Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 8/07.01.2009 година, гр. Бургас,

 

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на седми октомври, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Съдия: В.Е.

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Е. адм.д. № 891/2008 година.

 

Производството е по реда на  глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Е.Б.И. с ЕГН ********** и М.Р.И. с ЕГН ********** *** *** и съдебен адрес – ***, чрез упълномощения адвокат М.С. ***,  против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Бургас, потвърдена с решение № 9/01.07.2008 година на директора на Регионална дирекция  „Социално подпомагане” (РДСП) – гр. Бургас.

С оспорения акт е прекратено разрешение, издадено със заповед № 383/12.07.2007 година на директора на ДСП – Бургас за вписване на жалбоподателите в регистъра за осиновяващи при условията на пълно осиновяване при РДСП – Бургас, както и в регистрите на всички РДСП в страната. Основанието за издаването на заповедта е промяна на обстоятелствата, които са от съществено значение за издаването на разрешението за вписване в регистъра на осиновителите – свидетелство за съдимост, от което е видно, че М.И. е осъден за извършването на умишлени престъпления и са му наложени наказания  „лишаване от свобода” (изпълнението е отложено по реда на чл.66 от НК) и „глоба”.

  В жалбата се поддържа, че оспорената заповед е незаконосъобразна, без да се излагат конкретни доводи. След указание от съда, жалбоподателите са уточнили (лист 9), че оспорват процесуалната законосъобразност на акта – че не е извършено ново социално проучване, преди да бъде прекратено разрешението за вписването им като осиновители.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Представя доказателства.

Жалбата е подадена от лица, които имат правен интерес, тъй като с оспорения акт се засягат техни права и законни интереси. В представената по делото административна преписка не се съдържат доказателства за датата на уведомяване на семейство И. за издадената заповед и потвърждаващото я решение. Доколкото доказателствената тежест за установяване на тези обстоятелства е възложена на административния орган, а той не е изпълнил това си задължение, съдът приема, че жалбата е подадена в срок, затова е допустима.

След като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните, съдът приема за установено следното:

 По делото не се спори, че със заповед № 383/12.07.2007 година на директора на ДСП – Бургас Е.Б.И. и М.Р.И. са вписани, като семейство, в регистъра за осиновяващи при условията на пълно осиновяване при РДСП – Бургас, а така също и в регистрите на всички РДСП в страната.

При подаването на заявлението за вписване, наред с другите документи по чл. 15 от Наредба № 4 от 25.11.2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване, на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика (Наредба № 4) , жалбоподателят И. е представил и свидетелство за съдимост, от което се установява че не е осъждан.

Впоследствие, при подаване на молба да осиновяване на конкретно дете от семейство И., от приложено към нея актуализирано свидетелство за съдимост се установява, че г-н И. е признат за виновен и е осъден от Районен съд – Бургас за извършването на умишлени престъпления, като са му наложени наказания  „лишаване от свобода” (чието изпълнение е отложено по реда на чл.66 от НК) и „глоба” (лист 20).

С оглед на това обстоятелство, директорът на ДСП – Бургас е приел, че е налице съществена промяна на обстоятелствата, при които е разрешено вписване на семейството в регистъра на осиновяващите и  издал заповед № РД 03/69/15.02.2008 година, с която е прекратено действието на заповед № 383/12.07.2007 година (лист 29).

След успешно проведено оспорване от страна на семейство И., заповед № РД 03/69/15.02.2008 година  на директора на ДСП – Бургас е отменена от висшестоящия административен орган – директора на РДСП – Бургас (лист 27-28), като преписката е върната на директора на ДСП – за издаване на нова, мотивирана, заповед.

В изпълнение на указанията, директорът на ДСП – Бургас е издал оспорения в настоящото производство акт, който, след административно ожалване, е потвърден с решение № 9/01.07.2008 година (лист 30-31) на директора на РДСП – Бургас.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

С определение № 1090/12.06.2008 година (лист 1) съдът е оставил без движение жалбата по отношение на втория жалбоподател – М.И. с указанието, че в седемдневен срок от получаване на съобщението следва да внесе държавна такса  размер на 10 лева, а при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане по отношение на него. Съобщението е получено на посочения от М.И. в жалбата съдебен адрес - от адвокат М.С., на 16.06.2008 година (лист 8). С допълнението към жалбата (лист 9), адвокат М.С. (процесуален представител само на Е.И.) е приложил още един отрязък от вносната бележка, с която е заплатена държавна такса от първия жалбоподател – Е.И. (лист 10). Така указанието на съда не е изпълнено от жалбоподателя М.И., като тази нередовност не е отстранена до края на единственото по делото съдебно заседание. С оглед на изложеното, съдът намира, че производството по отношение на жалбоподателя М.И. следва да бъде прекратено, на основание чл. 158 ал.3 във връзка с ал.1, във връзка с чл.151 т.3 от АПК.

По съществото на оспорването.

Обжалваната заповед на директора на ДСП – Бургас е издадена при условията на оперативна самостоятелност.Съдът прави този извод от нормата на чл.22 ал.1 т.2 от Наредба  № 4, предвид употребения в нея израз „по преценка” – във връзка с възможността действието на заповедта за вписване в регистъра на осиновителите да бъде прекратено от директора на ДСП - в случаите по чл. 57а ал. 6 от Семейния кодекс (СК).

Съгласно чл.57а ал.6 изр. ІІ и ІІІ от СК, при промяна на обстоятелства от значение за издаване на разрешението лицето, което желае да осинови дете, е длъжно да информира дирекция "Социално подпомагане". Ако промяната е от съществено значение, се извършва ново социално проучване и разрешението може да се прекрати по преценка на директора на ДСП. Нито СК, нито Наредба № 4 дават определение, коя промяна е от „съществено значение”. Преценката за това е предоставена на административния орган, а неговите мотиви (преценка по целесъобразност) в тази насока не подлежат н съдебен контрол, с оглед разпоредбата на чл.169 от АПК.

Оспореният акт е издаден от компетентен орган, в предвидената в закона форма, при съобразяване с целта на закона (максимална закрила на правата и законните интереси на осиновяваните лица). В производството по издаването на заповед № РД 03/184/29.04.2008 година не са допуснати процесуални нарушения. С оглед на новоустановените обстоятелства, по отношение на семейство И. е извършено ново проучване и е изготвен нов социален доклад (лист 23-26), в съответствие с нормата на чл.57а ал.6 изр.ІІІ от СК. В този смисъл, единствения довод за незаконосъобразност, изтъкнат от процесуалния представител на Е.И., е неоснователен. Заповедта е мотивирана с достатъчни, макар и лаконични мотиви. Проверката на съда не установи материална незаконосъобразност на оспорения акт.

С оглед изложеното, на основание чл.158 ал.3 и чл. 172 ал. 2 от АПК , съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Р.И. против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция „Социално подпомагане” – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА по отношение на М.Р.И. адм.д. № 891/2008 година.

Решението, в тази си част, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Б.И.  против заповед № РД 03/184/29.04.2008 година на директора на дирекция „Социално подпомагане” – Бургас.

 

Решението, в тази част, подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението от страните,.

 

 

СЪДИЯ: