закон.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
141 Административно дело No 826/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕКСПРЕС В.Г. ВАСИЛ ГОГОВ ДНСК СОФИЯ   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Експрес В.Г. - Васил Гогов", съд. рег. по ф.д. № 4368/1990 год. на СГС, представляван от Васил Петров Гогов, със съдебен адрес в гр.София, ул. "Цар Асен" № 3, ет.2, чрез адвокат Лидия Кулаксъзова, против Заповед № РД-14-280/09.04.2008 год. на заместник-началник на ДНСК - София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
142 Административно дело No 839/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ГМ ТРЪМБЕШКИ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НАЧАЛНИКЪТ НА СЕКТОР ОДП И ФСО ПРИ РДНСК БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ВЪЗЛАГА изпълнението на заповед № 169/30.08.2005г., издадена от началник сектор "Строителен контрол" при РДНСК-Бургас на съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 845/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСИЯ АЙТОС ЕООД ЯНИ АЛЕКСИЕВ   Решение от 21.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 383 от 25.04.2008г., постановено по н.а.х.д. № 559 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
144 Административно наказателно дело (К) No 846/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС Н.Д.А.   Решение от 08.08.2008г.
Оставя в сила решение № 1623 от 11.04.2008 г., постановено по нахд. № 3297 по описа за 2007 г. на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
145 Административно наказателно дело (К) No 855/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Г.Н.П.   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142 от 22.05.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 340 / 2007 година по описа на Районен съд - Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
146 Административно наказателно дело (К) No 856/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Е.Р.А.   Решение от 20.08.2008г.
Оставя в сила решение №201 от 30.04.2008г. , постановено по НАХД № 54/2008г. по описа на Несебърски районен съд , с която е отменено наказателно постановление № 169/29.01.2008г. , издадено от началника на РПУ-гр.Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
147 Административно дело No 861/2008, V състав Дела по ДОПК и ЗМ ДЕЛТА Б АД ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОБРЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1923/06.03.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-145/13.05.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Делта - Б" АД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Св. Патриарх Евтимий" № 15, ет.1, представлявано от изпълнителния директор Димитър Иванов Добрев, са определени за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.10.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 10 380 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 390 лв. и НЗОК в размер на 1 800 лв., ведно със съответните на тези размери лихви за забава.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Делта - Б" АД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Св. Патриарх Евтимий" № 15, ет.1, представлявано от изпълнителния директор Димитър Иванов Добрев, против Ревизионен акт № 1923/06.03.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-145/13.05.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, относно определените за данъчните периоди 1.11.2005г.-30.11.2005г. и 1.12.2005г.-31.12.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 1 725 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв., ведно със съответните на тези размери лихви за забава.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
148 Административно дело No 873/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №23/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 42 540 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
149 Административно дело No 874/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №24/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 7 851 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
150 Административно дело No 875/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №25/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 335, 30 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
151 Административно дело No 876/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №26/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 892, 30 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
152 Административно дело No 877/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №27/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 518, 71 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
153 Административно дело No 878/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №28/2008г. на издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД - Бургас, с което "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 412, 80 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съв в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
154 Административно дело No 879/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №29/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 224,94 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
155 Административно наказателно дело (К) No 882/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.С.Е. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 04.08.2008г.
Оставя в сила решение № 488 от 25.06.2008 година постановено по НАХД № 959/2008 година по описа на Районен съд Бургас. ОСЪЖДА А.С.Е. *** да заплати държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
156 Административно дело No 898/2008, VII състав Други административни дела ЧПГИАЕ БРИТАНИКА БУРГАС МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Определение от 30.09.2008г.
ОТМЕНЯ определението , с което е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език "Британика" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Парк "Езеро", сграда "Колеж по туризъм", представлявана от Мария Николова Николова против Решение на общински съвет- Бургас, взето по точка 9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.05.2008г., обективирано в протокол № 9/22.05.2008г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 898/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
157 Административно наказателно дело (К) No 900/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕКО КЛИМА 11 ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ   Решение от 08.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 531 от 13.05.2008 г. , постановено по нахд. № 1130 по описа за 2008 година на Районен съд - Бургас. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2790 от 27.12.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД "Контрол на пазара" при КЗП. ОСЪЖДА "Еко клима 11" ЕООД , ул. "Фердинандова" № 20, ет.2, рег. по ф.д. № 2389/1998 г. по описа на БОС, представлявано от управителя Георги Иванов Иванов с ЕИК по Булстат 102205791 да заплати по сметка на Административен съд - Бургас, държавна такса в размер на 25 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
158 Административно дело No 902/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 10.09.2008г.
ЗАЛИЧАВА З.П. Михова от списъка на страните по делото.
Предвид извършеното оттегляне на жалбата, съдът намира същата за процесуално недопустима. В съответствие с чл. 155, ал. 3 от АПК жалбоподателят е изразил волеизявление, с което оттегля изцяло оспорването срещу Заповед № РД-01-883/04.10.2007 година. По изложените съображения е налице надлежно оттегляне на оспорването, поради което жалбата се явява процесуално недопустима, същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - прекратено.Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК Административен съд - гр. Бургас, ХІІ състав- ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Г.П. *** срещу Заповед № РД-01-883 от 04.10.2007 година на кмета на община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 902/2008 година по описа на Административен съд - гр. Бургас.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок за неприсъстващите страни от получаване на съобщението.

 
159 Административно дело No 904/2008, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Е.М.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Определение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 29.09.2008 год. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.М.Ч. *** против мълчалив отказ на директор на Областна дирекция "Земеделие и гори" - гр.Бургас за отстраняване на явна фактическа грешка и частично преработване на КВС в с.Ливада, общ.Камено за имоти № 034009 и № 034175.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 904/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
160 Административно дело No 910/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПАРАДАЙЗ БИЙЧ ЕАД ДНСК СОФИЯ   Определение от 08.09.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждането на заместник началника на ДНСК за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД-14-448/26.05.2008 г. на заместник началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, наименован "Амфитеатър", изпълнен от "Парадайз бийч" ЕАД на територията на морски плаж "Робинзон", местност "Варницата", гр. Свети Влас, община Несебър.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
161 Административно дело No 915/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Д.,
Д.И.Д.,
К.И.Д.А.
ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 15.09.2008 год. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Д.С., Д.И.Д. и К.И.Д.,*** против мълчалив отказ на кмет на община Поморие да се произнесе по заявление вх. № 94-И-40/21.04.2008 год. за попълване на кадастрален план.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 915/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ОСЪЖДА И.Д.С., Д.И.Д. и К.И.Д.,*** да заплатят на Щ.Т.М. сумата от 400 лева разноски по делото.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 916/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЛЕЯСТОМ ЕООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ НАЧАЛНИК РПУ КАРНОБАТ   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127/13.05.2008г., постановено по НАХД № 15/2008г. по описа на Карнобатски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1653/ 02.01.2008г., издадено от началника на РПУ - гр.Карнобат.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
163 Административно дело (К) No 918/2008, XII състав Касационни производства М.Т.Б. ОСЗГ ЦАРЕВО   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 227/10.04.2008 г. на Царевския районен съд по адм. дело № 112/2007 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
164 Административно дело No 919/2008, IV състав Дела по КСО и ЗСП З.Н.С. ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
Отхвърля жалбата на З.Н.С. против Решение № 32/ 21.05.2008г., издадено от Директора на РУ "СО" гр. Бургас.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
165 Административно дело No 923/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ БОРИСОВ СОТИРОВ УПРАВИТЕЛ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Куул плейс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Гладстон" № 114, представлявано от управителя Васил Борисов Сотиров, против откази на териториалния директор на ТД "Зора" при община Бургас по подадени от "Куул плейс" ООД заявления с вх. № 26-00-795, № 26-00-796 и № 26-00-797 от 13.05.2008г. за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми търговски обекти по схемата по чл.56, ал.2 от ЗУТ, попадащи на територията на морски плаж "Бургас - Централен", община Бургас, а именно: обект №1 - коктейл-бар "Куба Бар" за търговия с кафе и безалкохолни напитки за периода 1.06.2008г. - 1.06.2011г., обект № 2 - бистро "Есперанца" за търговия с кафе и безалкохолни напитки за периода 1.06.2008г. - 1.06.2011г., и обект № 3 - коктейл-бар "Хавана Клуб" за търговия с кафе и безалкохолни напитки за периода 1.06.2008г. - 1.06.2011г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
166 Административно дело No 927/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ БУРГАС МИШО ЖЕКОВ ОБЩИНА РУЕН   Решение от 15.09.2008г., в законна сила от 15.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 257/09.05.2008 год. на кмета на община Руен, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и план за регулация и застрояване, в териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 000010, с площ 0,491 кв.м., находящ се в местността "Бузалъкада" по КВС на землище с.Рудина с ЕКАТТЕ 63166, общ.Руен, обл.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
Решението не подлежи на обжалване.

 
167 Административно дело No 929/2008, V състав Други административни дела Б.К.К. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 23.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.К. ***, против отказ на кмета на община Бургас, постановен с решение № 1201/12.05.2008г., с което е оставено без разглеждане по същество подаденото от жалбоподателката искане с вх. № 94-Г-227/30.04.2008г. за прекратяване на отчуждителното производство относно недвижим имот, представляващ 1/2 ид.ч. от 360,25 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІV-148, в бивш кв.8 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, целият с площ от 1 441 кв.м.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 930/2008, XIV състав Наказателни касационни производства АСТАЛ ЕООД АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/13.03.2008 г. по НАХД № 392/2007 г. на Районен съд - гр.Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 7981/17.10.2007 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, с което за нарушение на чл.87, ал.2 от Закона за туризма, за извършено нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ на "А." ЕООВ - гр.Св.Влас е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 932/2008, XIII състав Наказателни касационни производства С.Г.К. НАЧАЛНИК РПУ КАРНОБАТ   Решение от 10.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 115/23.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/2008 год. на Районен съд - Карнобат, В ЧАСТТА относно потвърждаване на наказателно постановление № 122/19.02.2008 год. на Началник РПУ - Карнобат, с което на С.Г.К. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 10 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115/23.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/2008 год. на Районен съд - Карнобат, В ЧАСТТА относно потвърждаване на наказателно постановление № 122/19.02.2008 год. на Началник РПУ - Карнобат, с което на С.Г.К. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца
Решението е окончателно.

 
170 Административно дело No 940/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АМ ПРОДАКШЪНС ЕООД МЪГЪРДИЧ САРКИСЯН ДНСК СОФИЯ   Определение от 05.09.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от " АМ ПРОДАКШЪНС" ЕООД гр.Бургас, представлявано от Мъгърдич Саркисян против Заповед № РД- 14- 255/ 09.04.2008г., издадена от Зам. Началника на ДНСК гр. София за премахване на незаконен строеж "Дискотека- Кораба",изпълнен на територията на морски плаж "Ахтопол", гр. Ахтопол, Община Царево.
Прекратява производството по адм. дело № 940 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
171 Административно дело No 946/2008, V състав Други административни дела ЗСК ПОСЕЙДОН ЕАД СТАМЕН ПАВЛОВ ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Определение от 15.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЗСК - Посейдон" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Кремиковци, кв.Кремиковци, Индустриална зона, представлявано от изпълнителния директор и председател на съвета на директорите Стамен Павлов Иванов, против мълчалив отказ на кмета на община Приморско за издаване на скица за част от недвижим имот, находящ се в гр.Приморско, съставляващ УПИ VІІІ-742 и УПИ ІХ-708, кв.39ж по плана на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 946/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
172 Административно дело No 949/2008, X състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС П.К.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РПУ СОЗОПОЛ - ВАСИЛ К.ДИМОВ   Решение от 28.10.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждане рег.№ 2775 от 11.06.2008г. на полицейски инспектор при РПУ гр.Созопол.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
173 Административно дело No 952/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ПОЛИДЕС АТАНАС ХАДЖИЕВ РДНСК БУРГАС   Решение от 24.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Полидес - Атанас Хаджиев" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл.1Б, вх.14, ет.2 /5/, представляван от Атанас Коев Хаджиев, против Заповед № ДК-02-БС 64/19.05.2008 год. на Началник на РДНСК Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЕТ "Полидес - Атанас Хаджиев" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. "Славейков", бл.1Б, вх.14, ет.2 /5/, представляван от Атанас Коев Хаджиев да заплати на община Бургас сумата от 80 лева разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 953/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ФОРМОЗО ДИМИТЪР КЮМУРДЖИЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 486 от 19.05.2008 г., постановено по нахд № 970/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОСЪЖДА ЕТ "Формозо-Димитър Кюмурджиев", със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. "Пирин" № 4, БУЛСТАТ 812021063Е да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас 25 (двадесет и пет) лева - държавна такса за образуване на касационното производство и 5 (пет) лева - държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 956/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС ЕТ ПЕТЯ СТАНКА ХРИСТОВА   Решение от 01.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 16.05.2008г. постановено по НАХД № 24/2008г. Карнобатски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 961/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС И.Я.Я.   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 07.05.2008г., постановено по НАХД № 389/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 129/07.11.2007г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложеното на И.Я.Я. *** административно наказание "глоба" в размер на 1500 лева
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
177 Административно дело No 964/2008, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ   Определение от 07.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 964/2008 година по описа на Административен съд - гр.Бургас.ОСТАВЯ без разглеждане Заповед № РД-09-55/20.06.2008г. на областен управител на област Бургас. Копие от определението да се изпрати на неприсъствалите страни. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок считано от съдебно заседание за присъстващите, а за неприсъствалите страни от момента на уведомяването им.

 
178 Административно дело No 966/2008, VIII състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Л.К.А. ИНСПЕКТОР ВТОРО РПУ - ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ,
ОДП БУРГАС
  Решение от 25.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.А. ***, със съдебен адрес- гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №5, вх."А", ет.1, ап.1- адв. С.К. против Заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа с рег. № з-110 от 07.11. 2007 година на инспектор при Второ РПУ на МВР- Бургас, издадена на основание чл. 63, ал.1, т.1 от ЗМВР, като неоснователна.
ОСЪЖДА Л.К.А. *** ДА ЗАПЛАТИ на ОДП - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 / осемдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 968/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.В. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 610/28.05.2008 година по НАХД № 1284/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 969/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Б.Б.Б. ДИРЕКТОР РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 576/22.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 1018/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, с което е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 02-001903/06.03.2008 год., издадено от Директор на РД "Автомобилна администрация" - Бургас.
Решението е окончателно.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 970/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ КРИС РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 591 от 30.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1226 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9492-О-0074580 от 29.02.2008г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 971/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОДП СЕКТОР ПП КАТ БУРГАС Р.Й.И.   Решение от 10.10.2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
183 Административно наказателно дело (К) No 972/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Д.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 464/21.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 770/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1916/07.12.2007 год., издадено от Началник сектор ПП-КАТ при ОДП - Бургас, с което на Д.Д.М. ***, к-с "Лазур", бл.5, вх.4, ет.2, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението е окончателно.


 
184 Административно наказателно дело (К) No 973/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС ЕТ СИЛ-НИ -НИКОЛАЙ ТРЪНКОВ   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558/21.05.2008 година по НАХД № 1118/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.


 
185 Административно наказателно дело (К) No 976/2008, XIII състав Наказателни касационни производства А.Х.М. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО АЙТОС   Определение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 123 от 25.04.2008 г. постановено по нахд № 58/2008 г. по описа на Районен съд-гр. Айтос.
ОСЪЖДА А.Х.М. ***, обл. Бургас, ЕГН ********** да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас 5 (пет) лева - държавна такса за образуване на касационното производство и 5 (пет) лева - държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 977/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕТ ГИЦДЕНТ 36 ДИМИТЪР ГЕРГИЦОВ   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 34/28.03.2008 год. на Районен съд Айтос, постановено по НАХ дело № 273/07 год. по описа на същия съд, като вместо него постановява
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 62/22.08.2007 год. на Председателя на държавната комисия по хазарта, с което на ЕТ "Гицдент-36-Димитър Гергицов" - гр.Айтос, ул."Ради Боруков" № 8, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.
Решението е окончателно.


 
187 Административно наказателно дело (К) No 978/2008, XIV състав Наказателни касационни производства А.Т.К. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 558/23.05.2008 г., постановено по НАХД № 1103/2007 година на Районен съд - гр.Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-61/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на А. Т. К., в качеството й на домакин на заведение за хранене - Работнически стол "Ропотамо" - гр.Бургас, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.43, ал.1 от Закона за храните.
Решението не подлежи на обжалване.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 979/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ПИБ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТ 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 10.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 497/22.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 919/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4723-0-0041429/13.08.2007 год. на Директор на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Бургас, с което на "Пиб реал естейт проджект 1" ЕООД - гр. Бургас, кв."Сарафово", ул."Септемврийска" № 28, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението е окончателно.

 
189 Административно дело No 980/2008, IV състав Други административни дела ЕТ ДИАНА 98 ДИМЧО ТЕНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО   Определение от 02.09.2008г.
На основание чл.160, ал.1 във вр. чл.159 т.1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 980/2008 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Димчо Желев Тенев в качеството му на управител на ЕТ "Диана - 98 - Димчо Тенев" - гр.Камено, против заповед № 201/28.05.2008 година, издадена от Зам.-кмета на Община Малко Търново.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.
 
190 Административно дело No 982/2008, VI състав Дела по ДОПК и ЗМ ВЕЕР 1 ЕООД РУМЕН ТОДОРОВ КУЗМАНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 08.10.2008г.
СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане и решаване адм. дело № 982/2008г. и адм.дело № 784/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм. дело 784/2008г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 982/2008г. по описа на Административен съд гр. Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
191 Административно дело No 984/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СТЕФАНОВ СТЕФАН БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ РДНСК БУРГАС   Решение от 09.10.2008г.
Отменя Заповед № 70/11.06.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 224 ал.7 ЗУТ е спряно изпълнението на всички строителни и монтажни работи на незаконен строеж : "Семеен хотел", намиращ се в УПИ ІІ кв. 34 по плана на с. Лозенец, общ. Царево. Забранен е достъпа до строежа и е наредено прекъсване на ел. захранване и водоподаване.
Осъжда РДНСК гр. Бургас да заплати на ЕТ" СТЕФАНОВ- СТЕФАН БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ" гр. София, представляван от Стефан Благоев Стефанов сума в размер на 910лв., представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
192 Административно дело No 988/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №35/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 450,11 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
193 Административно дело No 989/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №34/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 218,26 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
194 Административно дело No 990/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №33/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 2635,64 лв. представляващи ДДС и акци; в размер на 255,17 лв.ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
195 Административно дело No 991/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №32/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 46 100,55 лв. представляващи ДДС и акциз в размер на 5 812 ,04 лв. ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
196 Административно дело No 992/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №31/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 9 197, 32 лв. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
197 Административно дело No 993/2008, I състав Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя ППСПДВ №30/2008г. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД Бургас, с к оето "Пристанище-Бургас" ЕОД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 3 507,93 лм. представляващи ДДС, ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1, ал.1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище-Бургас" ЕАД гр.БТургас парична сума в размер на 500 лв. /пет нула нула лева/, представляващи деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
198 Административно наказателно дело (К) No 994/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ОДП СЕКТОР ПП КАТ БУРГАС М.К.М.   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 543 от 28.05.2008г., постановено по НАХД № 1119/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 5036/ 17.04.2008г., издадено от началника на сектор ПП КАТ при ОДП - гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 995/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ЛАЗУР СТАНИМИР ИВАНОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557/19.05.2008 г., постановено по НАХД № 943/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03.4-1805/05.12.2007 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.16а, ал.1 от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ "Л. - С. И." - гр.Бургас, представлявано от С. И. П. на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 996/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Х.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 91 от 19.03.2008г., постановено по н.а.х.д. № 414 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0000006273/16.11.2007г. издадено от Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Бургас
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 998/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ШАХИН 49 НАСКО СОКОЛОВ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 21.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 189 от 02.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 420 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.ОСЪЖДА ЕТ"Шахин-49 - Наско Соколов" със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ж.к."Младост" бл.62, вх.А, ап.2, представлявано от Наско Мутафов Соколов да заплати по сметка на Административен съд гр.Бургас държавна такса в размер на 25 лв..
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
202 Административно дело No 1003/2008, IV състав Други административни дела К.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 02.09.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
На основание чл.160, ал.1 във вр. с чл.159, т.1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1003/2008 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.Н. - Цанева против писмо № Ж-94-К-328/17.06.2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалата в съдебно заседание страна и в същия срок за неприсъствалата страна от датата на получаване на съобщението.
 
203 Административно дело No 1007/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ АД ТОМАС ЩАЙНБОРН ДНСК СОФИЯ   Определение от 13.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Балнеохотел Поморие" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, ул."Професор Стоянов" № 5, представлявано от изпълнителния директор Томас Щайнборн, против Заповед № РД-14-334/15.04.2008г. на зам. началника на ДНСК-гр.София за премахване на незаконен строеж "Масивна постройка - душове, съблекални и ЗОХ (№ 3, 5 Г по одобрена схема), изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж "Централен" в гр.Поморие.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1007/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
204 Административно дело No 1008/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП ЕРМА ЕООД СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕРМА" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Патриарх Евтимий" № 79, партер, против Решение № 33/16.06.2008 год. на Директор на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1721/20.05.2008 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
205 Административно дело No 1009/2008, IV състав Други административни дела Я.Г.К.,
Г.Я.К.,
М.Я.Л.,
С.Н.К.,
С.Н.Б.,
К.Н.К.
ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 22.08.2008г., в законна сила от 12.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата-възражение ,подадено от Я.Г.К.,Г.Я.К.,М.Я.Л.,С.Н.К. ,С.Н.Б. и К.Н.К. против заповед №РД-01-176/27.03.2008 г.,издадена от кмета на Община Царево.Прекратява производството по адм.д.№1009/2008 г.по описа на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр.София в седмодневен срок от съобщаването.
 
206 Административно наказателно дело (К) No 1013/2008, XIV състав Наказателни касационни производства С.Н.И. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425/30.05.2008 година по НАХД № 748/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 1014/2008, XIII състав Наказателни касационни производства И.Щ.С. ИА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС   Решение от 08.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 460 от 21.05.2008 година, постановено по административно - наказателно дело № 502 / 2008 година по описа на Районен съд -Бургас като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-001 от 14.01.2008 година, издадено от ръководител на териториално звено на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, издадено на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА , за нарушение на чл.86 от ЗРА във връзка с чл.50, ал.1,2,3 от с.з., с което на И.Щ.С. ***, ул. "Илинденска" №15 е наложено административно наказание "глоба" в размер от 1000.00 / хиляда/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 1015/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ МАРИЕТА СИМЕОН ПЕТРОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628/04.06.2008 г., постановено по НАХД № 1056/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03-51/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.20, ал.1, т.3 от Закона за храните и чл.51, ал.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ "М. - С. П." - м.с.Черно море, на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 1024/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ДОБИМАР МАРИЯ ЯНЕВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 21.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 619 от 09.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1155 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 1025/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Г.С. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 565 от 12.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1075 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 1026/2008, XIII състав Наказателни касационни производства М.П.Г. РДНСК БУРГАС   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 158 от 30.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 28 по описа за 2008 г. на Районен съд - гр. Карнобат. ОТМЕНЯ определение № 47/02.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 28 по описа на Районен съд - гр. Карнобат.ВРЪЩА на М.П.Г. ***, представените от нея оригинали на конструктивни проекти. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
212 Административно дело No 1027/2008, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС   Определение от 15.09.2008г.
СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане и решаване адм.дело № 1027/2008г. и адм. дело № 933/2008г., като в бъдеще производството да се движи под адм. дело № 933/2008т. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1027/2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
213 Административно дело No 1029/2008, IX състав Дела по ДОПК и ЗМ ЖАСМИН АГРО ЕООД ЯНКА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 15.09.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация по ЗДДС № 02099080000813/18.03.2008 год., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № РЗ-10-170/09.06.2008 год. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
214 Административно наказателно дело (К) No 1035/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС СД АЛЕКСАНДЪР КРЪСТНИКОВИ АНТОАНЕТА КРЪСТНИКОВА   Решение от 12.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 648/11.06.2008 година по НАХД № 1104/2008 година Районен съд - гр. Бургас.

Решението е окончателно.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 1036/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ СЪНИ МД МИЛЕНА ДАЧЕВА ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 18.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 493 от 15.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1050 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
216 Административно дело No 1039/2008, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ГЕРА ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 24.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Гера - Лъчезар Иванов" - гр.София, ул."Резбарска", бл.179 Б, вх.Б, представлявано от Лъчезар Иванов, против Заповед № РД-14-258 от 9.04.2008г. на зам.началника на ДНСК - гр.София за премахване на незаконен строеж "Техническа инфраструктура - ел.проводи, водопроводи, канали /попивни ями/ за поставяемите обекти по одобрена схема на морски плаж "Свети Влас - централен", гр.Свети Влас,общ.Несебър.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1039/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
217 Административно дело No 1040/2008, XII състав Други административни дела М.Т.И. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 26.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-1214/04.04.2008 г. на директора на ОДП-гр. Бургас за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 76, т. 3 от Закона за българските документи за самоличност на М.Т.И. ***.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
218 Административно дело No 1042/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КА ТРЕЙД ЕООД КАТЕРИНА ПЕТРОВА ДНСК СОФИЯ   Определение от 02.09.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 1042/2008 година по описа на Административен съд - Бургас към административно дело № 958/2008 година по описа на същия съд.ДАВА възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-техническа експертиза.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1042/2008 година.Определението не подлежи на обжалване.

 
219 Административно дело No 1043/2008, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР СИРОКО ЕООД БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ ДНСК СОФИЯ   Определение от 31.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "СИРОКО" ЕООД - гр. Драгоман, представлявано то Боян Георгиев Бонев - управител, със съдебен адрес гр.Бургас, ул."Георги Кирков" № 21, ет. 1 чрез представител по пълномощие адв. Вълчо Чолаков против Заповед № РД -14-234/09.04.2008 г. на зам. началника на ДНСК - София, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1043/2008 по описа на Административен съд гр.Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
220 Административно наказателно дело (К) No 1050/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Л.Р.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 82 / 2008 година по описа на Районен съд - Айтос.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
221 Административно наказателно дело (К) No 1056/2008, XIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС ЕТ НИК 92 БОЖАНА ВЕЛКОВА   Решение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647/ 09.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1051 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
222 Административно дело No 1058/2008, VI състав Дела от административен характер по ОДП С.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ БУРГАС   Определение от 27.10.2008г.
На осн. чл. 159, т.4 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1058/2008 по описа на Административен съд Бургас.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.М.,***, против уведомително писмо № 15211от 06.06.08 на директора на ОД"Полиция" гр. Бургас. Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.
 
223 Административно наказателно дело (К) No 1060/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Б.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено на 14.05.2008 година по НАХД № 117/2008 г. на Районен съд - гр.Несебър, с което е прекратено наказателното производство по НАХД № 117/2008 г. на Районен съд - гр.Несебър.
Определението не подлежи на обжалване.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 1061/2008, XIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КОНТИНЕНТ ЕООД НАТАЛИЯ КАРПИКОВА   Решение от 21.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 377 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 576 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
225 Административно наказателно дело (К) No 1062/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Т.Г.Д. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 736 от 23.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1611 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас, като правилно и законосъобразно.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
226 Административно наказателно дело (К) No 1063/2008, XIII състав Наказателни касационни производства ЕТ ЧАПАРА Д Д ХРИСТОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75от 12.05.2008г., постановено по НАХД № 402/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 26277/ 26.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на ЕТ "Чапара-Д-Димитър Христов" със седалище и адрес на управление в гр.Свети Власт, община Несебър, ул."Цар Симеон" № 11, представлявано от Димитър Христов Чапаров имуществена санкция в размер на 1000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
227 Административно дело No 1073/2008, IX състав Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Г.Г.Б. НАЧАЛНИК ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО   Решение от 08.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Б. *** против Заповед № 233/04.02.2008 год. на Началник ГПУ - Малко Търново, с която е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
228 Административно дело No 1075/2008, X състав Други административни дела ЕТ ДИМЧО ДОБРЕВ ДИМЧО ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Димчо Добрев" с ЕИК: 102030317, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 96, представляван от Димчо Йорданов Добрев от гр.Бургас против Заповед № 1516 от 11.06.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
229 Административно дело No 1078/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.Д.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО   Решение от 16.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.А. против Решение № 105/ 27.06.2008г., точка 2 на Общински съвет гр. Приморско, с което е отказано отпускане на еднократна помощ за отглеждане на новородено дете.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
230 Административно дело No 1081/2008, IV състав Други административни дела ЕТ ДЯКОН 5 ГАНКА ИЛИЕВА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 30.10.2008г.
Отменя Заповед № 1461/10.06.2008г. на Зам.Кмета на община Бургас, с която на осн. чл. 196 ал.5 ЗУТ , е разпоредено премахване на временен обект- павилион- обущарски услуги, намиращ се в гр. Бургас, ул. "Левски", южно от сградата на блок на ДЗИ.
Връща преписката на Зам.Кмета на Община Бургас за изпълнение на указанията по прилагане на закона
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
231 Административно дело No 1088/2008, IX състав Други административни дела В.М.Т. ОДП БУРГАС   Определение от 01.09.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.М.Т. *** , против Заповед № З-2096/09.06.2008г. на Директор на ОДП-Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
232 Административно дело No 1089/2008, X състав Други административни дела Г.С.Л. НАЧАЛНИКА НА РПУ ПОМОРИЕ   Определение от 06.08.2008г.
На основание чл. 158 ал.3 от АПК ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.С.Л. *** против заповед № З120/12.06.2008 година на Началника на РПУ - гр. Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1089/2008 година по описа на Адм. съд Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
233 Административно дело No 1090/2008, VIII състав Други административни дела ЕЛЕНИТЕ АД ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОМОВА ДНСК СОФИЯ   Определение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Елените"АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ Освободител" №42, с ЕИК по Булстат 812117581, представлявано от Петър Рангелов Спасов против Заповед № РД-14-230 от 09.04.2008 година на Заместник - началника на ДНСК- София.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1090 по описа на Административен съд- Бургас за 2008 година, поради отказ от жалбата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 
234 Административно дело No 1095/2008, XI състав Други административни дела КАР 1 ООД ГИРО ФАКИРЧЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС
    Определение от 04.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кар 1" ООД - гр. Бургас рег. по ф.д. № 2560/2005 година на Бургаски окръжен съд с адрес - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 2Б, подписана от управителя - Гиро Петров Факирчев, против твърдян мълчалив отказ на областния управител на Бургаска област, с който е потвърден отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект на директора на териториална дирекция "Изгрев" на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1095/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
235 Административно дело No 1101/2008, X състав Други административни дела ЕТ ФЛОРАНС МАРИЯ ХРИСТОВА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1101/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. СЪЕДИНЯВА административно дело № 1101/2008 г. с административно дело № 905/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби срещу отказ за издаване на разрешение за постаняване по чл.57 от ЗУТ, постановен с решение по заявление вх. № 70-Ф-98/18.12.2007 г. Протокол № 2/19.02.2008 г. на комисия по чл.5, ал.2 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Копие от определението да се изпрати на страните. Определението не подлежи на обжалване.
 
236 Административно дело No 1102/2008, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Д.К.,
Ж.Д.И.
РДНСК БУРГАС   Определение от 23.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1102/2008г. по описа на Административен съд - град Бургас, поради оттегляне на исковете.
ВРЪЩА исковата молба и приложенията към нея на К.Д.К. и Ж.Д. Тонева - И.,***, против Регионална дирекция за национален строителен контрол-Бургас, с правно основание чл.1, ал.1 и ал.2 от ЗОДОВ, с цена на иска 15 000 лв.
ОСЪЖДА К.Д.К.,***, да заплати по сметка на Административен съд-гр.Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. В противен случай да се издаде изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Ж.Д. Тонева - И.,***, да заплати по сметка на Административен съд-гр.Бургас държавна такса в размер на 10 (десет) лева. В противен случай да се издаде изпълнителен лист.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 1110/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДЕЧИ СА АД АНДРЕЙ АНДРЕЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 69/12.05.2008 г., постановено по НАХД № 383/2007 г. на Районен съд - гр.Несебър и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7987/17.10.2007 г. на Директора на КЗП-РД - гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма на "ДЕЧИ-СА" ООД е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ, за това, че извършва туристическа дейност - хотелиерство, в некатегоризиран туристически обект - хотел "Оазис" в КК "Слънчев бряг - Изток".
Решението не подлежи на обжалване.

 
238 Административно наказателно дело (К) No 1111/2008, XIV състав Наказателни касационни производства БТД ГЛОБАЛ ТУРС ПЕТКО МИКОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73 от 13.05.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 404/ 2008 година по описа на Районен съд - Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
239 Административно дело No 1112/2008, IX състав Други административни дела Д.Н.С. ОБЩИНА АЙТОС   Решение от 23.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.С. *** против Заповед № РД-08-435/16.07.2008 год. на кмет на община Айтос, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
240 Административно наказателно дело (К) No 1114/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 239/25.06.2008 година по НАХД № 75/2008 година Районен съд - гр. Несебър.

Решението е окончателно.


 
241 Административно наказателно дело (К) No 1117/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС КОМПАС ЕООД СТОЯН ГАНЧЕВ   Решение от 25.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 701/13.06.2008 година по НАХД № 1292/2008 година Районен съд - гр. Бургас.
Вместо него постановява.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03-140/04.03.2008 година на директора на РИОКОЗ - гр. Бургас.
Решението е окончателно.

 
242 Административно наказателно дело (К) No 1118/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС Н.С.П.   Решение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376/03.04.2008 г., постановено по НАХД № 560/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 1-ДНСК-24/06.02.2008 г. на Зам.-началника на ДНСК - гр.София. С наказателното постановление на Н.С.П. *** за нарушение по чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.234, ал.2 от ЗУТ е било наложено административно наказание глоба в размер на 20 000 лева.
 
243 Административно дело No 1122/2008, VIII състав Други административни дела С.Н.П.,
З.Б.П.,
Н.С.Н.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 15.10.2008г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.П., З.Б.П. и Н.С.Н. ***, против Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж "жилищна страда № 117" от 06.06.2008 г. на Началник отдел "Строителен контрол въвеждане в експлоатация на незаконно строителство" при Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 1122 по описа на съда за 2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България, с частна жалба, в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващите, а за отсъстващите страни - в 7-дневен срок от уведомяването.


 
244 Административно наказателно дело (К) No 1131/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЧЕРНО МОРЕ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 742 от 24.06.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 1223 / 2008 година по описа на Районен съд - Бургас.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
245 Административно дело No 1132/2008, VII състав Други административни дела В.А.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата В.А.Г..
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и изпраща жалбата за разглеждане като такава за допълване на решение № 218/17.03.2008г. на Административен съд гр.Бургас, Десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 
246 Административно дело No 1137/2008, IX състав Други административни дела Д.И.К. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РПУ БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.К. ***, ул."Астория" № 15 против Заповед № 3-157/04.06.2008 год. на Началник Второ РПУ - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 1142/2008, XIV състав Наказателни касационни производства И.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 25.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/08.07.2008 г., постановено по НАХД № 1613/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4190/20.03.2008 г. на Началник група в Сектор "ПП-КАТ" при ОДП - гр.Бургас, с което на Х. за нарушение по чл.21, ал.1 от Закон за движение по пътищата и на основание чл.182, ал.1, т.5 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за 2 месеца.
Решението не подлежи на обжалване.

 
248 Административно наказателно дело (К) No 1143/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 19.09.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 569 от 16.06.2008 година, постановено по административно - наказателно дело № 755 / 2008 година по описа на Районен съд -Бургас като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19003 от 28.12.2007 година на Началник група в сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП, на В.Н.Д. *** са наложени административни наказания "глоба" в размер на 200.00 / двеста / лева и "лишаване от право да управлява МПС" за 2 / два / месеца.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
249 Административно наказателно дело (К) No 1154/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС СЪН 2007 ЕООД   Решение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152/20.06.2008 година по НАХД № 411/2007 година Районен съд - гр. Несебър.

Решението е окончателно.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 1164/2008, XIV състав Наказателни касационни производства С.М.Д. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454/22.04.2008 г., постановено по НАХД № 869/2008 г. на Районен съд - гр. Бургас, което е потвърдено Наказателно постановление № 14/25.02.2008 г. на кмета на община Созопол.
Решението не подл ежи на обжалване.

 
251 Административно дело No 1165/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Н. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Н. срещу мълчалив отказ на кмета на община Поморие по искане вх. № 94-Г-56 от 27.06.2008 г. за издаване на разрешение по чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за възлагане изработването на подробен устройствен план за поземлен имот № 9115, находящ се в землището на с. Александрово, община Поморие.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
252 Административно дело No 1174/2008, VIII състав Дела по КСО и ЗСП САРЧЕС ООД МАГЪРДИЧ САРКИС ГЮЛАЗЯН ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сарчес"ООД със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, к.с "Изгрев", бл.15, вх.8, ет.1, представлявано от Магърдич Саркис Гюлазян с ЕИК по Булстат 102150601, вписано с решение по ф.д. №3714 по описа на Бургаски окръжен съд против Решение № 52 от 09.07.2008 година на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"- Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1831 от 13.06.2008 година на ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. №053 от 26.05.2008 година на осигурителя "Сарчес"ООД - гр. Бургас общо в размер на 4159.17 лева, от които главница в размер на 3579.56 лева и лихва в размер на 579.61 лева, начислена до 26.05.2008 година, представляващи причинена щета на ДОО за неправимерно изтеглени парични обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и е оставено без уважение искането му за спиране изпълнението на разпореждане №1831 от 13.06.2008 година, на основание чл.117а от КСО, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България. 
253 Административно дело No 1185/2008, VIII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛФРЕД НАЙТ ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ,
В.В.Д.
ОБЩИНА БУРГАС ТД ПРИМОРИЕ   Определение от 09.09.2008г., в законна сила от 02.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Алфред Х. Найт- България"ЕООД с ЕИК по Булстат 102016773 , със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Оборище" № 59, вх."А", ет.2, представлявано от управителя Йордан Г. Янев и на В.В. *** срещу Заповед № 2173 от 09. 11. 2007 год. на гл. архитект на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1185 / 2008 год. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
 
254 Административно наказателно дело (К) No 1190/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ВЕСИ ВАСИЛ БЛАГОЕВ ИВАНОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение №800 от 15.07.2008г. постановено по НАХД №1134 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
255 Административно наказателно дело (К) No 1195/2008, XIV състав Наказателни касационни производства В.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №783 от 10.07.2008г. постановено по НАХД №1603 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.


 
256 Административно дело No 1196/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП Н.И.Т. ДИРЕКТОРА НА РДСП БУРГАС   Определение от 25.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 10/2008г. на Директора на РД "СП" гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на Н.И.Т. против заповед № 05-2116/29.12.2006г. и заповед № 05-2116/30.11.2006г. на Директора на РД "СП" гр.Бургас, като просрочена.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на РД "СП" гр.Бургас, за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
257 Административно дело No 1198/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП В.З.С. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 20.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.З.С. *** против Решение № 63/22.07.2008 год. на Директор на РУСО - Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 4282/12.06.2008 год. на ръководителя на осигуряването за безработица в РУСО - Бургас, с което е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
258 Административно дело No 1206/2008, XII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.С.,
М.С.С.С.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 05.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.С. и М.С.С.-С. срещу виза за проектиране на строителство от 19.11.2002 г. на главния архитект на община Созопол в УПИ VІ-139, кв. 15 по плана на с. Черноморец, община Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1206/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
259 Административно дело No 1207/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.Н.,
Я.Д.Т.,
С.Д.С.,
Б.Д.К.,
К.А.К.,
Ж.А.П.,
П.А.К.,
Р.П.Д.,
Д.П.Т.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната от Д.П.Т. жалба против заповед №Z- 564/07.05.2008г., издадена от кмета на Община Созопол.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
260 Административно наказателно дело (К) No 1214/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС КРАШ 2000 ООД   Решение от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/25.06.2008 г., постановено по НАХД № 330/2008 г. на Районен съд - гр.Царево, с което е отменено Наказателно постановление № 44-ДНСК-1079/28.12.2007 г. на зам.-началника на ДНСК - гр. София,.
Решението не подлежи на обжалване.

 
261 Административно наказателно дело (К) No 1215/2008, XIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КА ЕМ ООД ХРИСТО МАДЖУНОВ   Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение №33 от 27.05.2008г. постановено по НАХД №317/2008г. на Царевски районен съд и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №25903/11.12.2007г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което на "КА ЕМ - Варна" ООД, гр.Варна, ул."Ген.Колев" №74а представлявано от Христо Григоров Маджунов за нарушение на чл.46, т.2 от ЗТ, на основание чл.72 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
262 Административно наказателно дело (К) No 1217/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР И.Т.Т.   Решение от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 291/2007 г. на Районен съд - гр. Несебър, с което отменено Наказателно постановление № 2519/30.07.2007 г. на началника на РПУ - гр. Несебър.
Решението не подл ежи на обжалване.

 
263 Административно дело No 1220/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.В.,
И.Д.В.,
Д.И.В.
РДНСК БУРГАС   Определение от 27.08.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Е.А.В., И.Д.В. и Д.И.В. против Заповед №ДК-02-БС-69/03.06.2008г. издадена от Началника на РДНСК гр.Бургас за премахване на незаконно изградена част от строеж Преустройство на таванско помещение от триетажна жилищна сграда находящ се в УПИ V-1892 в кв.37 по плана на ЦГЧ гр.Бургас.Прекратява производството по адм.дело №1220/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 дневен срок.
 
264 Административно дело No 1227/2008, X състав Други административни дела СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИ ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР   Определение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ БУРГАС" ЕАД гр.Бургас, бул."Мария Луйза" № 27, представлявано от изпълнителния директор проф.Младен Григоров, "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ" ЕАД, гр.София, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров" представлявано от изпълнителния директор проф.Младен Григоров и "БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ" АД, гр.София, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров" срещу решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с което са отстранени от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на "ДКЦ ІІ - Бургас" ЕООД, открита с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на дружеството и се предлага на управителя на "ДКЦ ІІ - Бургас" ЕООД да прекрати процедурата.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1227 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
265 Административно дело No 1228/2008, IX състав Дела от административен характер по КСО ЕСТЕЛЛА ЕООД МИТКА ПЕНКОВА ГЕОРГИЕВА УПРАВИТЕЛ ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Естелла" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.131, вх.Б, ет.3, ап.23, против Решение № 60/21.07.2008 год. на Директор на Районно управление "Социално осигуряване" - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 1830/13.06.2008 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
266 Административно дело No 1231/2008, VIII състав Дела от административен характер по КСО ЕСТЕЛЛА 2005 ООД МИТКА ПЕНКОВА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 20.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Естелла-2005"ООД със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ж.к "Меден Рудник", бл.131, вх."Б", ет.3, ап.23, представлявано от Митка Пенкова Георгиева с ЕИК по Булстат 102947981, вписано с решение по ф.д. №3014 по описа на Бургаски окръжен съд за 2005 година против Решение № 59 от 21.07.2008 година на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"- Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1828 от 11.06.2008 година на ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУ "СО" - Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. №024 от 26.05.2008 година на осигурителя "Естелла 2005"ООД - гр. Бургас общо в размер на 5325.02 лева, от които главница в размер на 4159.32 лева и лихва в размер на 1165.70 лева, начислена до 26.05.2008 година, представляващи причинена щета на ДОО за неправомерно изтеглени парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода 04.2006 година до 02.2008 година, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 
267 Административно дело No 1234/2008, XII състав Други административни дела ХОЛИДЕЙ МЕНИДЖМЪНТ ООД ТАНЬО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Холидей мениджмънт" ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 3 срещу Заповед № 633/09.07.2008 г. на кмета на община Несебър за обявяване на класирането на кандидатите за възлагане на дейностите по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно и техническо поддържане на морските плажове в частта относно морски плаж "Обзор-Мотела", описан в АИДС № 579/12.01.2000 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1234/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
268 Административно дело No 1236/2008, IX състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 30.09.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Г.А. *** против Заповед № 229/05.04.04г. на Кмет на община Созопол, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТАВЯ производството по адм.дело № 1236/2008г. на Адм. съд - Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
269 Административно дело No 1238/2008, VI състав Други административни дела СПЕЦ БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЕАД ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР   Определение от 07.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1238/2008г. по описа на Административен съд Бургас. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1238/2008г. към адм. дело № 1227/2008г., двете по описа на Административен съд гр. Бургас за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсната комисия, назначена с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на "ДКЦ ІІ-Бургас"ЕООД гр.Бургас, по открита конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "ДКЦ ІІ-Бургас"ЕООД-гр. Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
270 Административно дело No 1239/2008, V състав Други административни дела БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД СЛ. ДЖАМБАЗОВ ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 БУРГАС ЕООД   Определение от 23.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1239/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, пети състав.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1239/2008г. към адм. дело № 1227/2008г., двете по описа на Административен съд-гр.Бургас, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсната комисия, назначена с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на "ДКЦ ІІ-Бургас" ЕООД-гр.Бургас, по открита конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на "ДКЦ ІІ-Бургас" ЕООД-гр.Бургас.
"Български кардиологичен институт" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, обл.София, общ.Столична, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров" № 1, представлявано от изпълнителния директор Славейко Джамбазов, да бъде вписан в списъка на лицата за призоваване по адм. дело № 1227/2008г. като жалбоподател.
Определението не подлежи на обжалване.

 
271 Административно дело No 1240/2008, X състав Искане за прекратяване на неоснователни действия А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД МВР БУРГАС   Определение от 19.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.Г., гражданин на Република Армения, с постоянен и настоящ адрес гр.Бургас, ж.к."Изгрев" бл.53, вх.12, ет.3 за защита срещу неоснователни фактически действия на Началника на сектор "Миграция" при Областна Дирекция "Полиция" гр.Бургас, изразяващи се във временно отнемане на личната му карта на постоянно пребиваващ в страната чужденец
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1240 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
272 Административно наказателно дело (К) No 1242/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Л.И.Б. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №306 от 01.07.2008г. на Районен съд гр.Бургас, постановено по НАХД № 3296/2007г. по опис на съда.
Определението не подлежи на обжалване и протест.

 
273 Административно дело No 1243/2008, I състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КРИДО ООД ДАНИЕЛ СТРАТЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 17.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Кридо" ООД гр.Бургас,ул.Сан Стефано №48 против заповед №1370/29.5.2008 година на заместник кмета на община бургас за одобряване на изменението на ПУП -ПРЗ на ж.к."Меден рудник"-зона "Б" на град Бургас за кв.22.Прекратява производството по административно дело №1243 по описа за 2008 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
274 Административно дело No 1244/2008, X състав Дела от административен характер по ОДП М.Е.Ю. НАЧАЛНИКА НА РПУ КАРНОБАТ   Решение от 27.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. Ерджеб Ю. *** против Заповед № з-56 от 25.07.2008г. на Началника на РПУ - Карнобат.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
275 Административно дело No 1245/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм К.С.Т. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.09.2008г., в законна сила от 23.09.2008г.
на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от К. С. Т. против Решение № 1939/ 17.07.2008г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без разглеждане искане на Т. за възстновяване на собствеността върху 250 кв.м. ид.ч. от дворно място, находящо се в бивш парцел ХХVІІІ, в бивш кв. 385 па плана на к-с Лазур гр. Бургас.
Прекратява производството по адм. дело № 1245 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
276 Административно наказателно дело (К) No 1250/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ ВЪЛИ ТОДОРА КАПИНОВА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО   Решение от 22.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 31 от 10.07.2008г. на Районен съд-гр.Малко Търново, постановено по н.а.х.д. № 16 по описа на МтРС за 2008г. и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3 от 12.02.2008г., издадено от кмета на община Малко Търново, с което за нарушение на чл.46, ал.2 от Закона за туризма, на основание чл.72 от Закона за туризма на Тодора Николова Капинова, в качеството й на управител и собственик на ЕТ "Въли - Тодора Капинова", със седалище и адрес на управление: с. Звездец, Община Малко Търново, ул. "Илинденска" № 16, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.
Решението е окончателно.

 
277 Административно наказателно дело (К) No 1252/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Ф.Х.О. РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 24.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 197/18.07.2008г., постановено по НАХД № 145/2008г. на Районен съд - гр.Айтос, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-153/14.03.2008г. на директора на РИОКОС - Бургас, с което на Ф.Х.О., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните, на основание чл.42, ал.1 от същия закон е наложена "глоба" в размер на 1500 лева и за нарушение на чл.31, ал.1 от Закона за храните, на основание чл.47, ал.1 от същия закон е наложена "глоба" в размер на 250 лева, като незаконосъобразно.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
278 Административно дело No 1254/2008, VII състав Други административни дела МДЛ ЛИНА ЕООД ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Определение от 01.09.2008г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на МДЛ "Лина" ЕООД за спиране изпълнението на заповед № 361/01.08.2008г., издадена от кмета на Община Сунгурларе.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1254/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за молителя и от датата на уведомяването за ответника.
Препис от протокола за се изпрати на кмета на Община Сунгурларе.


 
279 Административно наказателно дело (К) No 1255/2008, XIV състав Наказателни касационни производства К.А.В. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 766/23.07.2008 г., постановено по НАХД № 756/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, което е потвърдено Наказателно постановление № 19433/02.01.2008 г., издадено от началник на група при Сектор "ПП-КАТ" при ОДП - гр. Бургас
Решението не подлежи на обжалване.

 
280 Административно наказателно дело (К) No 1257/2008, XIII състав Наказателни касационни производства Е.А.Н. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Е.А.Н. ***, подадена чрез процесуалния представител адв. Пешка Чернокожева срещу разпореждане на Бургаския районен съд за издаване на изпълнителен лист в полза на държавата за сумата от 305 лв. от които 300 лв. глоба, наложена с Наказателно постановление № 03-1143/30.05.2006 г. на директора на РИОКОЗ-гр. Бургас и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнах дело номер 1257 по описа за 2008 година на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
281 Административно наказателно дело (К) No 1258/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313/24.07.2008 г., постановено по НАХД № 74/2008 г. по опис на Районен съд - гр. Несебър, което е потвърдено Наказателно постановление № 1/11.02.2008 г., издадено от Кмета на Община Несебър.
Решението не подлежи на обжалване.

 
282 Административно дело No 1260/2008, XI състав Дела по ЗОСОИ И.Г.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 06.10.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.К. с ЕГН ********** *** против заповед № РД-09-57/26.06.2008 година на областния управител на Бургаска област.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1260/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
283 Административно дело No 1261/2008, VI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие О.Ш. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Ш.О., гражданка на Украйна, с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.77, вх.3, ет.7 за защита срещу неоснователни фактически действия на Началника на сектор "Миграция" при Областна Дирекция "Полиция" гр. Бургас, изразяващи се във временно отнемане на личната й карта на постоянно пребиваващ в страната чужденец. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1261 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
284 Административно дело (К) No 1262/2008, X състав Касационни производства П.Г.Л. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ Определение № 1395 от 24.06.2008 г. на Бургаски районен съд, с което е прекратено производството по гр.д. № 872/2008 г. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
 
285 Административно наказателно дело (К) No 1263/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС КОМПАС КП ООД КОСТА ИВАНОВ ПОПОВ   Решение от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 843/18.07.2008 г. по НАХД № 1819/2008 г. на Районен съд - гр.Бургас, е отменено Наказателно постановление № 02-00006354/15.04.2008 г. на директор на дирекция "Областна инспекция по труда" - гр.Бургас.
Решението не подлежи на обжалване

 
286 Административно наказателно дело (К) No 1265/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РДНСК БУРГАС ЕТ БВВ БОТЬО ЕВТИМОВ   Решение от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №578 от 22.05.2008г. постановено по НАХД №161 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
287 Административно наказателно дело (К) No 1266/2008, XIV състав Наказателни касационни производства Н.С.К. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение №768 от 24.07.2008г. постановено по НАХД №1445 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
288 Административно дело No 1291/2008, IX състав Други административни дела МДЛ ЛИНА ЕООД ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Васил Милтиядов Костадинов в качеството му на управител на "МДЛ Лина" ЕООД гр.Поморие със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул."Граф Игнатиев" № 21 против заповед № 360/01.08.2008г. на кмета на Община Сунгурларе.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1291/2008г. по описа на административен съд гр.Бургас.
Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателя и в същия срок, считано от уведомяването за ответника.

 
289 Административно наказателно дело (К) No 1297/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС Т.М.Ж.   Решение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257/24.07.2008 г., постановено по НАХД № 38/2008 г. по опис на Районен съд - гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № ОЗ-1551/26.11.2007 г., издадено от Директора на РИОКОЗ - гр. Бургас
Решението не подлежи на обжалване.

 
290 Административно наказателно дело (К) No 1299/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РПУ НЕСЕБЪР В.П.П.   Решение от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 262 от 25.07.2008г. на Районен съд - гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 87 по описа за 2008г. на НРС.
Решението е окончателно.

 
291 Административно дело No 1300/2008, IX състав Дела по КСО и ЗСП Д.И.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС   Решение от 13.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 07-170/29.07.2008 год. на Директор на Дирекция "Социално подпомагане" - гр.Бургас, потвърдена с Решение № 12/12.08.2008 год. на Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - гр.Бургас, с която е отказано отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2008/2009 год. в полза на Д.И.П. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
292 Административно дело No 1302/2008, IV състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм В.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС   Определение от 09.09.2008г.
На осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от В.С.С. против Заповед № РД- 09- 70/ 17.07.2008г., издадена от Областен управител гр. Бургас за изземване на недвижим имот- частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 32,42 кв.м., състоящо се от една стая, с общи кухня и сервизни помещения, находящо се в сградата на ул. "Княз Ал. Батенберг" № 32, вх.1, ет.2 гр. Бургас, актувано с АДС № 2596/2002г..
Прекратява производството по адм. дело № 1302 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя. 
293 Административно дело No 1303/2008, VII състав Други административни дела УСМ БУРГАС АД ГЮРА СТОЯНОВ КУПЕНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 04.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "УСМ-Бургас" АД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № РД-01-551/07.08.2008г, издадена от кмета на Община Царево. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от датата на уведомяване за неприсъствалите.
Препис от протокола да се изпрати на неявилите се страни.
 
294 Административно дело No 1304/2008, V състав Други административни дела Б.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ НЕСЕБЪР   Определение от 13.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1304/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - гр.Несебър.
Определението не подлежи на обжалване.
 
295 Административно дело No 1311/2008, X състав Дела по КСО и ЗСП А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Определение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от А.М.Г. *** против Решение № 25 от 05.06.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по жалба вх.№ 94А-00-29/07.05.2008г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
296 Административно дело No 1318/2008, XI състав Дела по ДОПК и ЗМ ТОМАС ТУР БУРГАС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 08.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Томас Тур Бургас" ООД - гр. Бургас ("Томас - Тур" ЕООД - гр. Бургас) против ревизионен акт № 20800479/16.06.2008 година на орган по приходите при ТД -Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-228/06.08.2008 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1318/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
297 Административно наказателно дело (К) No 1326/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР ПП-КАТ БУРГАС И.Д.Г.   Решение от 22.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 786 от 17.07.2008г. на Районен съд - гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 237 по описа за 2008г. на БРС.
Решението е окончателно.
 
298 Административно дело No 1334/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 04.09.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 1334/2008г. към адм. дело № 1183/08г. по описа на Административен съд Бургас за съвместно разглеждане като делото ще продължи под № 1183/2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1334/08г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
299 Административно наказателно дело (К) No 1338/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС С.К.Ч.   Определение от 25.09.2008г.
Прекратява производството по КНАХ № 1338/2008 г. по описа на Адм.съд - Бургас на основание чл.214 ал.1 от АПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от с.з. за присъствалата страна и в същия срок за неприсъствалата - от деня на получаване на съобщението пред петчленен състав на Адм. съд - Бургас
 
300 Административно наказателно дело (К) No 1393/2008, XIV състав Наказателни касационни производства ЕТ МЕЛИСА СЮЛЕЙХАН ХАСАН ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 09.10.2008г.
На основание чл.215 т.3 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от ЕТ "Мелиса - Сюлейхан Хасан" със седалище и адрес на управление с. Везенково против решение № 221 от 29.07.2008 г. постановено по АХ дело № 57/2008 г. на Районен съд - Карнобат. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КНАХ дело № 1393/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на настоящия съд в 7-дневен срок от датата на заседанието за присъствалите страни и в 7-дневен срок от датата на връчване на съобщението за неприсъствалите.
 
301 Административно дело No 1396/2008, IX състав Други административни дела БУТЕД АД КИРИЛ ХРИСТОВ СТАМБОЛИЕВ ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ МПДТР   Определение от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Бутед" АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Цар Калоян" № 166 против действия на общинска администрация - Бургас по определяне на допълнителна такса битови отпадъци.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1396/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
302 Административно дело No 1404/2008, VII състав Дела по ДОПК и ЗМ ВОЙН ГРУП СИГУРНОСТ ЕООД ТОДОР КИРИЛОВ ГРОЗЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 31.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-10-252/21.08.2008г. , издадено от директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП- гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на "Воин груп сигурност" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, ул."Петър Кърджиев" № 1, вх.1,ап.2, представлявано от управителя Иван Танев Ганев против Ревизионен акт № 020800575/25.06.2008г. издаден от Пламен Иванов Георгиев на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Бургас. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП -гр.Бургас за изпълнение на дадените в мотивната част на акта указания. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
303 Административно дело No 1418/2008, X състав Дела по ДОПК и ЗМ БАЛЪКЧИЕВ И КО ЕООД ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БАЛЪКЧИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 10.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Балъкчиев и Ко" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Бъкстон" № 1, ет.7, ап.21, с ЕИК по БУЛСТАТ 112587987, представлявано от управителя Димитър Йорданов Балъкчиев срещу Решение № РД-10-205/21.07.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх.№ 04-Б-Ж-175/11.07.2008г. срещу Ревизионен акт № 200-800102/10.06.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Сливен, като просрочена.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
304 Административно дело No 1422/2008, XI състав Други административни дела ЕТ ГАМА-АНТОАНЕТА ВДОВИЧИНА РЕКТОР НА УНИВЕРС. ПРОФ. Д Р АСЕН ЗЛАТАРОВ БУРГАС   Определение от 01.10.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от ЕТ "Гама - Антоанета Стоилова Вдовичина" - гр. Бургас рег. по ф.д. № 1071/1994 година на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Зорница" бл.34 вх."В" против заповед № РД-209/209/12.09.2008 година на ректора на университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1422/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд. 
305 Административно дело No 1444/2008, IV състав Дела по ДОПК и ЗМ СД ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 17.10.2008г.
Отменя Решение № 2604-0055/ 25.07.2008г. на Началника на Митница Бургас.
Връща преписката на Началника на Митница Бургас за изпълнение на указанията по прилагане на закона.
Осъжда Регионална митническа дирекция, гр. Бургас. да заплати на "Динг- Павлови и сие" СД гр. Созопол, седалище и адрес на управление гр. Созопол, , представлявано от Николай Богданов Павлов, сумата от 250 лева - разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
306 Административно дело No 1460/2008, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРОМЕТ СТИЙЛ АД МИРОСЛАВ БОРИСОВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 25.09.2008г.
Ето защо и на осн. чл. 160 ал.1 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Оставя без разглеждане молбата на адв. Иво Баев, в качеството му на пълномощник на "Промет Стийл" АД гр. София, представлявано от Мирослав Величков Борисов, за обезпечаване на доказателства по реда на чл. 207 ГПК.
Прекратява производството по адм. дело № 1460 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София в седмодневен срок от съобщаване на определението.
Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 
307 Административно дело No 1461/2008, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 90 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ОБЩИНА КАРНОБАТ   Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ действията по запечатване на търговски обект, находящ се в УПИ V-4182 в кв.91 по плана на гр.Карнобат, извършени от комисия, назначена със заповед № РД-531/16.06.2008г. на кмета на Община Карнобат, обективирани в протокол от 16.09.2008г. и констативен протокол от 17.09.2008г.
ЗАДЪЛЖАВА комисията, назначена със заповед № РД-531/16.06.2008г. на кмета на Община Карнобат да не извършва отменените действия.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ "Димитър Георгиев-90-Димитър Георгиев" със седалище и адрес на управление в гр.Карнобат, ул. "Москва" № 3 за спиране изпълнението на заповед № РД-441/25.08.2008г., издадена от кмета на Община Карнобат.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Прекратителното определение подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
308 Административно дело No 1465/2008, XI състав Други административни дела СОНО 90 СТОЯН МОСТРОВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Стоян Тодоров Мостров от гр. Бургас, в качеството му на ЕТ "Сони 90 - Стоян Мостров", против заповед № 1991/24.07.2008 година на заместник-кмета на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1465/2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
309 Административно дело No 1466/2008, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.М.К.,
П.Т.П.,
Е.Т.П.,
Н.С.М.,
Н.Ш.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС   Определение от 02.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.М.К. ***, П.Т.П. ***, Е.Т.П. ***, Н.С.М. *** и Н.Ш.С. *** против Акт за държавна собственост № 195/06.08.1996 год., като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1466/08 год. по описа на Административен съд - Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
310 Административно наказателно дело (К) No 1476/2008, XIV състав Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС ГОЛДЕН БЪГ ЕООД СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА   Решение от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 224 от 25.08.2008 година, постановено по административно- наказателно дело № 62 / 2008 година по описа на Районен съд - Несебър.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
311 Административно дело No 1479/2008, V състав Дела по КСО и ЗСП ЕРМАСКА ООД ЖЕЛЮ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Определение от 13.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1479/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, пети състав.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1479/2008г. към адм. дело № 1439/2008г., двете по описа на Административен съд-гр.Бургас, за съвместно разглеждане на подадените от "Ермаска" ООД - с.Оризаре, общ.Несебър, жалби против решение № 78/27.08.2008г. и решение № 81/12.09.2008г., двете издадени от директора на РУ"СО" - гр.Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.
 
312 Административно дело (К) No 1492/2008, IV състав Касационни производства Д.Г.К. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ определение на Районен съд - гр.Бургас № 1477/23.07.2008г. , постановено по гр.д.№ 3122/2007г., в частта в която оставена без разглеждане жалбата, подадена от Д.Г.К. против писмо № 950/07.12.2007г. на Началника на ОСЗГ гр. Созопол.
ОСТАВЯ В СИЛА определение на Районен съд - гр.Бургас № 1477/23.07.2008г. , постановено по гр.д.№ 3122/2007г. в останалата му част.
ВРЪЩА на Районен съд - гр.Бургас жалбата, подадена от Д.Г.К. против писмо № 950/07.12.2007г. на Началника на ОСЗГ гр. Созопол за произнасяне по същество.
Определението не подлежи на обжалване.

 
313 Административно дело No 1501/2008, XII състав Дела от административен характер по ОДП С.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.Н.Г. *** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № З-2658/03.09.2007 г. на директора на ОДП - гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
314 Административно дело No 1529/2008, X състав Дела по ЗУТ и ЗКИР КАТРИН СТИЛ ЕООД ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 23.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1529/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
ВРЪЩА исковата молба на "Катрин Стил" ЕООД, гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 5, ет.4, представлявано от управителя Марияна Стоянова Стоянова, срещу община Бургас за установяване, че не съществува право и правоотношение възникнали от разрешение № 100 от 17.09.2003г., издадено на основание чл.57 от ЗУТ и чл.6, ал.1 от действалата през 2003г. Наредба на община Бургас за реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и мономентално-декоративни елементи.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
315 Административно дело No 1576/2008, XII състав Други административни дела С.Ц.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ц.П. *** срещу Решение № 2571/25.09.2008 г. на кмета на Община Бургас, с което постановен отказ да се разгледа по същество искането за отмяна на отчуждаването на 300 кв. м. идеални части от бивш парцел ХІІ, в бивш квартал 38а по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, отчуждени от наследодателя му Цанко Стоянов П.. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.