Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 9 октомври  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и четвърти септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 984 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.216 ал.6 ЗУТ във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на ЕТ” СТЕФАНОВ- С. Б. С.” гр. София, представляван от С. Б. С. против Заповед № 70/11.06.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 224 ал.7 ЗУТ е спряно изпълнението на всички строителни и монтажни работи на незаконен строеж : „Семеен хотел”, намиращ се в УПИ ІІ кв. 34 по плана на с. Лозенец, общ. Царево. Забранен е достъпа до строежа и е наредено прекъсване на ел. захранване и водоподаване.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се навеждат доводи за процесуална и материална незаконосъобразност. Претендират се разноски.

Жалбоподателя в съдебно заседание, чрез процесуалните си представители адв. М. и адв. О., поддържа становището си за материална незаконосъобразност на акта.

Ответникът по оспорването – Началник на РДНСК гр. Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А., намира оспорването за неоснователно.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

На 17.05.2008г., е била извършена проверка на обект: „Семеен хотел”, намиращ се в УПИ ІІ кв. 34 по плана на с. Лозенец, общ. Царево, за което е съставен Констативен акт № 85.

В акта, подробно са описани, издадените за обекта строителни книжа и фазата на строителство, към момента на проверката. Направена е констатация, че изпълненото строителство е в отклонение от одобрения инвестиционен проект, като е изграден цял жилищен етаж, на кота 11.20, без разрешение за строеж.Посочено е, че изпълненото строителство е в несъответствие с одобрения за ПУП.

Акта е бил обявен на собственика и възложител на строежа, като в срок същият е депозирал възражения.

На 11.06.2008г., е издена и Заповед № 70, в която изводите за незаконност на строежа, извършен в нарушение на разпоредбите на чл. 137 ал.3 и чл.148 ал.1 ЗУТ,  са направени на база констатациите в акта, като се съдържа и уточнение ,че предвижданията по ПУП са за сграда- 3 етажа, а изградената е 4 етажа.

Съдът, намира че в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Заповедта, е издадена от компетентен орган в границите на правомощията му.

По редовността и законосъобразността на, издадените строителни книжа страните не спорят.

За преценка на материалната законосъобразност на Заповед № 70/11.06.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, и необходимостта от ползване на специални знания в сферата на архитектурата, проектирането и изграждането на сгради, с оглед на фактите въз основа на които е издадена, е назначена и приета по делото/ без възражения на страните/ комплексна съдебно- техническа експертиза.

Според заключението на вещите лица, одобрения архитектурен проект и инвестиционните проекти, по които е изпълнен строежа съответстват на предвижданията на ПУП за имота, по отношение на устройствени показатели за плътност на застрояване, коефизиент на интензивност и предвидени минимални отстояния от границите на УПИ. Този извод вещото лице е направило и предвид липсата на предвиждания в ПУП-ПРЗ за височинност на строителството. В този смисъл извода на началника на РДНСК, за незаконност на строежа поради несъответствието му с предвижданията на ПУП е напълно несъстоятелен

Не е налице и съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект, така както е посочено в заповедта.

За строежа е било издадено Разрешение за строеж № 213/12.09.2006г., което е влязло в сила. В разрешението за строеж, няма изрично посочване на етажност и височина на сградата.

По причина, че инвестиционния проект е неделима част от разрешението за строеж, вещото лице е проверило техническите показатели на построеното и тяхното съответствие с проекта. При тази проверка, е констатирало пълно съответствие с проекта по етажност и височинност.

По проект е предвидено изграждане на четири етажа и „тавански” етаж с височина 1,90 до 3,50 метра. Изграждането на таванския етаж е изцяло съобразено с предвидената височина, като констатираните отклонения са от порядъка на сантиметри, което е в допустими граници, за да се предвиди че не е съществено.

Отделно от това са констатирани отклонение от проекта относно фасадата на сградата, които са архитектурни, но не и конструктивни. Впрочем тези архитектурни отклонения не са предмет на оспорената заповед.

Изложеното дава основание да се приеме, че констатациите, направени от отганите на РДНСК не съответстват на действителното фактическо положение, поради което и не могат да обосноват извод за извършено незаконно строителство.

Горното, налага извод, че издадения индивидуален административен акт страда от порок – материална незаконосъобразност и следва да бъде отменен.

С оглед изхода на спора, съдът намира, че следва да уважи направеното от жалбоподателя искане за присъждане на направените по делото разноски, в размер на 910 лв. / 10лв-държавна такса; 500 лв. Възнаграждение за един адвокат и 400 лв. възнаграждение на вещо лице/.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отменя Заповед № 70/11.06.2008г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, с която на осн. чл. 224 ал.7 ЗУТ е спряно изпълнението на всички строителни и монтажни работи на незаконен строеж : „Семеен хотел”, намиращ се в УПИ ІІ кв. 34 по плана на с. Лозенец, общ. Царево. Забранен е достъпа до строежа и е наредено прекъсване на ел. захранване и водоподаване.

 

Осъжда РДНСК гр. Бургас да заплати на ЕТ” СТЕФАНОВ- С. Б. С.” гр. София, представляван от С. Б. С. сума в размер на 910лв., представляваща направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: