ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 07.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На седми юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 896 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:37 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „СТОК - Стоян Кирязов“, редовно призован, се явява адвокат Е.П., представя пълномощно за преупълномощаване.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас, редовно призован, се явява старши юрисконсулт Е.Е., представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ДОКЛАДВА жалбата на С.К.К.като ЕТ „Сток-Стоян Кирязов“ срещу Заповед за налагане на ПАМ № ОП-107-0269657 от 05.04.2018г. издадена от директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, въпроси за която съм формулирала в изрична писмена молба, която представям и моля да приемете. С експертизата искаме да установим има ли действително прекъсване за този период, има ли подаване на информация по електронен път и на какво се дължи това прекъсване и неосъществяване на дистанционната връзка с НАП.

         Ние не оспорваме, че има прекъсване на връзката, но въпросът е на какво се дължи. Изпълнявали са задължението да подават информация  на хартиен носител и така са изпълнявали задължението да предават необходимата информация.

Юрисконсулт Е.: Оспорвам подадената жалба. Нямам доказателствени искания. Считам, че тази експертиза няма отношение към настоящото дело, тъй като на тези обекти, в които се продава горива регулярно се извършват проверки от обслужващите сервизни фирми и ако има такова нещо, по електронен път към НАП щеше да се отчете своевременно, а не за такъв голям период от 2015г. досега.

Знаели са за прекъсването, защото са подавали на хартиен носител информацията. Жалбоподателят не е бил длъжен, ако има електронна връзка да подава информация на хартиен носител.

Нямаме други искания.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с направените оплаквания в жалбата и изслуша становищата на процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание, ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Производството е образувано по жалба от С.К.К.като ЕТ „Сток-Стоян Кирязов“ срещу Заповед за налагане на ПАМ № ОП-107-0269657 от 05.04.2018г. издадена от директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас.

В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на оспорения административен акт, поради допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му, както и в противоречие със закона.

         В жалбата по същество не се оспорва обстоятелството, че е налице прекъсната връзка между обекта на жалбоподателя с ТД на НАП – Бургас, свързано с подаване на данни, но се оспорва, че това е само без намесата на жалбоподателя. Иска се отмяна на оспорения административен акт.

В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло, а чрез процесуалния  представител на жалбоподателя се прави искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с материалите по делото, с данните при поддържащата съоръжението фирма и при необходимост да направи проверка на място на съоръжението, да отговори на въпроса по каква причина е прекъсването и неосъществяването на дистанционна връзка между нивомерната система и базата данни на НАП, както и системата връща ли обратно информация при търговеца дали отчетът е пристигнал или не е пристигнал в НАП.

Ответната страна чрез процесуалния си представител оспорва изцяло основателността на жалбата. Счита,че при издаването на оспорения административен акт са спазени законовите разпоредби. Оспорва изцяло назначаването на съдебно-техническата експертиза.

 

Становища по доклада:

Адвокат П.: Нямам възражения по доклада.

Юрисконсулт Е.: Нямам възражения.

        

Съдът счита, че следва да се приемат представените по делото писмени доказателства, а именно административната преписка свързана с издаването на оспорения административен акт.

         Съдът счита за неоснователно искането за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза, тъй като обстоятелствата, които ще бъдат установени със същата са ирелевантни за правния спор, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства по описа в съпроводително писмо с изх.№ 213-299/5 от 13.04.2018г. на ТД на НАП гр.Бургас.

         НЕ УВАЖАВА искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счита делото за изяснено

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв.П.: Моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна.

Моля да ни предоставите възможност да изложа подробни аргументи в писмени бележки.

 Юрисконсулт Е.: Считам подадената жалба за неоснователна, тъй като по време на проверката е констатирано неподаване на данни по електронен път към НАП и това е станало за много дълъг период, като при направена справка в НАП се оказа, че към датата 28.04.2015г. до момента на проверката - 23.04.2018г. няма подаване на данни.

При направената проверка е видно, че финансовите резултати на дружеството са доста големи, а това неподаване на данни към НАП води до неправилно определяне на данъчната основа, което води до ощетяване на фиска на Република България. Поради това наказващият орган е счел, че налагането на марката запечатване на обекта ще бъде превъзпитателна.

Считам, че от посоченото от мен ще постановите Вашия съдебен акт, с който ще потвърдите издадената от ТД на НАП-Бургас заповед за запечатване на обекта като законосъобразна и обоснована.

Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът  ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения месечен срок.

ДАВА на жалбоподателя 5-дневен срок считано от днес за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9.48 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: