Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                          Дата 10.10.2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11.09.2008 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 979 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по повод касационна жалба на “Пиб реал естейт проджект 1” ЕООД – Бургас, против Решение № 497/22.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 919/08 год. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 4723-0-0041429/13.08.2007 год., издадено от Директор на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП - Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева за нарушение по чл.133 от ЗДДС /отм./. 

Касационният жалбоподател прави искане за отмяна на първоинстанционното решение, като се позовава на обстоятелството, че наказателното постановление е било издадено след изтичане на законовия 6-месечен срок, считано от съставяне на акта за установяване на нарушението.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалбата също не се представлява и не ангажира становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като намира постановеният съдебен акт за правилен и законосъобразен.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а на основание чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо, но е постановено в отклонение от нормите на материалния закон.

         Районният съд е формирал правилна фактическа обс9тановка, като е приел за установено, че на 05.12.2006 год. на настоящия жалбоподател е бил съставен АУАН, с който било констатирано, че търговецът не е подал в предвидения от закона срок по чл.100, ал.3 от ЗДДС /отм./ справка-декларация по ЗДДС, заедно с информацията от отчетните регистри на магнитен носител, отнасяща се за данъчен период м.октомври 2006 год. Приел е, че с бездействието си данъчнозадълженият субект е обективирал нарушението по чл.133, ал.1 от ЗДДС /отм./. Въз основа на съставеният акт и съдържащите се в него фактически констатации, на 13.08.2007 год. било издадено оспореното наказателно постановление № 4723-0-0041429 от Директор на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Бургас.

         При така изложените фактически обстоятелства, съдът приема, че в хода на административнонаказателната процедура е била нарушена нормата на чл.34, ал.3 от ЗАНН, съгласно която образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в 6-месечен срок от съставянето на акта. Конкретният случай е именно такъв – оспореното наказателно постановление е издадено извън рамките на установения от закона срок, който няма характеристиките на инструктивен и след неговото изтичане, правните последици, които законът предвижда е прекратяване на производството.

Като не е съобразил горните обстоятелства, решаващият съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Имайки предвид основанието за отмяна, следва да бъде отменено и наказателното постановление без съдът да разглежда спора по същество.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 497/22.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 919/08 год. по описа на Районен съд – Бургас, като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4723-0-0041429/13.08.2007 год. на Директор на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което на “Пиб реал естейт проджект 1” ЕООД – гр. Бургас, кв.”Сарафово”, ул.”Септемврийска” № 28, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението е окончателно.              

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:1……………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

                                                                                                  2………………..