Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                        Дата  15.09.2008 год.                        град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 02 септември 2008  година

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  П.С.

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа докладваното от съдия С.

адм. дело № 927 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по повод жалба срещу индивидуален административен акт и се движи по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ.

         Предмет на оспорване е Заповед № 257/09.05.2008 год. на кмета на община Руен, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и план за регулация и застрояване в териториален обхват поземлен имот с идентификатор 000010, с площ 0,491 кв.м., находящ се в местността “Бузалъкада” по КВС на землище с.Рудина с ЕКАТТЕ 63166, общ.Руен, обл.Бургас.

         Жалбоподателят Регионална дирекция по горите – Бургас твърди, че са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, като счита, че в нарушение на разпоредбата на чл.6, ал.5, т.5 от ЗУТ, в състава на общинския експертен съвет не е бил включен представител на Държавната агенция по горите, респ. на Регионалната дирекция по горите, като изхожда от обстоятелството, че проектът на ПУП засяга територия от държавния горски фонд. Възразява се също така, че не е спазена императивната норма на чл.14б, ал.1 от Закона за горите, изискваща предварително съгласуване с посочената централна администрация – Държавна агенция по горите, в случаите на изключване на гори и земи от горския фонд. Наведените доводи за незаконосъобразност обосновават искането за отмяна на оспорената заповед.

         В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от юрисконсулт, който поддържа подадената жалба.

         Ответната община Руен не изпраща представител, но чрез пълномощник е депозирала писмено становище, с което оспорва основателността на жалбата, като счита, че не са налице твърдяните нарушения и в случая не е налице необходимост от предварително съгласуване на проекта за ПУП.

         Заинтересованите страни не са изразили становище по жалбата.

         Съдът, след като прецени събраните по делото писмени доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

         Административното производство е инициирано от търговското дружество “БТК Мобайл” ЕООД – гр.София, във връзка с рамков договор между дружеството и Министерство на земеделието и горите за предоставяне на терени, части от държавния горски фонд, за инсталиране на съоръжения и оборудване, които не са трайно свързани с терена. Производството се е развило по реда на ЗУТ, като по възлагане от кмета на община Руен е бил изготвен проект за подробен устройствен план – ПР и ПРЗ в териториален обхват поземлен имот с идентификатор 000010, с площ 0,491 кв.м., находящ се в местността “Бузалъкада” по КВС на землище с.Рудина с ЕКАТТЕ 63166, общ.Руен, обл.Бургас. От главния архитект на общината е била издадена виза за изработване на проект за ПУП, като същият е бил съгласуван с експлоатационните дружества “ВиК” ЕАД – Бургас, “ЕВН България” – КЕЦ Карнобат и “БТК” АД.

         На свое заседание, проведено на 31.01.2008 год., Общинския експертен съвет по устройство на територията при община Руен разгледал проекта за одобряване на ПУП за посочения имот, като в мотивите на взетото от него решение са подробно описани конкретните фактически обстоятелства. Посочено е, че инвестиционното строително намерение за описания недвижим имот, е обособяване на площадка за изграждане на телекомуникационно съоръжение за нуждите на развиваната от възложителя “БТК Мобайл” ЕООД дейност. Посочено е, че подробния устройствен план е изработен с цел да се промени начина на трайно ползване /конкретното предназначение/ на предоставения на възложителя поземлен имот от “широколистна гора” в “за телекомуникационно съоръжение”. ОЕСУТ е приел представения проект за ПУП със забележки, една от които, вписана под т.5 от решението – да се представи писмо от председателя на Държавната агенция по горите с положително предварително съгласуване за изключване на проекто-имота от горския фонд.

         На основание заявлението на възложителя и решението на ОЕСУТ, кмета на община Руен издал оспорената заповед, с която одобрил подробен устройствен план – план за регулация и план за регулация и застрояване в териториален обхват поземлен имот с идентификатор 000010, с площ 0,491 кв.м., находящ се в местността “Бузалъкада” по КВС на землище с.Рудина с ЕКАТТЕ 63166, общ.Руен, обл.Бургас. В административната преписка не се съдържат доказателства и по делото не са ангажирани такива, които да установят наличието на предварително съгласуване с Държавната агенция по горите за изключване на процесния имот от горския фонд. Тезата на община Руен, поддържана и в съдебния процес е, че в случая такова съгласуване не е необходимо, тъй като в разпоредбите на ЗУТ, регламентиращи одобряване на ПУП, подобно изискване липсва.

         Жалбата е основателна.

         Съгласно нормата на чл.124, ал.3 от ЗУТ Изработването на подробни устройствени планове за част от населеното място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, може да се възлага и от заинтересувани лица след разрешение от кмета на общината. Заинтересованите лица са очертани в нормата на чл.131, ал.1 от с.з. като собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. По делото не се съдържат доказателства, търговското дружество “БТК мобайл”, инициирало административното производство, да има качеството на собственик или носител на ограничено вещно право по отношение на имота, за който се иска одобряване на ПУП. Представеният рамков договор между него и Министерство на земеделието и горите предвижда ангажимент за осигуряване право на ползване върху терени, част от държавния горски фонд, при условията на чл.16 и чл.16а от Закона за горите. Доказателства за учредяване на подобно право на ползване върху процесния недвижим имот няма. При тези обстоятелства, съдът приема, че “БТК мобайл” няма качеството на заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ, което да разполага с право да инициира одобряване на ПУП по отношение на имот, за който не доказва право на собственост или ограничено вещно право. Подобно процесуално нарушение е достатъчно за да обоснове извод за незаконосъобразност на издадената заповед за одобряване на ПУП.

         Освен горните разсъждения, за пълнота на изложението, следва да се има предвид и следното:

         Правната уредба на процедурата по изготвянето на ПУП се съдържа в общия Закон за устройство на територията, чийто норми се прилагат доколкото липсва специална регламентация за отделни видове и категории имоти, която регламентация обичайно се съдържа в други закони, които се явяват специални спрямо ЗУТ и се прилагат на принципа lex specialis derogat legi generali. В конкретния случай, като се има предвид статута на процесния имот и неговото трайно предназначение – широколистна гора, следва да бъдат взети предвид и нормите на Закона за горите, в случай, че същият предвижда особени изисквания по отношение на тази категория имоти.

         Съгласно нормата на чл.111 от ЗУТ за земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специално или друго предназначение могат да се разработват специализирани подробни устройствени планове, които решават отделни устройствени проблеми и обхващат структурни части от територията на общината. Изготвянето на специализиран ПУП за горска територия следва да бъде съобразен както с разпоредбите на ЗУТ, така и с разпоредбите на Закона за горите. Съгласно нормата на чл.14б, ал.2 от Закона за горите за изключване на гори и земи от горския фонд и за включването им в строителните граници на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) кметът на общината прави искане пред председателя на Държавната агенция по горите за предварително съгласуване. Обстоятелството, че проектът за ПУП се изработва с цел промяна на предназначението на имота и начина на трайно ползване, означава, че този имот предстои да бъде изключен от горския фонд, с оглед на бъдещото му предназначение – “за телекомуникационно съоръжение”. При тези обстоятелства, следва да бъде спазена предвидената в Закона за горите процедура по предварително съгласуване с Държавната агенция по горите за изключването на имота от горския фонд. Това съгласуване е част, елемент от фактическия състав на процедурата по изработване на ПУП по отношение на имот, включен в горския фонд, което не е било проведено от административния орган. По този начин е допуснато нарушение на административната процедурата, проведена без предварително съгласуване,  предвидено в закона.

         На основание горните мотиви, следва да бъде отменена оспорената заповед като незаконосъобразна, поради което и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, във вр. с чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Заповед № 257/09.05.2008 год. на кмета на община Руен, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и план за регулация и застрояване, в териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 000010, с площ 0,491 кв.м., находящ се в местността “Бузалъкада” по КВС на землище с.Рудина с ЕКАТТЕ 63166, общ.Руен, обл.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                            СЪДИЯ:……………..