Р Е Ш Е Н И Е     

 

гр. Бургас,                              година

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти септември, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: Д.Д.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор В. Ч., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 973/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 558/21.05.2008 година по НАХД № 1118/2008 година Районен съд – гр. Бургас (РС) е отменил наказателно постановление № 03-89/28.02.2008 година (НП) на директора на РИОКОЗ - Бургас, с което на Н. Д. Т. от гр. Бургас, в качеството му на ЕТ “Сил-Ни-Н. Т.”, за нарушение на чл.12 ал.7 от Закона за храните (ЗХ), на основание чл.42 ал.2 във връзка с чл.49 ал.2 от ЗХ, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева..

 Решението на РС е обжалвано от административнонаказващия орган пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата, като основание за отмяна, се сочи неправилното тълкуване на материалния закон от РС.

Моли се решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде потвърдено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна. Ответникът в касационното производство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

Едноличният търговец е извършвал търговия с храни, по отношение на които обектът не е регистриран.Санкционираното лице, безспорно е допуснало нарушение. Това нарушение е описано подробно в АУАН, а впоследствие и в НП. Правната му квалификация, обаче, още при съставянето на АУАН, е неправилна. Вместо като нарушение по чл.12 ал.7 от ЗХ, установеното е следвало да бъде квалифицирано като нарушение по чл.12 ал.1 от ЗХ. 

Неправилното определяне на относимите материалноправни норми от административнонаказващия орган е отменително основание.

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Решението е обосновано.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 558/21.05.2008 година по НАХД № 1118/2008 година Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                       2.