ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Я. КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 931  по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „М.“ ЕООД, редовно призован,  се явява адвокат С., надлежно упълномощен с договор за правна защита и съдействие на лист 7 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Областно пътно управление – София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с представено пълномощно на лист 22 и  43 по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮК.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становищата на страните и липсата на процесуални пречки,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано е по жалба  от  „М.“ ЕООД гр.Бургас, представлявано от управителя М.Л.Д.против писмо изх.№53-00-448/2.03.2018 год. на директора на Областно пътно управление - София. С Определение №941/26.04.2018 год. постановено по делото производството е прекратено на осн.чл.159 т.1 АПК.С Определение №7669/11.06.2018 год., постановено по административно дело№6166/2018 год. по описа на ВАС, определението на Административен съд-Бургас е отменено, а делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, като е указано,че съдът следва да цени процесното писмо като индивидуален административен акт.  

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

               

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Поддържам и доказателственото искане да бъде представена цялата административна преписка преписка. В тази връзка заявяваме, че за това рекламно съоръжение е издадено разрешение за експлоатация още от 2001 година. Представям доказателства в тази връзка под опис с нарочна молба с препис за ответника. Разрешението не е при нас, то е в административния орган, видно още от първото писмо. Моля да задължите ответника да представи разрешението за експлоатация. В протокол от 23.05.2000 година е записано местоположението на съоръжението. В първото писмо пише автомагистрала „Хемус“, но това е техническа грешка. В следващия документ става дума за автомагистрала „Тракия“.

 Имам и друго доказателствено искане. Запознах се с материалите по делото. Волеизявлението, което обжалваме - твърдим, че е подписано не от Д.Д.- директор на Областно пътно управление. Видно е, че подписът й е съвсем различен, предполагам че е по заместване, но заповедта не е по делото, това има значение за нищожността й.  Моля да се представи съответната заповед и да се изясни от кого е подписано писмото, очевидно не е от Д.Д.и лицето, което я е подписал, каква длъжност изпълнява.

ЮК.М.:  Моля за възможност да се запозная с молбата на адв. С. и за възможност да попълним административната преписка в цялост.

 

Съдът като взе предвид направените доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА представените с писмена молба доказателства от адв. С..

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да попълни административната преписка като представи доказателства с оглед компетентността на лицето, подписало обжалваното писмо, както и разрешение за експлоатация на съоръжението.

 

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок на ответника да попълни административната преписка.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2018г. от 09:40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени на основание чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.47часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: