Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                          Дата 10.10.2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11.09.2008 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 977 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на Държавната комисия по хазарта против Решение № 34/28.03.2008 год. на Районен съд – Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 62/22.08.2007 год. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на ответника по касация ЕТ “Гицдент 36 – Д. Г.” е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева за нарушение по Закона за хазарта.

Жалбата съдържа подробни оплаквания, като по същество се иска отмяна на съдебното решение, като неправилно и постановено в нарушение на материалния закон.

В съдебно заседания касаторът не изпраща представител.

Ответникът се явява лично и с пълномощник, който оспорва основателността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение решението на Районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно нормата на чл. чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо, но е постановено в отклонение от нормите на материалния закон.

При правилно установена фактическа обстановка, решаващият съд е преценил, че в случая е налице хипотеза на маловажен случай, преценил е нарушението като малозначително и такова, което не е обществено опасно, поради което е отменил наказателното постановление.

Настоящата съдебна инстанция не възприема правните изводи на решаващия съд.

Действително, съдът има правомощие да приложи тази хипотеза наред с административнонаказващият орган, тъй като както този орган така и съдът осъществяват правораздавателна дейност в различните фази на производството. В конкретния случай, настоящият съд счита, че не са налице материалноправните предпоставки за приложение на хипотезата на маловажен случай. Съгласно препращащата норма на чл.11 от ЗАНН, за изключване на отговорността, както е по смисъла на чл.28 с.з., следва да намерят приложение нормите на Наказателния кодекс, където съгласно чл.93, т.9 “маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид”.

Осъщественото от санкционирания едноличен търговец нарушение по чл.73, ал.1, т.6 от Закона за хазарта е формално, а не резултатно, такова на просто извършване и с факта на неговото установяване законът свързва настъпването на определени неблагоприятни правни последици. Дейността на лицата, организиращи хазартни игри е правно регламентирана и същите следва да се съобразяват със законовите изисквания за тяхното провеждане. Установените изисквания за лицата, които могат да бъдат допускани в подобни заведения са не просто формални, но имат основно значение за осъществяване на определена превенция и контрол. Застъпената теза за малозначителност на нарушението практически би обезсмислила въведените от законодателя по-високи и стриктни изисквания във връзка с тази правнорегламентирана дейност, поради което настоящата инстанция не възприема доводите на решаващия съд за малозначителност на нарушението. 

Съдебното решение като неправилно следва да бъде отменено, като спорът бъде разрешен по същество.

Установено е от фактите по делото, че при извършена проверка на 13.08.2007 год. в стопанисвания от ЕТ “Гицдент-36-Д. Г.” – гр.Айтос обект – игрална зала, е допуснато лице, играещо на игралните съоръжения без документ за самоличност. Това обстоятелство не се оспорва от санкционираното лице и е безспорно установено по делото, като в хода на производството е било разпитано и самото лице – посетител в игралната зала – св.М., който не отрича, че при проверката не е представил документ за самоличност.

Така констатираното нарушение изпълва хипотезата на правната норма на чл.73, ал.1, т.6 от Закона за хазарта, съгласно който в игрално казино не се допускат лица без документ за самоличност. Носенето на документ за самоличност е самостоятелно изискване, което няма нищо общо с възрастта на посетителя. За възрастта на лицата е предвидена самостоятелна ограничителна правна норма.

Административнонаказавщият орган правилно е субсумирал установените факти под хипотезата на приложимата правна норма и правилно е приложил санкциониращата разпоредба на чл.89, ал.1 от Закона за хазарта, не е нарушена процедурата по издаването на акта, поради което издаденото наказателно постановление следва да бъде оставено в сила.

Наложеното наказание е в предвидения минимум, поради което няма възможност за неговото редуциране.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. 2-ро, във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 34/28.03.2008 год. на Районен съд Айтос, постановено по НАХ дело № 273/07 год. по описа на същия съд, като вместо него постановява

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 62/22.08.2007 год. на Председателя на държавната комисия по хазарта, с което на ЕТ “Гицдент-36-Д. Г.” – гр.Айтос, ул.”Ради Боруков” № 8, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….…

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….

 

                                                                                     2…………………….