Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                    Дата 09.10.2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11.09.2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 932 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на С.К. *** против Решение № 115/23.05.2008 год., постановено по НАХД № 22/08 год. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено НП № 122/19.02.2008 год., издадено от Началник на РПУ - Карнобат, с което, на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, административно наказание “глоба” в размер на 10 лева, както и лишаване от право на управление на МПС за срок от 10 месеца.

Твърди се, че атакуваното съдебно решение е недопустимо и неправилно, поради нарушение на материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Основно се възразява, че в оспореното наказателно постановление не била посочена концентрацията на алкохол в кръвта, съдът бил длъжен да изследва с всички допустими доказателствени средства дали е извършено нарушението и при какви обстоятелства, навеждат се и доводи за липса на компетентност на административнонаказващият орган.

В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът също не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като частично основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, постановено съобразно нормите на материалния закон, но е частично недопустимо, в частта относно произнасянето по отношение на наложеното административно наказание “глоба” в размер на 10 лева.

         Оспореното наказателното постановление инкорпорира в себе си две административни наказания, всяко едно от които е предмет на самостоятелен съдебен контрол. Независимо, че са наложени две наказания “глоба”, наказателното постановление не представлява математически сбор от техните стойности, а е акт, съдържащ две самостоятелни наказания.

         Съгласно нормата на чл.59, ал.3 от ЗАНН не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба в размер до 10 лева включително. Също така, разпоредбата на чл. чл.189, ал.5 от ЗДвП предвижда, че не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително. Съдебното производство в частта, в която е разгледано и оставено в сила наказателното постановление за нарушение по чл.100, ал.1, т.1, за което е приложена санкционната норма на чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП, е процесуално недопустимо, поради което решението следва да бъде обезсилено в тази част. 

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  установено, че на 19.01.2008 год., при извършена проверка от контролните органи на РПУ - Карнобат, било констатирано, че касаторът управлява лек автомобил БМВ, с концентрация на алкохол в кръвта 1,17 промили, установено на място с техническо средство “Алкотест дрегер 7410”. Извършената впоследствие кръвна проба установила съдържание на алкохол в кръвта 0,95 промили.

На база на съставения констативен акт и вписаните в него фактически обстоятелства, административнонаказващият орган издал впоследствие оспореното наказателно постановление, в което като извършено от касатора нарушение било вписано – управлява МПС под въздействието на алкохол. По същество съдът е приел, че е осъществен състава на нарушението, изложил е и подробни аргументи в тази насока, които настоящата инстанция възприема изцяло. Не се споделя възражението, че непосочване на конкретното съдържание на алкохол в кръвта в цифри, е съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. От една страна – нарушената материална норма е възпроизведена точно по смисъла на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП. Разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП е санкциониращата норма, която определя релевантните граници на алкохолното съдържание в кръвта. Правнозначимият факт е дали установеното при жалбоподателя попада в тези законови граници от 0,5 до 1,2 промила. Под тази граница нарушението е несъставомерно, а над тази граница биха били приложими разпоредбите на НК.  Очевидно е, че установеното от кръвната проба 0,95 промили е осъществило състава на чл.5, ал.2, т. От ЗДвП, за което правилно е била приложена съответната санкционна норма. Правото на защита не е нарушено, тъй като установеното при жалбоподателя е в релевантните граници, още повече, че този факт не се оспорва от жалбоподателя.  Не се споделят и възраженията за липса на материална компетентност на административноноказващият орган – именно Началник на РПУ е компетентния орган, разполагащ с правомощия по издаване на наказателни постановления.

При тези фактически данни, настоящата инстанция споделя изцяло правните изводи на решаващия съд. Правилно установените факти са надлежно субсумирани под хипотезата на приложимата правна норма, съдът правилно е съобразил нормата на чл.189, ал.2 от ЗДвП за презюмираната доказателствена сила на редовно съставените актове по посочения закон, като в тежест на лицето е да докаже обратното. 

Размерът на санкцията е правилно определен и съответства на тежестта на извършеното нарушение.

На основание горните съображения съдебното решение следва да бъде обзсилено в частта относно произнасянето по наложеното наказание “глоба” в размер на 10 лева, а в останалата си част, като правилно и обосновано следва да бъде оставено в сила.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2 и ал.3 от АПК, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 115/23.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/2008 год. на Районен съд – Карнобат, В ЧАСТТА относно потвърждаване на наказателно постановление № 122/19.02.2008 год. на Началник РПУ – Карнобат, с което на С.Г.К. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10 лв.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115/23.05.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/2008 год. на Районен съд – Карнобат, В ЧАСТТА относно потвърждаване на наказателно постановление № 122/19.02.2008 год. на Началник РПУ – Карнобат, с което на С.Г.К. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца

 

Решението е окончателно.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...