ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети юни                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 962 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв.А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно уведомен, не се явява. Изпраща представител  адв.М., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Т.Ч..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото

АДВ.М. : Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6798/16.06.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Т.Д.Ч. – На  71 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.М.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.А.: Вещото лице  е установявало задачи, които не са включени във въпросите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Така съм преценила, по въпросите, които са ми зададени, съм преценила да дам по-подробно обяснение. Как е приет по предния план и сегашния  и за да отговоря трябва да се запозная със стария и с новия план.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Коя нормативна уредба съобразявате?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Соченият момент за мен е 1995 година, което обхваща стария ПУП и в същото време по сегашния ПУП, който също трябва да се разгледа.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Сочите само нормативни актове след 2000 година.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Соча и стари актове.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Кои са старите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Между 1987 и 1998 година - в този период е строителството на обекта.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Съобразихте ли ЗТСУ и правилника за прилагането му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Строителството е след 1987 година и не съм посочила ПП на ЗТСУ.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Съставена ли е схема на гаражите в Община Карнобат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Към преписката няма предствавена схема на гаражите и когато отидох в Общината, аз не поисках такава и затова ми беше трудно да установя точното им местоположение.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Може ли да се установи кой е гаража, без схема и без лицето да е посочило?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Без схема и без да се посочи кой е гаража, не може да се установи за кой гараж става въпрос, тъй като в югоизточната има осем съществуващи  и два съборени, като няколко от тях са  с тези размери, посочени в заповедта.

АДВ.А.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС НА АДВ.М.: Поддържате ли становищто си, че се касае за строеж пета категория?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Да.

ВЪПРОС НА АДВ.М.: Изготвила сте схема с отбелязване на процесния гаража. Този гараж е определяем?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: По името на ищеца. Ищецът ми показа, че това е неговия гараж и той отговаря на местоположение, размери и материал, тъй като от тази страна има два или три панелни гаража.

АДВ.М.: Нямам други въпроси.

ВЪПРОС НА АДВ.А.: Колко гаража са тези, които отговарят на тези показатели?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Мисля, че са три, другите са с по- големи размери.

АДВ.А.: Оспорвам  заключението на вещото лице по отношение на въпросите, на които вещото лице е отговорило, а не са й поставени в задачите, както и по отношение на правните изводи, като считам, че същите са от компетентността на съда. Вещото лице не е съобразило нормативните уредби към датата на поставяне на гаража.

АДВ. М.: Моля да се приеме заключенито на вещото лице, като компетентно и обосновано. Отговорено е на поставените въпроси, като при  отговора  съвсем логично вещото лице се е позовало на законовите разпоредби, но то отговаря на въпроса за наличието на технически белези на строежа и дали гаража е предвиден по действащите устройствени планове. Дори нещо повече, вещото лице отговори на допълнителни въпроси, непоставени в задачите и каза, че той е разпознаваем. Липсват основания за допълнителна и/или повторна експертиза. Да се приеме сегашната експертиза.

 

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните намира, че заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза е обосновано и пълно и следва да бъде прието по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице Т.Ч. по възложената съдебно-техническа експертиза.

Да се изплати на вещото лице  възнаграждение  в размер на 200.00 (двеста) лева, от внесения по делото депозит.

ЗАДЪЛЖАВА  ответника по делото да внесе допълнително 100.00 (сто) лева за пълното възнаграждение на вещото лице в 7 дневен срок от днес.

АДВ.М.: Относно указанията на съдебния състав от предходното съдебно заседание, заявявам, че не са ми предоставени от административния орган. Моля за допълнителен срок.

АДВ.А.: Държим на тези доказателства.

 

Съдът намира,  че следва да бъде дадена възможност на процесуалния представител на ответната страна да представи по делото посочените в определението на съда, постановено в предходно съдебно заседание  документи, а именно: Решение от 19.04.2000 година и заповед №155/14.04.2000 година на Кмета на Община Карнобат.

Съдът намира,че делото  не е изяснено от фактическа страна, поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.07. 2018 година от 14:20 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието прключи в 11:17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: