ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.07.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На пети юли                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 929 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ „Билдинг строй груп“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В., редовно упълномощена. 

ОСПОРВАЩИЯТ С.А.В., редовно призована, се представлява от адвокат В., редовно упълномощена.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВЕКС“  ЕООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

Вещото лице М.М. редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки.

 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е във фаза събиране на доказателства.

 

По делото е назначено извършване на съдебно-техническа експертиза. Депозитът за същата е внесен. Вещото лице е уведомено на 21.06.2018 г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не ми стигна времето за изготвяне на експертизата. Моля да ми бъда даден подходящ срок да се запозная с материалите по делото и да изготвя експертизата.

АДВ. В.: Аз считам, че въпросът по т. 2 е чисто правен и не следва да се допуска. Това дали съответстват квадратурите по нотариалния акт с квадратурите на имотите, е правен въпрос.

По отношение на въпрос № 1 аз не се противопоставям да бъде допуснат, но не е ясен. Тъй като моментът е предходен, вещото лице трябва да работи по някакъв картен материал. Не ми е ясно как ще извърши, освен ако няма предвид регулационните граници.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябва да направя изследване на историята на имота.

 

Съдът счита, че назначеното вещо лице следва да отговори на въпросите поставени от оспорващите, находящи се на лист 61 от делото, както и да отговори на въпросите, поставени от заинтересованата страна „ВЕКС” ЕООД в становището на лист 76 от делото.

          Във връзка със зададените въпроси от страна на „ВЕКС” ЕООД на вещото лице, съдът намира, че следва да задължи заинтересованата страна „ВЕКС” ЕООД да внесе депозит за вещото лице в размер на 150.00 лева, в 7-дневен срок от съобщението за това.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна „ВЕКС” ЕООД да внесе по депозитната сметка на Административен съд - Бургас депозит за изготвяне на експертизата в размер на 150.00 лева, вносим в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това.

Вещото лице да започне работа и да отговори на въпросите на „ВЕКС” ЕООД след внасяне на определения от съда депозит.

„ВЕКС” ЕООД да се уведоми за задължението за внасяне на депозит на адрес: гр. Обзор, ул. „Кирил и Методий” № 22.

 

АДВ. В.: Нямам искания по доказателствата. Запозната съм със становището на „ВЕКС” ЕООД, което е внесено след първото заседание. Оспорвам така представеното становище. Аргументите, които са изложени в становището не почиват на доказателства и контрааргументи за това се съдържат в нашата жалба, които поддържаме.

Моля да приемете като доказателства по делото постъпилото писмено становище от заинтересованата страна и изисканите и постъпили доказателства от СГКК с писмо вх. № 7045/22.06.2018 г., като дадете възможност на вещото лице за извършване на експертизата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРАЛАГА по делото всички документи постъпили от СГКК-Бургас до Административен съд – Бургас, с вх. № 7045/22.06.2018 г.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.09.2018 г. от 10.00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Заинтересованата страна „ВЕКС” ЕООД да се уведоми на адрес: гр. Обзор, ул. „Кирил и Методий” № 22.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:42 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: