Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 816          Година 18.09.2008      Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV–състав, на четвърти септември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Д.Д.

                                                                  2.В.Е.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 970 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от ЕТ”Крис. Г.” със седалище и адрес на управление *** с ЕИК  по БУЛСТАТ 102838505 против решение № 591 от 30.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1226 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. С подадената касационна жалба иска от съда да отмени обжалваното съдебно решение и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени изцяло по основание и размер наказателно постановление № 9492-О-0074580 от 29.02.2008г. на Директора на Д”Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, като неправилно и необосновано, постановено в грубо нарушение на процесуалния и материалния закон. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Директора на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен не изразява становище по жалбата и не се представлява в съдебно заседание.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е законосъобразно и следва да се остави в сила.

Административен съд гр.Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното  решение № 591 от 30.05.2008г.,  Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 9492-О-0074580/29.02.2008г. на Директора на Дирекция “Обслужване”, при ТД на НАП гр.Бургас. При постановяване на решението си съдът е приел, че АУАН и НП съдържат законоустановените в ЗАНН реквизити и от формална страна са редовни. Едноличния търговец по повод упражняваната от него дейност и доходите получавани от нея е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС, каквито са и физическите лица отдаващи под наем недвижими имот. В ДОПК като данъчно задължени лица за негови цели са определени физическите и юридическите лица и законодателя не прави разграничение между  едноличен търговец и физическо лице, доколкото ЕТ не е ЮЛ, отново е приравнен на ФЛ. Ето защо като са прибавени оборотите на ЕТ и този формиран от приходите от наем на сгради не е допуснато нарушение от органа по приходите. Безспорно е че жалбоподателя е реализирал облагаемия оборот и не е подал заявление за регистрация по ЗДДС в законния срок с което е нарушил разпоредбите на чл.96, ал.1 от ЗДДС, поради което законосъобразно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност. В състава на чл.178 от ЗДДС е предвидена възможност да бъдат санкционирани както физическото лице, така и юридическото лице и едноличния търговец, но след като заявление за регистрация може да се подаде и от ФЛ и от ЕТ, наказващия орган е преценил че следва да бъде ангажирана отговорността на едноличния търговец, като наложената санкция е в размер близък до минимума определен в закона за това нарушение. Тя е справедлива и достатъчна за постигане на превантивните цели на наказанията по чл.12 от ЗАНН.    

Настоящата инстанция не споделя доводите на Районния съд.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е неправилност и  незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния и процесуалния закон.

С наказателно постановление № 9492-О-0074580 от 29.02.2008г.  на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас е наложено на ЕТ ”Крис. Г.”, за нарушение на чл.96, ал.1 от ЗДДС, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 600 лв.  на основание чл.178 от ЗДДС. Съгласно чл.178 от ЗДДС данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.. В чл.101, ал.2, т.1 от  ЗДДС е предвидено, че заявлението за регистрация се подава лично, когато данъчнозадълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец, тоест законодателя е предвидил възможността за регистрация по ЗДДС както на физическо лице, така и на едноличен търговец. В случая с акт за регистрация по ЗДДС № 02042070037470/28.12.2007г. на основание чл.96, ал.1 от ЗДДС е разпоредено да се регистрира по ЗДДС Р. К. Г.. Съгласно чл.83, ал.4  от ДОПК актовете и отказите за регистрация или дерегистрация (прекратяване на регистрацията) в специалните регистри се обжалват по реда, предвиден за обжалване на ревизионните актове. След като не се твърди от страните и не са ангажирани доказателства, че този акт е обжалван по предвидения за това ред, следва да се приеме, че той е влязъл в сила и е недопустимо в настоящото производство да бъде разглеждан въпроса за неговата законосъобразност. Ето защо след като с акта за регистрация по ЗДДС е регистрирано физическото лице Р.К. Г., то следва да се приеме, че тя в това си качество не е изпълнила  задължението си за регистрация по ЗДДС и административнонаказващия орган няма право да извършва преценка на кого да наложи предвиденото в чл.178 от ЗДДС наказание. Като е ангажирал отговорността на едноличния търговец, за задължение определено на физическото лице  наказващия орган е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, което следва да бъде отменено.

С оглед на изложеното обжалваното решение се явява  неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено ново с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.БУРГАС, ХІV-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 591 от 30.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 1226 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9492-О-0074580 от 29.02.2008г. на Директора на Дирекция ”Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                        2.