ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 918 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Напоителни системи“ ЕАД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Д.К., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Г.И., редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.И., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         А.К.И., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         К.Г.К., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавна дивечовъдна станция – Несебър, редовно призовани, не изпраща представител.

            Явява се вещото лице И..

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу изричен отказ изх.№ 17-130/09.03.2018г. на началника на СГКК-Бургас, за изменение на одобрената със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АК-София кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Несебър, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 51500.37.4 и 51500.203.4, предмет на заявление по преписка вх. № 01-384982/04.12.2017 г.

В открито съдебно заседание на 05.06.2018 г. по искане на жалбоподателя съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза. Експертизата е изготвена и е представена в срок по делото.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.Ж.И. – ** г., български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво означава изразът „силует на постройка“?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Означава подобие на постройка. В случая постройката няма покривна конструкция, няма дограма.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това, че едната постройка съществува, но няма характеристиката на постройка поради липса на покрив, означава ли, че въз основа на въздействието на атмосферните условия или на времето покривът се е срутил?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Под въздействие на атмосферните условия и времето сградата е в процес на самосрутване.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво означава, че квадратурата на сградата приблизително съвпада с проектния идентификатор на същата?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Използвал съм израза „приблизително“, тъй като измерването се е извършило с геодезически уреди, което и е точното измерване, а моето измерване е с ръчни уреди, на място.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. С.: Г-н съдия, имам един въпрос.

Посочили сте, че дворът около сградата е ограден с ограда - бетонова основа и метални пана. Тази ограда обхваща ли постройката, която сте посочили - силуетната постройка?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, попада в очертанията на оградата.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Аз също съм за приемането на заключението на вещото лице, с изключение на въпрос № 3, който изключихте от задачата, но вещото лице е дало отговор на него.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, от които внесени като депозит 350 лева, а за остатъка от 50 лева ОСЪЖДА жалбоподателя „Напоителни системи“ ЕАД да ги внесе по депозитната сметка на съда в 3-дневен срок от днес, след което същите да бъдат преведени на вещото лице. (изд. Р.К.О. – 350 лв. – 18.09.2018 г.)

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания.

АДВ. С.: Няма да соча доказателства. Нямам искане за събиране на други доказателства.

 

Предвид становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам жалбата и изложените в нея доводи. Моля, съдът да ми предостави срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските по делото, за което представям списък на разноските.

АДВ. С.: Уважаеми г-н съдия, считам, че жалбата е неоснователна и недоказана по отношение на искането да бъде отменен отказът и да бъде нанесена сграда с идентификатор 51500.37.4.1. Предвид събраните по делото доказателства и от заключението на вещото лице става ясно, че в процесния имот, който е на заинтересованите страни няма изградена сграда такава, която законът възприема като отделен обект на правото на собственост още повече, че същата представлява проектен идентификатор, по който тя трябва да бъде отразена в кадастралния план и с определена етажност, а на място такава сграда двуетажна, не съществува. В ЗУТ няма легално определение за сграда, но това определение може да се дефинира и да преповтаря това определение, което съществува по чл. 164 от Закон за благоустройството от 1941 г.

Г-н съдия, считам, че няма сграда, която да съществува и представлява самостоятелен обект на правото на собственост и да бъде нанесен по такъв начин, както е поискан от жалбоподателя.

Моля да оставите отказа в сила в тази част и да ни присъдите разноските поделото.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:50 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: