Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 септември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на четвърти септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Д.Д.

                                                                                     ВАЛЕНТИН Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора В. Ч., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 995/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът  - ЕТ „ЛАЗУР – С. И.” – гр.Бургас, представляван от С. И. П., обжалва Решение № 557/19.05.2008 г., постановено по НАХД № 943/2008 г. на Районен съд – гр.Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 03.4-1805/05.12.2007 г. на Директора на РИОКОЗ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.16а, ал.1  от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ „ЛАЗУР – С. И.” – гр.Бургас, представлявано от С. И. П. на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Касаторът в съдебно заседание лично и с процесуалния си представител адвокат Г. поддържа подадената касационна жалба. В последната се съдържат твърдения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното поризводство.

Ответника по касационната жалба намира жалбата за неоснователна и недоказана.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че постановеният първоинстанционен акт е правилен и законосъобразен и следва да бъде оставен в сила.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

В оспорвания съдебен акт, съдът освен доказателствата, въз основа на които може да се направи извод, че е извършено нарушението, сочено в наказателното постановление, е коментирал и възраженията на касатора, изложени и пред настоящата инстанция на съда за съществени процесуални нарушения. Този съд правилно е приел, че непосочването на двама свидетели в акта за установяване на административно нарушение, а само на един, който е подписал този акт, не представлява допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да доведе до неказаносъобразност и необоснованост на наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав изцяло споделя тези доводи. Действително нормата на чл.43, ал.1 от ЗАНН предвижда съставеният акт за установяване на нарушение да бъде подписан поне от един от свидетелите, посочени в него, което води на извода, че е възможно и допустимо в акта за установяване на нарушение да бъдат посочени имената и на повече от един свидетели. Достатъчно е обаче констатациите в него да бъдат подписани от един свидетел, както е сторено и в настоящия случай. Аргумент в тази насока е и нормата на ал.2 на текста, която дори при отказ на нарушителя да подпише акта, предвижда удостоверяване на този отказ само с подписа на един свидетел. Законодателят е въвел изискването акта за установяване на нарушение да бъде подписан поне от един свидетел, за да се гарантира правото на защита на нарушителя, като се създаде възможност за последваща проверка чрез свидетелски показания да се установява истинността на  фактите, изложени в атка. С издаването на  оспореното наказателно постановление това право на нарушителя е било гарантирано. В хода на съдебното първоинстанционно производство са разпитани всички свидетели, които жалбоподателят е посочил и са събрани всички възможни писмени доказателства. Непосочването в акта за установяване на административно нарушение на адреса на свидетеля не е станало пречка за събирането на гласни доказателства и по този начин не е довело до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, поради което и допуснатото в тази насока нарушение не е съществено.

В първоинстанционното съдебно решение правилно са установени фактите и въз основа на тях е направен извод за безспорно извършено административно нарушение, такова каквото е посочено в наказателното постановление.

По изложените съображения съдът намира, че постановеното решение от Бургаския районен съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 557/19.05.2008 г., постановено по НАХД № 943/2008 г. на Районен съд – гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03.4-1805/05.12.2007 г. на Директора на РИОКОЗ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.16а, ал.1  от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ „ЛАЗУР – С. И.” – гр.Бургас, представлявано от С. И. П. на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………… ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                      2. ……………………………………