Р Е Ш Е Н И Е     

 

гр. Бургас,                              година

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти септември, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: Д.Д.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор В. Ч., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 986/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 610/28.05.2008 година по НАХД № 1284/2008 година Районен съд – гр. Бургас (РС) е потвърдил наказателно постановление № 1187/25.02.2008 година (НП) на началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП - Бургас, с което на В.Г.В. ***, за нарушение на чл.21 ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП, са наложени наказания “глоба” в размер на 150 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец.

 Решението на РС е обжалвано от административнонаказващия орган пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата се излагат аргументи по съществото на спора, като се изтъква единствено, че решението на съда е постановено при съществено процесуално нарушение – не е допусната до разпит съпругата на жалбоподателя.

Моли се решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна.

Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила. Проверката на процесуалните действия на РС не установи допуснати нарушения, в това число и ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Твърдените от жалбоподателя обстоятелства е следвало да бъдат доказани от него, посредством способите, предвидени в закона. В съдебното производство пред РС не е направено искане за разпит на свидетел – съпругата на жалбоподателя. Непознаването на съдопроизводствените правила от страна в процеса не е основание за отмяна на контролирания съдебен акт.

Що се отнася до втората група възражения – по съществото на спора, настоящият съдебен състав намира, че нарушението е индивидуализирано в достатъчна степен, за да бъде наложено предвиденото в закона наказание. Решението на РС е обосновано.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 610/28.05.2008 година по НАХД № 1284/2008 година Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                       2.