ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 885 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.З.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно по делото /л.5/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Созопол при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10687/10.10.2017г. от ответника, с приложени към него доказателства под опис /л.112 до л.155 от делото/.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 10971/18.10.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с искания по доказателствата.

 

С разпореждане на съда от 19.10.2017г., ответникът е задължен да представи  заповед№8121з-749/24.10.2015г.,  ведно с всички приложения към нея, като ако същите са представени, изрично да уведоми за това съда.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№11551/01.11.2017г. от ответника, с приложени към него доказателства под опис /л.162 до л.211 от делото/.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства под опис н писмо вх.№10687/10.10.2017г. и писмо вх.№11551/01.11.2017г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, считам че настоящата заповед за налагане на дисциплинарно наказание е абсурдна и е издадена след абсурдно производство. Цялата проверка е извършена по същество от директора на ОДМВР Бургас, а накрая с резолюция е разпоредено на началника на РУ Созопол да наложи наказание. За никаква обективност и състоятелност на нарушението не можем да говорим, след като изпълняващият орган изпълнява чужда воля, а е следвало по собствено усмотрение да извърши проверка. С обясненията на жалбоподателя е запознат директора на ОД на МВР Бургас, но не и наказващия орган, което е достатъчно основание за отмяната на обжалваната заповед. В заповедта липсват съществени реквизити, а именно цитираната длъжностна характеристика не е норматив, чието нарушаване да води до дисциплинарно наказание. Също така липсва и адекватно съгласуване с юрисконсулт за квалификацията на нарушението, каквото е изискването на заповед №8121з -1252. Моля да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените по делото разноски. Моля за срок за представяне на писмени бележки с подробни съображения по съществото на спора.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,21часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: