ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми октомври                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 968 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, представлява се от адв.А-Р с представено пълномощно на лист 7 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ИАРА-СОФИЯ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..

        

Адв:А-Р: Нямам възражения по хода на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице със снета по делото самоличност, изготвило съдебно-икономическата експертиза при първоначалното гледане на делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм заключение, което поддържам.

От първоначалното изготвяне на заключението към настоящия момент промени няма и няма какво да добавя или да променя в становището си.

Не са настъпили основания, въз основа на които моето заключение

 

 

 

да претърпи някаква промяна, поради което поддържам заключението във вида, в който съм го депозирала.

 

Адв:А-Р: Да се приеме заключението, като изчерпателно и пълно. Вещото лице ясно е отговорила на поставената задача.

 

          Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице С.А., за чието изготвяне към настоящия момент вече е изплатен дължимия депозит.

 

Адв:А-Р: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход по същество.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв:А-Р: Моля да отмените изцяло съвкупно наложената финансова корекция, както съм формулирала искането си в жалбата. Това са Решение № РД-125 от 17.03.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА за регистриране на нередност и искане за доброволно възстановяване на безвъзмездна финансова помощ с писмо изх.№ 1000-6304 от 22.03.2017г., като аргументите защо въпросното решение придружено с искане за доброволно възстановяване представлява административен акт по смисъла на чл.21 от АПК съм изложила подробно в жалбата и моля така формулираният индивидуален административен акт да бъде отменен ведно със законовите последици. Подробни аргументи за това искане ще изложа в писмени бележки в срок, указан от Вас. Претендирам разноски за адвокатско възнаграждение по административно дело № 968/2018г., както и административно-деловодни разноски за административно дело № 887/2017г., както и адвокатско възнаграждение по административно дело № 14676/2017г. на ВАС, съгласно списъци представени по двете дела и прилагам списък на основание чл.80 от ГПК за настоящото производство. Представям и доказателства (фактури) за направените разноски за 6 873 лева.

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: