Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас,23 октомври  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на петнадесети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 891по описа за 2007 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.49 ЗКИР във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба / възражение/  на М.С. *** против Заповед № РД- 18- 12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър / ДВ.бр. 43/01.06.2007г./, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Черноморец, което включва и с. Атия,общ. Созопол, област Бургас.

С жалбата се иска отмяна на акта, в частта касаеща имот № 81178.502.286, като се навеждат доводи за материална незаконосъобразност.

Жалбоподателят в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. В., поддържа становището си за материална незаконосъобразност на акта.

Ответникът по оспорването – не взема становище по жалбата.

Заинтересованите страни- С.С.М., К.н.Р. и Т.С.З. не вземат становище.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Със заповед № 300-3-11/ 15.01.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, е откито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на : гр. Созопол, с. Черноморец,в.с. Дюни и сс.Веселие, общ. Созопол.Обнародвана в ДВ.бр.12 от 13.02.2004г.

 В т.3 на заповедта е указано, че в срок 30 дни от обнародването и, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответнствие с актовете за собственост.

На 07.03.2005г. М.С. е подал възражение до служба по кадастъра гр. Бургас, към което е приложил нотариален акт, легинимиращ го като собственик , като е посочил ,че в съсобствения му имот не са нанесени сгради, както и че по кадастрълната карта имота е  с по- малка площ, от тази по нотариалния акт.

На 01.04.2005г. комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, е разгледала възлажението / т.385 на л. 16 от делото/ и го е умажила в частта, относно сградите. За площта е направила констатация, че имота е отразен в съответствие със съществуващите граници.

С оспорената заповед, с която е одобрена кадастрланата карта, имота съсобствен между М.С.С. и С.С.М. и съществуващите в него сгради са нанесени съобразно Протокол № 11/01.04.2005г., с площ 880 кв.м.

Според представения и приет като доказателство по делото нотариален акт, М.С.С. ***.ч. от дворно място, находящо се в с. Черноморец, представляващо парцел ІV-295 в кв. 36 по плана на селото, урегулиран с площ от 930 кв.м. при граници: парцели V- 296, VІІ- 298, ІХ- 300 , ІІІ- 294 и улица, както и на построените в имота: триетажна масивна жилищна сграда и двуетажна полумасивна такава.

Според заключението на приетата по делото експертиза, по действащия подробен устройствен план, въз основа на който е изготвена скицата към нотариалния акт, процесния имот съштествува с площ 930 кв. м., а по кадастралната карта тази площ е намалена на 880 кв.м. В съдебно заседание вещото лице пояснява, че отразяването в кадастралната карта е извършено по съществуващи огради на място.

Административния орган не е ангажирал доказателства, от които да се направи извод по какъв начин е съставена кадастралната карта за с. Черноморец : чрез съответни измервания измервания или въз основа на данни от карти, планове, регистри и друга документация.

Преценката за законосъобразност на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР включва проверка доколко участниците в процедурата за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри - собствениците на поземлените имоти и лицето по чл. 35, ал. 2 ЗКИР са изпълнили задълженията си. Приоритетното подреждане на критериите по чл. 14, ал. 1 от Наредба №3 означава, че преди всичко границите на имотите се определят съобразно установените от собственика по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР граници, ако такива липсват следва да се съобразят съществуващите на място материализирани граници, при липса на последните- да се ползва действащия кадастрален план и т. н.

В настоящият случай , жалбоподателят не е изпълнил задължението си да да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост, и да опазва знаците от унищожаване.

Поради това и отразяването в кадастралната карта е станало по съществуващите огради на място. Едва с възражението, е представен нотариален акт ,с отразени граници по действащия устройствен план.

Преди всичко страната не може да черпи права от неправомерното си поведение, т. е липсата на регламентирани трайни знаци, нарочно поставени за целта и съответстващи на данните по нотариалния акт, не може да обоснове незаконосъобразност на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР.

Претендираните от жалбоподателят 50 кв. м. попадат в имот № 81178.502.287, собственост по кадастрална карта на К.Н.Р. и в имот № 81178.502.289, собственост по кадастрална карта на Т.С.З.. От тук и от включването на претендираната квадратура в границите на процесния поземлен имот следва да се приеме наличието и на евентуален спор за материално право, който следва да бъде разрешен по реда на исковото производство.

Въз основа на наличните доказателства, жалбоподателят би могъл да защити претенцията си по реда на допълване на кадастъра / чл. 53, ал. 2 ЗКИР/ - непълнотите или грешките се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице, т. е. касае се за ново по своя характер искане, което се разглежда в друго, различно от това по чл. 49, ал. 1 ЗКИР, производство. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, какъвто в настоящия случай би могъл да възникне, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред (чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР).

Следователно, при изготвяне на обжалвания акт, не е допуснато твърдяното в жалбата нарушение на закона. Актът е издаден от компетентен орган - изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, в съответствие с нормата на чл. 11, ал. 2 от ЗКИР. Спазена е и изискуемата писмена форма. Актът е съобразен с целта на закона. Подадената жалба се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

Отхвърля жалба / възражение/  на М.С. *** против Заповед № РД- 18- 12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър / ДВ.бр. 43/01.06.2007г./, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Черноморец, което включва и с. Атия,общ. Созопол, област Бургас, в частта касаеща имот № 81178.502.286

 

 

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: