ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На двадесет и осми юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 899 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:04 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АГРОДИС“ ЕООД, редовно и своевременно призован, се явява лично управителят Георги Маджаров и адв. К., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., редовно упълномощена.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К.: Имам искане да бъде назначена съдебно-агрономическа експертиза с поставени задачи в нарочна писмена молба, която представям с копие за ответната страна.

На този етап нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, представям в днешно съдебно заседание и моля за бъдат приобщени към делото Уведомително писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат, приложение към уведомително писмо ведно с обратна разписка за получаването. 

Правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в молбата, която представям, с копие за жалбоподателя. Моля да бъде допусната.

 

АДВ. К.: Не възразявам срещу доказателствените искания на ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Не възразявам срещу доказателствените искания на ответната страна.

 

Съдът счита, че следва да се уважат направените в днешно съдебно заседание доказателствени искания, както и да се приемат представените от МЗХГ доказателства, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмо с изх. № 11-262/14.06.2018 г. на Дирекция „Правна” към МЗХГ с приложено съдържание – 1 брой CD, Заповед № РД-09-575/19.08.2015 г. ведно с приложенията към нея, сканирано копие на възражение № 277/21.01.2016 г., протоколи от теренни проверки и снимки от GPS, касаещи заявените от кандидата парцели за кампания 2015 г., Уведомително писмо за площите, декларирани от повече от един кандидат от 09.12.2015 г. на Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” ведно с приложение и известие за доставяне.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещо лице – агроном, който след като се запознае с материалите по делото, извърши оглед на място на процесните парцели, както и посети ДФ „Земеделие“ – ЦУ, да даде отговор по поставените в молбите на страните въпроси при първоначален депозит в размер на 800 лв., вносим от двете страни по равно, в 10-дневен срок от днес, като след внасяне на депозита съдът ще определи вещото лице, което да изготви експертизата.

 

Тъй като доказателствата не са налице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.09.2018 г. от 11.00 часа, която дата и час са съобщени на страните.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: