ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 02.09                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІV-ти Административен състав

На втори септември                                                   две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 980 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 9.15 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Д. Ж. Т., в качеството му на едноличен търговец ЕТ „Диана – 98 – Д. Т.” – гр.Камено, редовно призован, явява се лично и с адвокат Б., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – Кмет на Община Малко Търново, редовно призован, явява се адвокат Т., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава. Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено по следните съображения:

С жалбата се оспорва заповед на Кмета на Община Малко Търново, по силата на която е прекратен договор за извършване на обществен превоз на пътници - № 201/28.05.2008 година. Според жалбоподателя тази заповед  има характер на индивидуален административен акт и като такъв подлежи на съдебен контрол. Настоящият състав на съда не споделя така изложеното становище в жалбата. Видно от доказателствата, съдържащи се в административната преписка, договорът за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт е бил сключен въз основа на проведен конкурс. Действително, провеждането на конкурса представлява административно производство, което приключва с издаването на индивидуален административен акт, с който се определя субекта, класиран на първо място и който административният орган определя като изпълнител. Това е и последният акт в развилото се административно производство, който има характеристиките на индивидуален административен такъв и чиято законосъобразност подлежи на съдебен контрол. Със заповедта, която се оспорва, една страна по договора за обществен превоз, имаща качеството на възложител по същия, е отправила едностранно волеизявление към другата страна по договора - изпълнител, с което я уведомява за волята си да прекрати действието и изпълнението на договора. Този акт, макар и озаглавен със заповед, видно от съдържанието му, няма характеристиките на индивидуален административен акт. Отношенията между двете страни, които се пораждат от сключването на договора, развитието на възникналите вече договорни отношения и тяхното прекратяване, от момента на сключването на договора се подчиняват на общите правила на гражданското, материалноправно и процесуалноправно законодателство. По тези съображения настоящият състав намира, че не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол, което от своя страна води до недопустимост на съдебното производство.

С оглед на това и на основание чл.160, ал.1 във вр. чл.159 т.1 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д. Ж. Т. в качеството му на управител на ЕТ „Диана – 98 – Д. Т.” – гр.Камено, против заповед № 201/28.05.2008 година, издадена от Зам.-кмета на Община Малко Търново.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 980/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: