ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 898 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.С. се явява лично и с адвокат Г., с приложено по делото пълномощно.

Ответникът- началник на Районно управление Несебър при ОД МВР Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

В съдебната зала пристава прокурор Христо Колев от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: На осн. чл. 16, ал.1 от АПК правя искане да бъде конституиране Прокуратурата на Република България като страна в настоящото производство, поради наличие на важен обществен интерес.

Адвокат Г.: Не възразявам по направеното искане.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане и след изслушване становището на жалбоподателя

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА, на осн. чл. 16, ал.1, т.3 от АПК, Прокуратурата на Република България като страна в настоящото производство.

 

Адвокат Г.: Моля да бъде даден ход на делото.

Прокурор КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от адвокат М.Г., в качеството на процесуален представител на А.С.С. от гр. Св. Влас, против решение № 304р-16595/13.07.2017 на началника на Районно управление Несебър при ОД на МВР Бургас, за отнемане на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели № 20140030905- валидно до 08.12.2018г., издадено от РУ Несебър, и изземване на късоцевно огнестрелно оръжие „Рюгер.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ констатира, че по делото не е постъпила административната преписка. В съпроводителното писмо са отбелязани приложения, но такива не са налични по делото.

 

Адвокат Г.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените писмени доказателства по делото. Моля също така да задължите административния орган да приложи преписката по издаване на оспорения административен акт, както и тази по издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели № 20140030905/18.02.2014 г., което е важно, с оглед твърдяното в оспорения акт, а именно отпадане на причините за издаване на разрешението. В преписката би следвало да се съдържат такива доказателства. През 2014 г. при наличие на основания е издадено разрешение за спортни дейности, а през 2018г. отпада това основание. Няма да соча други доказателства.

Прокурор КОЛЕВ: Да се примат представените по делото доказателства. Да се изиска от административния орган административната преписка по издаване на решението, както и на административната преписка по издаването на разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели през 2014г. на А.С.. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към жалбата писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде задължен административният орган да представи заверени преписи от всички документи, налични в административната преписка по издаване на оспореното решение, както и заверени преписи от документите, приложени в преписката по издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели № 20140030905/18.02.2014г. на жалбоподателя. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА на осн. чл. 190, ал.1 от ГПК, вр. 144 от АПК началника на Районно управление Несебър да представи в 14-дневен срок от съобщението заверени преписи от всички документи, налични в административната преписка по издаване на оспореното решение и от документите, налични в административната преписка по издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели № 20140030905/18.02.2014г.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: