ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 961 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Я.Р.И., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Ж.А., представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..        

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на ответната страна,

 

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 11.10.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

         инж.К.Д.М. – 67год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 

          В залата се явява адв.М. – процесуален представител на ответника Кмет на Община Карнобат.

          Адв.М.: Не възразявам да се разпита вещото лице.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В северозападния край, както пише в заповедта, там намирам на място две гаражни клетки № 1 и № 2 и поради липса на заинтересованост от страна на роднините на жалбоподателката, не можа да се уточни коя от двете гаражни клетки е нейна. Неин родственик каза, че въобще няма да излезе и няма да даде информация.

          Не мога да отговоря по тези данни коя е гаражната клетка. Записано е в заповедта „край”, а не „на ъгъл“ или „до“. Като размери и двете клетки са еднакви и по този белег също не мога да ги разгранича. И двете са метални, стандартни, на външен вид са еднакви. Само едната беше боядисана втори път и долният край беше изкъртен, заради корозията. Въз основа на тези белези не може да се установи коя е процесната клетка. Не получих съдействие на място.

 

          Адв.А.: Нямам въпроси.

 

          Адв.М.: Попитахте ли дали има в общината някаква схема, скица за разполагането на тези клетки?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изрично е упоменато в експертизата, че няма абсолютно никакви схеми или скици. На мен ми съдейства целият отдел в общината. Казаха ми, че друго вещо лице е видяло някаква скица там, която са показали и е злепоставило общината в съда. Това ми каза г-жа С. - главен специалист ТСУ.

          Адв.М.: Това са глупости, има такава схема.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Подложката по Приложение 2 ми беше предоставена от отдела. Вие питате дали има скици за гаражите. За гаражи скици не ми показаха. Дали има заснемане - не ми дадоха никаква информация. По ПУП гаражите ги няма.

 

          Адв.М.: Нямам въпроси. Оспорвам заключението в частта, в която се твърди, че няма „работно заснемане“ на гаражите с означение кой на кого е. Ако прецените, че е необходимо, защото е ползвано при съставянето на констативния акт и е представено по други дела, да ми дадете възможност да го представя това заснемане. Не зная защо не е съдействано на вещото лице, но ако прецените ще го представя.

 

          Адв.А.: Няма индикация, че такава схема е ползвана. Говоря за преписката и констативния акт.

          Адв.М.: Считам, че такова възражение е неоснователно и е напълно ясно на страната кой е гаражът й.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.К.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200лв. изцяло от внесения депозит.

 

Адв.А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Адв.М.: Поддържам искането и твърдя, че има такава скица, която е ползвана и тази скица е работена по агитиране на самите хора, които са разположили гаражите си там.

 

Направеното в днешно съдебно заседание от адв.М. доказателствено искане свързано с попълване на делото с допълнителни доказателства, касаещи наличието на работна скица изготвена от общинската администрация на Община Карнобат, касаеща разположението на процесните гаражи, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно, като в тази връзка КОНСТАТИРА, че правнозначимите за решаването на делото факти и обстоятелства биха могли да бъдат изяснени въз основа на наличните по преписката доказателства, както и въз основа на слушаното експертно заключение на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е ЛИ:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на пълномощника на ответната страна за събиране на допълнителни доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Моля да уважите изцяло предявената жалба, като отмените оспорената заповед издадена от кмета на Община Карнобат. Моля да ми предоставите възможност да изложа съображенията си в писмени бележки. Моля да ни присъдите направените в производството съдебно-деловодни разноски, за които представям списък.

 

Адв.М.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите като законосъобразна заповедта и да ни присъдите разноски. Депозирал съм писмена защита, доводите по която следва да се обсъдят от Уважаемия Съд. Ние считаме, че обектът предмет на разпореждането е и определяем с оглед текста на констативния акт и заповедта. Ако вещото лице не е могло да го намери на терен, то това е проблем създаден от самия жалбоподател и сме изправени пред хипотезата, че самият жалбоподател създава трудности при събирането на доказателства.

Моля за присъждане на разноски, възнаграждение и такива за експертизата.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: