Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 933         Година 21.10.2008          Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ–състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.З.Б.

                                                                2.Д.Д.

 

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 998 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от адв. И. Ж. в качеството му на процесуален представител на   ЕТ”Шахин-49 – Н. С.” със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ж.к.”Младост” бл.62, вх.А, ап.2 срещу решение № 189 от 02.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 420 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени обжалваното съдебно решение, като неправилно и да се постанови ново с което да се отмени наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, редовно уведомен не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение № 189 от 02.06.2008г.,  Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № 03.4-1330/12.11.2007г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас с което за нарушения на чл.31, ал.1, т.1 от Закона за храните /ЗХ/ и на основание чл.47, ал.2 от ЗХ на ЕТ”Шахин-49 – Н. С.  е наложена имуществена санкция в размер на 600 лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушение, като по същество е приел, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е неправилност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон.

Настоящия състав намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон.

При постановяване на своето решение съдът е изследвал всички обстоятелства по установяването на административното нарушение и налагането на административното наказание. В хода на съдебното следствие са събрани писмени и гласни доказателства, който заедно с възраженията на жалбоподателя съдът е разгледал и обсъдил  всестранно и обективно, при постановяването на своето решение.

С обжалваното пред първоинстанционния съд  наказателно постановление на едноличния търговец е наложена имуществена санкция за това, че не е изпълнил Заповед № КХОХ-161/24.07.2007г. на РИОКОЗ-Бургас за спиране експлоатацията на обекта. Съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗХ лицата, които произвеждат и търгуват с храни са длъжни да изпълняват предписанията на компетентните органи. Безспорно по делото е установено, че със посочената по-горе заповед е спряна временната експлоатация на обекта, считано от 8ч. на 30.07.2007г. до отстраняване на констатираните нарушения, като адресат на заповедта е жалбоподателя. На 10.08.2007г. е извършена проверка на място, при която е констатирано, че обекта работи, без да са отстранени нарушенията. Акта е съставен на ЕТ”Шахин-49-Н. С.”, като лицето което го представлява е отказало да го получи. Възраженията в касационната жалба, че административнонаказващия орган не е представил доказателства по делото от който да се направи извода, че фирмата на жалбоподателя е осъществявала дейност, а тази дейност е осъществявана от едноличния търговец на съпругата му са неоснователни. В акта за установяване на административно нарушение, както и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН и сезиращата съда жалба не са направени възражения, в този смисъл. Те са направени за първи път в проведеното на 20.02.2007г. съдебно заседание, но не са ангажирани доказателства, посредством които би могло да се приеме, че те са основателен. Приложения касов бон не кореспондира с другите събрани по делото доказателства, тъй като той е за  периода 01.01.2007г. до 31.12.2007г, в който период обекта е бил предоставен  с договор за наем на ЕТ”Шахин-49-Н. С.” и заявлението за регистрация  на обекта по ЗХ, предписанията и заповедта за спиране на дейността му също са издадени на името на този едноличен търговец.

С оглед изложеното обжалваното решения се явява правилно и законосъобразно и при постановяването му не са допуснати нарушения на процесуалните правила, поради което следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.63 ал.1 изр.последно от ЗАНН, във вр  чл.213 т.3 и чл.143 ал.4 от АПК, и чл.4 б.”а” от Закона за държавните такси, касатора следва да бъде осъден да заплати държавна такса съгласно тарифа № 1 към ЗДТ в размер на 25 лв.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 189 от 02.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 420 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.

ОСЪЖДА ЕТ”Шахин-49 – Н. С.” със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ж.к.”Младост” бл.62, вх.А, ап.2, представлявано от Н. М. С. да заплати по сметка на Административен съд гр.Бургас държавна такса в размер на 25 лв.. 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                                                            2.