ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2173

гр.  Бургас, 08.09.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                  ХII състав

на осми септември две хиляди и осма година

в закрито заседание в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

                        

като разгледа докладваното от съдия Р. дело номер 910 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано по жалба на “Парадайз бийч” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Самоков, к. к. “Боровец”, хотел “Рила” чрез изпълнителния директор К. К. М. срещу разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК, инкорпорирано в Заповед № РД-14-448/26.05.2008 г. на заместник началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, наименован “Амфитеатър”, изпълнен от “Парадайз бийч” ЕАД на територията на морски плаж “Робинзон”, местност “Варницата”, гр. Свети Влас, община Несебър.

В жалбата са изложени съображения, че разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на Заповед № РД-14-448/26.05.2008 г. на заместник началника на ДНСК е постановено, без да са налице предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК, поради което същото се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Жалбата е подадена от процесуално легитимирано лице. С разпореждане на съдията-докладчик от 16.06.2008 г. ответникът е задължен да представи в 3-дневен срок доказателства за датата на съобщаване на заповедта. Съобщението за това е надлежно връчено на ответника на 14.07.2008 г. В определения от съда срок не са представени доказателства за датата на съобщаване на заповедта на жалбоподателя, поради което следва да се счита, че жалбата срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение е подадена в срока по чл. 60, ал. 4 от АПК. По изложените съображения жалбата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) незаконно изградените обекти на територията на морските плажове и на обектите по чл. 4, ал. 2, т. 1 се премахват от лицата, които са ги изградили, в едномесечен срок от влизането в сила на закона, като строителните площадки се рекултивират от тях след премахването на обектите. Съгласно § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК след изтичането на срока по ал. 2 обектите се премахват в 6-месечен срок от органите на Дирекцията за национален строителен контрол при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В чл. 217, ал. 1 от ЗУТ са изброени изчерпателно актовете по устройство на територията, които подлежат на предварително изпълнение по силата на закона. Заповедите за премахване на незаконни строежи по чл. 225 от ЗУТ не са посочени в цитираната разпоредба, поради което същите подлежат на предварително изпълнение само в случаите на допуснато такова от административния орган. Предпоставките за допускане на предварително изпълнение с разпореждане на административния орган са уредени в чл. 60, ал. 1 от АПК. Съгласно чл. 60, ал. 1, изр. 1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. При допускане на предварително изпълнение по реда на чл. 60 от АПК административният орган следва да посочи кои от посочените по-горе предпоставки налагат предварителното изпълнение на акта и да изложи конкретни съображения за това. В случая такива съображения не са изложени, разпореждането за допускане на предварително изпълнение е немотивирано, не се съдържат данни и в представената административна преписка, от които да се изведе наличието на някоя от предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК. За да допусне предварително изпълнение, заместник началникът на ДНСК се е основал на разпоредбата на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗУЧК, а именно – че жалбоподателят не премахнал процесния строеж в нормативно определения едномесечен срок от влизане в сила на ЗУЧК, а също така и на установената с чл. 15 от ЗУЧК забрана за строителство в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври. Посочените разпоредби са част от общата нормативна рамка на устройството на Черноморското крайбрежие и не могат да послужат като фактическо основание за допускане на предварително изпълнение  на заповед за премахване на незаконен строеж по чл. 225 от ЗУТ. От събрания доказателствен материал се установява по категоричен начин, че фактическо основание за допускане на предварително изпълнение на процесната заповед не е налице. Липсата на фактическо основание води до незаконосъобразност на оспореното разпореждане за допускане на предварително изпълнение и е основание за неговата отмяна.

Водим от горното и на основание чл. 60, ал. 6, изр. 1 от АПК, Административен съд-гр. Бургас, ХІІ състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждането на заместник началника на ДНСК за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД-14-448/26.05.2008 г. на заместник началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, наименован “Амфитеатър”, изпълнен от “Парадайз бийч” ЕАД на територията на морски плаж “Робинзон”, местност “Варницата”, гр. Свети Влас, община Несебър.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.                                            

 

                                                              СЪДИЯ: