Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                    Дата 09.10.2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11.09.2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 969 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на Б.Б. *** против Решение № 576/22.05.2008 год., постановено по НАХД № 1018/08 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 02-001903/06.03.2008 год., издадено от Директор на РД “Автомобилна администрация” – Бургас, с което, на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева.

Твърди се, че атакуваното съдебно решение е неправилно, като се излагат аргументи основно в насока за твърдяна незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление, потвърдено с акта на решаващия съд. Не се оспорва фактическата обстановка и същата се възприема като безспорно доказана. Навеждат се доводи относно малозначителност на нарушението и наличието на маловажен случай.

В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът също не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд, след като взе предвид обстоятелството, че касаторът не навежда конкретни касационни основания за отмяна на атакуваното решение, съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  установено, че на 24.01.2008 год., при извършена проверка от контролните органи на РД “Автомобилна администрация – Бургас, било констатирано, че касаторът управлява товарен автомобил Шкода, като същият не е заменил тахографският лист от 02/03.01.2008 год. с нов не по-късно от 24 часа от поставянето на предишния. Водачът направил възражение, че поради бедствена обстановка в община Руен, към процесния момент, не е успял да извърши необходимата подмяна. За констатираното нарушение бил съставен акт, въз основа на който, впоследствие било издадено и оспореното пред Районния съд наказателно постановление. По същество съдът е приел, че е осъществен състава на нарушението, изложил е и подробни аргументи във връзка с дължимата грижа от страна на водача на автомобила, който е длъжен да съхранява тахографските листи /шайби/, по начин, осигуряващ запазването им в цялостен и непроменен вид, годни за употреба.

 При тези фактически данни, настоящата инстанция споделя изцяло правните изводи на решаващия съд.

Съгласно нормата на чл.3 от Наредба № 12 на МТ и ДАМТН при продължителност на превоза над 24 часа водачът е длъжен да заменя тахографския лист с нов не по-късно от 24 часа от поставянето на предишния. Видно е от събраните по делото доказателства, а и това не се оспорва от жалбоподателя, че той не е подменил тахографския лист повече от 24 часа. Направените от негова страна възражения, че това се е дължало на бедствено положение, съдът възприема като защитна теза, която не се доказва в процеса. В тази връзка настоящата инстанция изцяло споделя разсъжденията на решаващия съд във връзка с дължимата от водача на автомобила грижа, която в случая не е била положена.

Нарушението е формално, такова на просто извършване и с факта на неговото установяване се свързват настъпването на определени неблагоприятни последици за нарушителя.

Не се споделят доводите във връзка с наличието на маловажен случай. Действително, съдът има правомощие да приложи тази хипотеза наред с административнонаказващият орган, тъй като както този орган така и съдът осъществяват правораздавателна дейност в различните фази на производството. В конкретния случай, настоящият съд счита, че не са налице материалноправните предпоставки за приложение на хипотезата на маловажен случай. Съгласно препращащата норма на чл.11 от ЗАНН, за изключване на отговорността, както е по смисъла на чл.28 с.з., следва да намерят приложение нормите на Наказателния кодекс, където съгласно чл.93, т.9 “маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид”. Съдът изхожда от обстоятелството, че нарушението е извършено от професионален шофьор, чиято дейност и поведение е правно регламентирано и водачът е длъжен да се съобразява с изискванията за неговата дейност. Ежедневната смяна на тахографския лист е не просто формална, но основно има функции за контрол на водача. Застъпената теза за малозначителност на нарушението практически би обезсмислила контролните функции и предназначение на тахографския апарат, поради което настоящата инстанция не възприема направените възражения в тази насока.

Размерът на санкцията е определен в неговия минимум и в този смисъл не е налице възможност за нейното редуциране.

Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

При така изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 576/22.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 1018/08 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 02-001903/06.03.2008 год., издадено от Директор на РД “Автомобилна администрация” - Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...