ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 993 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.03 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.М.Д., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.Д., редовно упълномощен с представено пълномощно на лист 43 от делото.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д. с представено пълномощно на лист 44 от делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас административната преписка изготвена по издаването на НП № 17-0769-003380/ 20.09.2017г. и от Районна прокуратура гр.Бургас преписка с вх.№ 8221/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Бургас

 

        

 

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените допълнително писмени доказателства от Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас и от Районна прокуратура гр.Бургас.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Д.: Запознат съм с постъпилите писмени доказателства. В предходно съдебно заседание коментирахме назначаване на експертиза. Подготвил съм въпросите в нарочна молба, която представя с копие за страните. Предлагам да се назначи вещото лице Иван Щерев. Очаквам Вашето разпореждане.

 

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата на адв.Д. на страните.

 

Юрисконсулт Д.: Принципно не се противопоставям да се извърши съдебно-техническа експертиза. Но запознавайки се с въпросите, които са  поставени от колегата, считам че всички те са подвеждащи и съдържат в себе си предварително изградени изводи и констатации по отношение на вещта, чието обследване се съдържа, а не е предоставено вещото лице да я изследва и той да даде заключението си по нея. Поради това се противопоставям на задаването на въпросите по начина, по който са описани във въпрос 2, въпрос 4, въпрос 5, въпрос 6, които съдържат в себе си вътрешно убеждение и констатации и изводи направени вече от адвоката, поради това моля да не ги допускате по този начин.

По отношение на експертизата, ако допуснете такава, моля да допуснете и въпросите, които сме задали с отговора на исковата молба, която сме депозирали по делото преди първото съдебно заседание, находящ се на лист 45 от делото.

Моля също така вещото лице, ако допуснете експертизата, да изследва материала, който по указание на съда се съхранява от адвоката на ищеца и да каже какво точно представлява той. Възможно ли е той да е ограничителна няколко пластова лента.

Моля също така да разпоредите да се изискат направените (според материалите по присъединената преписка) с таблет от полицаите снимки на произшествието за по-голяма яснота, тъй като представените по делото са черно бели.

Моля вещото лице да посочи възможно ли е технически автомобил с параметрите на процесния, за което сме представили сведения, да събори пътен знак в условията, които се описват по делото, при даване на заден ход на автомобила. Предвид констатацията, че само го бил докоснал или леко блъснат, моля да бъде изследвано възможно ли е такъв автомобил при даване на заден ход да увреди по този начин вещта.

Моля да ни снабдите със съдебно удостоверение, по силата на което да установим застрахователната компания, при която е бил застрахован процесният автомобил изплащала ли е обезщетение свързано с този случай. Моля да ми предоставите срок да установим в коя застрахователна компания е застрахован автомобилът и дали е изплащала някакво обезщетение по случая.

Представям и моля да приемете за сведение снимки, които са направени на 21.09.2018г., както и материал иззет от мястото на произшествието, който и до настоящия момент съществува на място, който считаме, че е същият, който се представя по делото от адвокатурата представител на ищцата, с който са били оградени и ограничен достъпът на автомобили. Това е същият материал, който се представя от адв.Д. -  това е нашето твърдение. С него е бил ограничаван достъпа на автомобили предвид извършване на строителство на място и съответно пешеходци и същият е бил завързван по начина, по който се вижда от снимковия материал върху знака, на различни вещи стоящи на пътното платно или в очертанията на пътя – стълбове, дървета, ел.постове и знаци.

Моля да допуснете до разпит в условията на довеждане свидетелят Андрей Рунчев, който е ръководител на ОП „Общински имоти“, който да даде сведение относно случая относно стопанисването на знака и твърдените обстоятелства в исковата молба за превързването с такъв род ленти, както и други обстоятелства, които са посочени в иска и които са само твърдение и ние сме оспорили и продължаваме да оспорваме и считаме за неверни.

Освен това считам, че така формулирана исковата молба все още не е в състояние да образува годен иск за разглеждане, предмет по който да има и да се оформи произнасяне по него, поради което считаме  производството за недопустимо. Считам, че същото следва да се прекрати, защото е насочено срещу ответник, срещу когото не се навежда нито едно правно твърдение, което би му вменило задължение за извършване на някаква дейност или задължение за неизвършване на такава, при ясно недвусмислено и категорично установено обстоятелство или факт по делото, че въпросната вещ е била блъсната и съборена от конкретна личност, управлявала конкретен автомобил, който е повредил вещта.

Противопоставям се на избора на вещото лице Иван Щерев, който беше посочен от представителя на ищеца. Считам, че няма такива компетенции. Моля съдът да назначи друго вещо лице.

Нямам други искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете всички писмени доказателства, които са представени от административния орган и от Районна прокуратура.

Не възразявам да се приеме снимковия материал и вещественото доказателство представени днес от представителя на общината.

Считам, че искането за експертиза следва да бъде уважено. Но следва вещото лице да се ограничи само в техническата част по специалните си знания. Например на въпрос 7 едва ли вещото лице има компетентността да отговори.

Не възразявам по искането за разпит на свидетел.

Във връзка с искането за прекратяване на производството, считам че такъв вид произнасяне следва да има с крайния съдебен акт.

 

Адв.Д.: Оспорва се вторият въпрос, който поставям в представената днес молба, а той е най-важният въпрос. Материалът е корозирал и въобще не са обърнали никакво внимание на това. Същият този свидетел, който ответника иска да се разпита, ми отговаря писмено, че нямат практика да ги връзват тези знаци с тиксо.

Относно представеният снимков материал: Тези снимки са направени много време след произшествието.

 

Юрисконсулт Д.: Аз вече заявих, че са направени на 21.09.2018г. С личния ми телефон аз съм ги направил лично. Мога да предоставя личния си телефон и вещото лице да установи дали са правени на датата, която твърдя и на улицата, където се извършва строителство на процесната кооперация, срещу която е стоял пътният знак, който е бил блъснат и съборен от лицето Ч.

 

 

Съдът намира, че следва да се приемат представените два броя снимки от юрисконсулт Д., а представеното веществено доказателство следва да бъде върнато на юрисконсулт Д., като при необходимост и при поискване същият се задължава да го представи отново.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените два броя снимки от ответната страна.

ВРЪЩА представеното веществено доказателство на процесуалния представител на ответната страна.

 

 

По направените искания за допускане на експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в депозираната днес молба от адв.Д., доказателствените искания на юрисконсулт Д., както и по допустимостта на исковата молба, за което беше направено възражение в днешно съдебно заседание,

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, за което страните ще бъдат уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: