ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 03.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 987 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС индустрийс“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА -  Началник на „Митница Бургас“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице И.М.С..

 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-16747/20.01.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-243/32-72845/16.03.2017 г. на директора на Агенция Митници.

В открито съдебно заседание на 11.07.2017 г., ответникът беше задължен за представи посочени документи, което той изпълни с молба от 24.07.2017 г.

Съдът допусна и извършването на съдебно-химическа експертиза по въпросите на жалбоподателя, като в закрито заседание на 25.07.2017 г. назначи И.М.С. за вещо лице по тази експертиза.

На 28.09.2017 г. постъпи молба от вещото лице С., с която иска удължаване на срока за изготвяне на експертизата поради заетост в личен и служебен план.

В предходното съдебно заседание бяха допуснати общо трима свидетели при условията на довеждане в днешно съдебно заседание.

Днес е постъпила молба от жалбоподателя, с която се иска поради непредставяне на експертизата по делото, същото да бъде отложено и насрочено за по-късна дата.

 

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да не се дава ход на делото. Не възразявам да бъде даден срок за изготвяне на експертизата. Държим да бъдат разпитани свидетелите едновременно.

 

Съдът намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА, съобразно посочения по- горе доклад.

По отношение на доказателствата, съдът намери, че следва да се приемат представените от ответника документи с молбата от 24.07.2017 г.

По отношение на експертизата, намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви такава в срок до следващо съдебно заседание, като му се укаже, че при ново неизготвяне на  експертизата ще му бъде наложена санкция.

По отношение на свидетелите, предвид становището на ответника, че всички свидетели трябва да бъдат разпитани в едно заседание, намира, че следва да се отложи разпитът на свидетелите за следващо съдебно заседание.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства от ответника по опис с молба от 24.07.2017 г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви експертизата си за следващо съдебно заседание, като същото бъде уведомено, че при ново неизготвяне ще му бъде наложена глоба.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да доведат допуснатите до разпит свидетели за следващо съдебно заседание, като ги уведомява, че при ново недовеждане на свидетелите, съдът ще отмени определението си по допускането до техния разпит и ще приключи събирането на доказателствата без свидетелски показания.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заявление с вх. № 10338/02.10.2017 г. от жалбоподателя, с което се прави искане да му бъде издадено съдебно удостоверение относно обстоятелствата за образуването на административно дело № 987/2017 г., неговия предмет и страни, което да му послужи пред Районен съд – Карнобат по административно наказателно дело № 374/2017 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам, че това са две различни производства, като едното е образувано по ЗМ и АПК каквото е настоящото производство и се обжалва индивидуален административен акт, издаден от началника на Митница Бургас, а другото е по ЗМ и ЗАНН след съставяне на акт за акцизно нарушение. Считам, че това са две различни производства, с различен предмет.

Считам, че няма пречка да се издаде исканото съдебно удостоверение.

 

По искането за издаване на съдебно удостоверение, съдът намира, че няма пречка за издаването му, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2017 г. от 10,10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

       СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: