ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети октомври                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 958 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.Ж., редовно призован, не се явява, место него адв. Ж.А. c  пълномощно на лист 21 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Карнобат, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш. се явява.

 

 

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключения: по съдебно-техническата експертиза на вещото лице П.Ш..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещите лица, както следва:

П.С.Ш. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Поддържам заключението.

 

         АДВ.А.: Посочили сте размери на гаража. Съответстват ли тези размери на размерите, които са описани в обжалваната заповед?Съобразихте ли го това?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да, в заповедта са посочени размери 3 м х 5м, а съм ги измерила 3 м х 4,85 м.

         АДВ.А.: Може ли да бъде идентифициран гаражът без схема и без да е посочено от някой на кого е този гараж? В административното производство може ли да е идентифициран гаражът без констативен акт?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не, не може.

         АДВ.А.: В коя част на УПИ е този гараж?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Гаражът се намира в средата на свободното, приблизително в средата на дворното място, така както е показан на схемата, където са два гаража един до друг.

АДВ.А.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

Предвид липсата на въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

ДАСЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (110 лева).

(изд.РКО на 09.10.2018 г., сума 110 лева, платежно нареждане на лист 31 по делото)

 

Съдът констатира, че вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Въпреки извършеното оспорване от страна на ответника, съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 90 лева, вносими от ответника в 10-дневен срок от получаване на съобщението за това.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

 

АДВ.А.: Нямам доказателствени искания и няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, затова

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ.А.: Моля да отмените изцяло като незаконосъобразна и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон заповедта. Моля да бъде дадена възможност да изложа подробни писмени съображения.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: