ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 957 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Ж., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.Ж.А., представя  пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..        

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на ответната страна.

Адв.А.: Нямам възражение по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Запознахме с експертното заключение. Не възразявам да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 11.10.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

 

 

 

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

         инж.К.Д.М. – 67год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 

          Адв.А.: Доста подробно е заключението. Процесната гаражна клетка, която вещото лице е означило под № 17, в коя част от УПИ ХV се намира.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съобразно Приложение 2 от заключението, тази гаражна клетка се намира югоизточно от средата на поземления имот. Но не е най-югоизточната клетка, която съществува намерена при огледа на  място.

          До този гараж № 17, до него от югозападната страна е имало и други гаражни клетки, които са премахнати, видно от циментовата замазка, която съм видял на място. Към посока гаражни клетки № 18 и № 19, в този промеждутък е имало и други вече премахнати гаражни клетки. Затова сега гаражна клетка № 17 стои леко откъсната. Намира се на около 7 метра пред югоизточната фасада на сградата.

 

 

          СЪДЪТ към вещото лице: По отношение на Н. Атанасова - съпругата на жалбоподателя, в предходното съдебно заседание се посочи, че също има издадена заповед за друга гаражна клетка. Коя е тя?

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заповедта не е за друга гаражна клетка. На място самият Р.Ж. на въпроса има ли Н. гараж, той каза „Не. Имаме един гараж“. Н. не беше на място, за да уточни има ли друг гараж. При преглед на документите представени от жалбоподателя намирам, че освен името в двете заповеди (процесната и на Н.) всички други атрибути, надписи и всичко останало е едно и също, като даже не са написали точният адрес на Н.. Абсолютно едно и също е. По данни на съпруга, друга клетка няма.

 

          Адв.А.: Нямам други въпроси.

 

         

         

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.К.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200 лв. изцяло от внесения депозит.

 

Адв.А.: Представям и моля да приемете като доказателство удостоверение за граждански брак, удостоверяващ, че жалбоподателят Р.Ж. е в граждански брак с Н. Желева.

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание от адв.А. писмено доказателство представляващо удостоверение за граждански брак.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Моля да уважите изцяло предявената жалба, като отмените оспорената заповед издадена от кмета на Община Карнобат. Моля да ми предоставите възможност да изложа подробни съображения в писмен вид. Моля да присъдите направените от доверителя ми разноски, за които представям списък.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: