ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 929 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 64 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Председател на Държавна агенция за МЕТРОЛОГИЧЕН и ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН), редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..      

Адв.Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът  не констатира да са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Х.:  Преди да се разпита вещото лице, представям писмени доказателства, които моля да приемете. Когато е направена проверката от вещото лице, управителят на дружеството не е присъствал и три документа не са й били представени. Представям ги в днешно съдебно заседание, като съм ги представила и на вещото лице, за да може да се попълни документацията.

Не възразявам да се разпита вещото лице.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е депозирана в канцеларията на съда на 28.09.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

         П.Н.Н. – 61 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

          Имах възможност да се запозная с представените днес от адв.Х. писмени доказателства, представляващи сертификати на работници наети в дружеството - С.С.и К.Г.

          В заключението ми констатациите за тези две лица са, че те не отговарят на изискванията на съответните наредби, т.е. сертификатите на К.Г.и С.С.са изтекли, въз основа на което съм записала в заключението, че не отговарят на изискванията на съответната наредба.

          С оглед на представените днес сертификати, това мое становище би претърпяло промяна и за двамата след представените сертификати за квалификацията на С.С.и К.Г.с дата на издаване 28.01.2016г., валидни до 27.01.2019г., променям моето заключение относно тях и заключението ми е, че тези двама работници отговарят на съответните наредби и двамата са с валидни сертификати за квалификация до 27.01.2019г.

 

          Адв.Х.: Може ли да кажете какво означава Вашия извод по отношение на П. А.К., че няма изисквания по съответните текстове на наредбите.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Позицията, която тя заема „проектант“, не е включена по изискванията на съответните наредби със специфични условия за тази длъжност. Иначе съм изследвала нейната квалификация, образование, длъжностна характеристика, но просто, защото фигурираше името й в задачите.

 

          Адв.Х.: Поставям въпроса във връзка с това, че едно от изискванията за длъжността „Контрол на заварчици“ съгласно наредбите е да има висше образование с квалификация „машинен инженер“. Тя има диплома за специалност „Транспорт и енергетика“ със специалност „машинен инженер“. Отговаря ли на изискванията по тези наредби?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Тъй като г-н А.К.отговаря на изискванията, мисля че не е нужно да има задължително второ лице, което също да отговаря на изискванията, за да бъде подновена регистрацията на дружеството.

          Адв.Х.: Зададох по принцип въпроса.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като общо, нейната специалност по диплома „машинен инженер“ би могла да отговаря, но съдейки по това, че е машинен инженер в транспорта, моето мнение е, че не отговаря на изискванията да изпълнява тази длъжност „Контрол по изпълнението на заварките“. Но не мисля, че е проблем.

 

          Адв.Х.: По отношение на още едно лице - Д.Ч., с оглед Закона за професионално образование Вие пишете, че  „той не отговаря“. Съгласно този закон и списъка на професиите към него, той има по-висока степен на квалификация като машинен техник.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запозната съм със списъка на професиите и закона.

          Моето мнение е само логически извод. В списъка всички професии са така структурирани, че всички по-висши са на по-предно място в хронологията. Такава е подредбата. И съдейки по тази подредба, „техник на енергийни съоръжения и инсталации“ има код 522030, а „монтьор на ЕСИ“ е на по-следващо място с код 522040. Така че според мен „техник“ е по-висша позиция от „монтьор“ и отнесено това разсъждение към Д.Ч., изводът е, че би могъл да изпълнява длъжността монтьор, която е заемал. Само че по трудов договор към датата на проверката 2016г. той е заварчик. И затова съм записала, че не отговаря на изискванията, тъй като трудовият му договор към момента е за длъжност „газозаварчик“.

 

          Адв.Х.: Идеята беше дали към 2009г. съответните лица, които и сега продължават да работят в дружеството са били достатъчни, за да се даде този лиценз и дали тези лица и сега могат да изпълняват тези квалификационни длъжности.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала такава задача, но мога да само изкажа мнение днес. Анализът, който направих по длъжностните щатни разписания от 01.05.2009г.  до 01.08.2016г. – това е периода, когато са направени проверките, за 2009г. на 01.05., т.е. когато е направена първата регистрация на дружеството, тези лица са били включени в щатното разписание и са отговаряли на изискванията на наредбите за регистрация на дружеството. В последствие през годините, изследвала съм общо четири щатни разписания, следващото е 01.11.2014г., когато е била първата проверка след регистрацията, по която заключението на Държавната агенция е, че отговарят всички на изискванията.

          На 01.04.2016г. и на 01.08.2016г. вече заключението на агенцията е, че не отговарят всички лица на изискванията, като за С.С.пишеше, че „отговаря“, но само за него. Според мен през 2009г. лицата са били достатъчни за регистрация на дружеството, през 2014г. - също. Сега, при условията на представените днес сертификати, те също са достатъчни към 01.01.2016г., т.е.преди датата на последната проверка.

          Тези сертификати не са били налични в трудовите досиета на лицата.

 

          Адв.Х.: Изобщо в тези наредби има ли изисквания за бройка или е достатъчен един човек.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Никъде не намерих изисквания за бройка. Регистрацията е била направена с четирима души и затова приех, че тези четирима души са основни лица за моята проверка.

 

          Адв.Х.:  Изводът в момента е в наша полза. Нямам други въпроси към вещото лице.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Н. ведно с направената корекция в днешно съдебно заседание, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв., от които 300 лева да се изплатят от  внесения депозит, разликата от 100лв. следва да се заплати от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеният с писмо с вх.№ 6350/21.06.2017г.  Протокол от 22.04.2016г. за извършена на основание чл.36а от ЗТИП проверка на оспорващото дружество.

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, представляващи три броя сертификати.

 

Адв.Х.: Бих искала административният орган да представи списъка към удостоверението за разрешение да се изпълнява тази дейност. Към всеки лиценз има приложен списък. За да бъдем абсолютно категорични, че това, което вещото лице сега заяви, че лицата отговарят на лицата при първоначалната регистрация, списъкът би следвало да съпътства даденото удостоверение, но е наличен само при органа.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени доказателства за друго лице Г.А.Г., който не е включен в тези лица, но има висше техническо образование и който отговаря по квалификация на основание чл.283, ал.1, буква Б от НУБЕТНС.

Моля да се допусне допълнителна задача към вещото лице да изследва и това лице.

 

 

Доказателствените искания на пълномощника на жалбоподателя подържани в днешно съдебно заседание относно попълване на административната преписка с допълнителни писмени доказателства, отнасящи се до списъка на лицата, работещи в дружеството-жалбоподател към момента на издаване на неговото удостоверение № БС-105/18.05.2009г., съдът счете за основателно, тъй като посредством него биха били установими допълнителни правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което намира за необходимо административният орган да бъде задължен в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок считано от уведомяването да представи по делото списък на лицата работещи в дружеството-жалбоподател и отговарящи на изискванията към момента на издаване на удостоверение № БС 105/18.05.2009г.

 

ДАВА възможност на адв.Х. в 7-дневен срок считано от днес да депозира извънсъдебно допълнителна молба, в която да уточни допълнителните си доказателствените искания, по които съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.12.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: