Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                    872/09.10.2008г.                  град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на единадесети септември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  Т.Е.

        Членове: 1. П.С.

                          2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 916 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на С. Г. Б. от *** против решение № 127/13.05.2008г., постановено по НАХД № 15/2008г. по описа на Карнобатски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1653/02.01.2008г., издадено от началника на РПУ – Карнобат и наложените на касатора административни наказания: глоба в размер на 200 лева на осн. чл.182, ал.2, т.6, вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП и лишаване от право да се управлява МПС за срок от три месеца. Иска се от съда да отмени обжалваното решение и наказателното постановление. Като основания за касацията оспорващият сочи противоречие на съдебния акт със закона и необоснованост. Не ангажира доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник на РПУ – Карнобат не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването, въпреки редовното му уведомяване.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно проведено касационно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Карнобатски районен съд е образувано по жалба на С. Г. Б. от *** против наказателно постановление № 1653/02.01.2008г., издадено от началника на РПУ- Карнобат, с което са му наложени следните административни наказания: глоба в размер на 200 лева на осн. чл.182, ал.2, т.6, вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП и лишаване от право да се управлява МПС за срок от три месеца. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, наказателен състав на КРС е потвърдил атакуваното постановление. Приел е за установено, че на 12.12.2007г. около 08,44 часа касаторът управлява лек автомобил „Пежо 307” с ДК№ СН 42 24 НС по главен път І № 6 километър 444 по посока Бургас със скорост от 138 км./час при максимално допустима 60 км./час. Скоростта е фиксирана с техническо средство TR-4DCN 355/02 и предявена на водача с точна дата и час. Фактическата установеност се подкрепя от събраните в хода на съдебното следствие свидетелски показания и от приложените по делото удостоверителни документи.

            Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на НРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Наведените в касационната жалба доводи са бланкетни и неоснователни. Съдът е изложил обстойни мотиви защо приема, че е осъществен фактическия състав на чл.21, ал.ІІ от ЗДвП. Задълбочено е изследвал релевантните за спорното правоотношение факти и изводът му, че административнонаказаващият орган е доказал по безспорен начин твърденията си в АУАН е обоснован. Коментирал е доказателственото значение на обстоятелствата, обективирани в писма № УР-2731/10.04.2008г. и УВ-5239/22.04.2008г., издадени от глава дирекция „ППООРП” – гр.София. Според удостоверителното съдържание на цитираните документи техническото средство, с което е установена скоростта на управлявания от касатора автомобил е изправно и направените с него измервания са в съответствие със Закона за измерванията. В този смисъл е и записването в дневника за регистриране и водене на извършените нарушения, положено срещу холограмния стикер на техническото средство.

За да е необосновано проверяваното съдебно решение, както твърди касатора, то изводите на съда относно правнозначимите факти следва да са направени в нарушение на правилата на мислене, на каузалните връзки между явленията или данните на науката. В конкретния случай не се установява наведеното основание за касация. Атакуваният съдебен акт е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия процесуален и материален закон. В настоящото касационно административно производство не се сочат убедителни доводи, които да променят изводите на съда. Поради това не са налице основанията за отмяна на обжалваното решение и същото следва да се остави в сила.

            Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127/13.05.2008г., постановено по НАХД № 15/2008г. по описа на Карнобатски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1653/ 02.01.2008г., издадено от началника на РПУ – гр.Карнобат.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                               2……………………...