Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 819          Година 18.09.2008      Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV–състав, на четвърти септември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Д.Д.

                                                                  2.В.Е.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 996 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Х.И.Б. ***  против решение № 91 от 19.03.2008г., постановено по н.а.х.д. № 414 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър. С подадената касационна жалба се прави искане за обезсилване на обжалваното решение, като незаконосъобразно и нищожно и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателно постановление № 02-00006273/16.11.2007г. издадено от Директора на Д”ОИТ”. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Директора на Дирекция “Областна инспекция по труда” гр.Бургас, редовно уведомен не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата, а обжалваното решението да бъде отменено.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното  решение № 91 от 19.03.2008г.,  Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № 02-0000006273/16.11.2007г. на Директора на Дирекция „ОИТ” гр.Бургас, с което на Х.И.Б.,***, в качеството му на длъжностно лице, за нарушение на чл.6 от Наредба № 3 (обн.ДВ бр.44/1996г.) и на основание чл.413, ал.2 от КТ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати процесуални нарушения. Преди да издаде НП административнонаказващия орган е направил проверка на фактите изложени в АУАН. При извършената проверка не са установени нарушения на материалния закон и размера на наложената глоба е в рамките на предвидения в закона размер.

Настоящата инстанция не споделя доводите на Районния съд.

С наказателно постановление № 02-00006273/16.11.2007г. издадено от Директора на Д”ОИТ” на жалбоподателя в качеството му на длъжностно лице, за нарушение на чл.6 от Наредба № 3/1996г. и на основание чл.413, ал.2 от КТ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева. Съгласно чл.413, ал.2 от КТ работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 250 до 1000 лв.. В § 1, т.5 от ДР на КТ е дадено легално определение на понятието "длъжностно лице" - работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието, като за да му бъде ангажирана отговорността е необходимо то да е виновно. За да приеме, че касатора е виновно длъжностно лице, наказващия орган се е позовал на Заповед № ZT-06/15.06.2007г., с която той е определен от работодателя да провежда инструктаж на работниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Въпреки, че на лицето с тази заповед са му вменени задълженията да извършва начален и периодичен инструктаж в административната преписка не се съдържат доказателства, че тя му е връчена и той е запознат с нейното съдържание и определените му задължения. Ето защо  неправилно е ангажирана отговорността на Х.И.Б., в качеството му на виновно длъжностно лице и административния орган е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, без да е безспорно установена вината на лицето.

С оглед на изложеното обжалваното решение се явява  неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено ново с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІV-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 91 от 19.03.2008г., постановено по н.а.х.д. № 414 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Несебър.

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0000006273/16.11.2007г. издадено от Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда” гр.Бургас

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

               

               

               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

         ЧЛЕНОВЕ:1.           

 

                     2.