Р Е Ш Е Н И Е

Номер 964           Година 28.10.2008        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на тридесети септември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 949 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на П.К.К. *** против разпореждане рег.№ 2775 от 11.06.2008г. на полицейски инспектор при РПУ гр.Созопол. С него е разпоредено на жалбоподателя на основание чл.55 от ЗМВР да не отправя обиди, заплахи и да не влиза във физическа саморазправа със С. К. Ч., П. А.А. и Г. К.К. и техните семейства и да не извършва самоуправни действия спрямо тях. Моли, съда да отмени разпореждането, като недобре обмислено, необосновано и тенденциозно. В съдебно заседание поддържа жалбата, не сочи доказателства и моли, да се отмени атакуваното разпореждане.

Ответникът по жалбата – полицейски инспектор при РУ на МВР гр.Созопол, редовно уведомен, в съдебно заседание моли да се отхвърли жалбата като неоснователна.

Заинтересуваната страна - РУ на МВР гр.Созопол, редовно уведомена не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Във връзка с постъпили в РУ на МВР гр.Созопол жалби на П.К.К., Г. К.К. и П. А.А. и на тримата са издадени разпореждания на основание чл.55 от ЗМВР да не отправят обиди, заплахи и да не влиза във физическа саморазправа по между си и да не извършват самоуправни действия. На жалбоподателя е издадено разпореждане рег.№ 2775 от 11.06.2008г., което му е връчено лично, срещу подпис и той го е обжалвал в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.55, ал.5 от ЗМВР.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл.55, ал.1 от ЗМВР полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции, като съгласно чл.56, ал.1 от ЗМВР полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред. Докато с разпорежданията по чл.55 от ЗМВР се вменяват задължения на адресатите им, то предупрежденията по чл.56 от ЗМВР се извършват в изпълнение на правомощието на полицейските органи да предотвратяват и разкриват престъпления и други нарушения на обществения ред и да участват в разследването на престъпления, тоест с предупреждението лицето се предупреждава за отговорността която се предвижда за съответното нарушение.

В случая с обжалваното разпореждане е разпоредено на жалбоподателя да не отправя обиди, заплахи и да не влиза във физическа саморазправа със С. К. Ч., П. А.А. и Г.К.К. и техните семейства и да не извършва самоуправни действия спрямо тях, тоест с него се забранява извършването на правонарушения, каквито безспорно се явяват посочените действия, поради което то по своята същност представлява предупреждение по чл.56, ал.1 от ЗМВР, а не както е квалифицирано от автора му - разпореждане по чл.55, ал.1 от ЗМВР. В подкрепа на изложеното следва да се има в предвид и направеното от ответника в съдебно заседание изявление, че той е предупредил жалбоподателя да не извършва занапред такива действия. Неправилното посочване на правното основание за издаване на обжалвания акт води до неговата незаконосъобразност, поради нарушение на материалния закон, което е отменително основание по чл.146, т.4 от АПК. 

С оглед на изложеното жалбата на П.К.К. *** против разпореждане на полицейски орган рег.№ 2775 от 11.06.2008г. на полицейски инспектор при РПУ гр.Созопол се явява основателна и на основание чл.172 ал.2  от АПК, следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане рег.№ 2775 от 11.06.2008г. на полицейски инспектор при РПУ гр.Созопол.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

СЪДИЯ: