О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                    2312/30.09.2008г.                  град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и четвърти септември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К. Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 898 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език ”Британика” със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Парк „Езеро”, сграда „Колеж по туризъм”, представлявана от М. Н. Н. против Решение на Общински съвет – Бургас, взето по точка 9 от дневния ред на редовното му заседание, проведено на 22.05.2008г., обективирано в протокол № 9/22.05.2008г. Релевират се доводи за нарушено право на защита и липса на мотиви в постановения акт. Навежда се твърдение за недопустимо произнасяне поради наличие на предхождащо решение с идентично съдържание. Иска се отмяна на оспорвания акт.

Ответната страна – Общински съвет – Бургас се представлява от юрисконсулт М., който оспорва жалбата като излага доводи за недопустимост на съдебния контрол върху процесното решение и алтернативни съображения за неоснователност. Представя изисканата административна преписка.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предмет на административния спор е решение на Общински съвет – Бургас, взето по точка 9 от дневния ред на редовното му заседание, проведено на 22.05.2008г. С процесния акт органът на местно самоуправление в общината отменя свое решение, отразено в протокол № 7/27.03.2008г. като незаконосъобразно поради нарушение на чл.45, ал.10 от ЗМСМА за изискуемо мнозинство и приема идентично решение със следния текст: „Да се развали по съдебен ред на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, вр. с чл.18, раздел V от Приватизационен договор от 09.12.2004г. за покупко-продажба на двуетажна сграда (бивша детска градина), находяща се в гр.Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Карлово” № 21 поради неизпълнение на поети ангажименти от страна на купувача. Възлага процедурата по развалянето на договора за приватизация на кмета на Община Бургас. За изпълнение на настоящото решение, както и на решение по т.30 от заседанието, проведено на 28.02.2008г. – протокол № 6, с което е възложено на кмета на Община Бургас да започне процедура по разваляне на договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в УПИ ІХ, пл.№690 в кв.18 по плана на ж.к.”Лазур” в гр.Бургас, дава съгласие Община Бургас да заплати дължимите държавни такси и други съдебни разноски на всички съдебни инстанции, както и да ангажира адвокати и адвокатско дружество, които да осъществяват процесуално представителство по делата”. За неразделна част от решението са прогласени мотивите, обективирани в Решение на Надзорния съвет на Общинската агенция по приватизация и приложенията към него – правен анализ и последващ анекс.

Общинският съвет е орган на местно самоуправление в общината и е компетентен да приема нормативни, общи, индивидуални и вътрешноведомствени административни актове. На съдебен контрол за законосъобразност подлежат първите три категории властнически волеизявления. Процедурата по приватизация на недвижим имот – общинска собственост съставлява сложен фактически състав, който включва в себе си административноправни и гражданскоправни нормативно регламентирани юридически факти. Белезите на индивидуален административен акт с произтичащите от това правни последици притежава акта, с който се обявява спечелилия публично оповестен конкурс. Сключеният въз основа на него последващ договор е волеизявление между равнопоставени субекти и последиците от неизпълнението му не се регулират от административните правила и норми. Решението, предмет на проверка в настоящия процес е насочено към образуване на исково производство и производните от него правоотношения – избор на процесуален представител и заплащане на дължимите разноски. С него не се създават права и задължения, не се засягат непосредствено права, свободи или законни интереси, поради което то не притежава белезите на индивидуален административен акт.

Съгласно разпоредбата на чл.44, ал.1, т.15 от ЗМСМА кметът на общината я представлява пред физически и юридически лица и пред съда. В това си качество същият е властен да предприеме действия по образуване на съдебно производство самостоятелно без разрешителен или одобряващ ги акт на Общинския съвет. В този смисъл възражението на ответника за недопустимо образувано съдебно производство е основателно. Правата на жалбоподателя могат да бъдат защитени в пълен обем в исковото производство и процесният акт не съставлява пречка за това.

Предвид гореизложеното, сезираният съдебен състав намира, че решението на Общинския съвет по точка 9 от редовното му заседание, обективирано в протокол № 9/22.05.2008г. не съставлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. На същото основание е недопустимо производството, образувано по оспорване на преждепостановеното отменително решение. В изложения смисъл са мотивите на определение № 9749/26.09.2008г., постановено по адм. дело № 11544/2008г. по описа на ВАС.

 

Поради това, жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език ”Британика” със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Парк „Езеро”, сграда „Колеж по туризъм”, представлявана от М. Н. Н. се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

           

            Предвид гореизложеното, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на устните състезания.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език ”Британика” със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Парк „Езеро”, сграда „Колеж по туризъм”, представлявана от М. Н. Н. против Решение на Общински съвет – Бургас, взето по точка 9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.05.2008г., обективирано в протокол № 9/22.05.2008г.

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 898/2008г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ………………………