Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 17 септември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на четвърти септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Д.Д.

                                                                                     В. Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора В. Ч., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 978/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът  - А.Т.К., чрез процесуалния си представител адвокат К. В. обжалва Решение № 558/23.05.2008 г., постановено по НАХД № 1103/2007 година на Районен съд – гр.Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 03-61/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.17, ал.1  от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на А. Т.К., в качеството й на домакин на заведение за хранене – Работнически стол „Ропотамо” – гр.Бургас, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.43, ал.1 от Закона за храните.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител юринсконсулт П. намира жалбата за неоснователна и недоказана.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас изразява становище за отмяна на постановеното решение като го намира за необосновано.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

В касационната жалба се сочи, че постановеното решение на Бургаския районен съд е незаконосъобразно и неправилно, без да се конкретизират отделни касационни основания.

При извършената цялостна проверка на решението при условията на чл.218, ал.2 АПК, настоящият състав на съда намира, че същото е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Отделно от това намира, че е допуснато и съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.3, т.2 от НПК.

Нарушението на процесуалните правила само по себе си е достатъчно основание за отмяна на съдебния акт, тъй като то е дотолкова съществено, че води до невъзможност за извършване на касационна проверка, а именно постановеното решение е лишено от мотиви.

От друга страна е налице и нарушение на материалния закон, като е приел, че наказателното постановление е материално законосъобразно, първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закона, като не е изследвал въпроса дали санкционираното лице изобщо може да бъде субект на нарушението, което се твърди, че е извършил, въпреки наличието на изрични доводи в тази насока от страна на процесуалния му представител в хода на първоинстанционното съдебно производство.

Касаторката е била санкционирана с наказателното постановление за това, че в качеството си на домакин на стол е допуснала да не се прилагат добрите хигиенни практики – почистване, дезинфекция при необходимост на повърхности, влизащи в контакт с храните, поради което е допуснато наличие на патогенни микроорганизми върху съдове, които се използват за готвене. С наказателното постановление е прието, че така установените факти обосновават извод за извършено нарушение по смисъла на чл.17, ал.1 от Закона за храните, за което е и наложена санкция. Този текст обаче въвежда задължение за спазване на хигиенни изисквания и прилагане тна добри практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храните от производителите и търговците на храни. В този смисъл, за да бъде едно лице субект на това нарушение, то следва да притежава или качеството „производител”, или качеството на търговец на храни.

Легална дефиниция на тези понятия е дадена в допълнителните разпоредби на закона – параграф 1, т.48 и т.61. От събраните в хода на административнонаказателното производство и това, проведено пред първоинстанционния съд, не може да се направи извод, че санкционираното лице А.Т.К. има качеството на производител или на търговец на храни по смисъла на закона, за да бъде санкционирана за допуснато нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за храните.

Няма спор, че при извършената проверка е установено и съответно нарушеине, свързано с поддържането на хигиена при предлагането на храна. За това нарушение обаче домакинът на стола не е административно наказателноотговорно лице.

Предвид изложените съображения настоящият състав на съда намира, че обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено и като се произнесе по същество на спора, намира, че следва да отмени и Наказателно постановление № 03-61/20.02.2008 година, издадено от Директора на РИОКОЗ – гр.Бургас.

С оглед изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.2 и чл.222, ал.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 558/23.05.2008 г., постановено по НАХД № 1103/2007 година на Районен съд – гр.Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03-61/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.17, ал.1  от Закона за храните и чл.39, т.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на А. Т.К., в качеството й на домакин на заведение за хранене – Работнически стол „Ропотамо” – гр.Бургас, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.43, ал.1 от Закона за храните.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………… ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                      2. ……………………………………