ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 07.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На седми юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 880 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          „БУЛИМПЕКС БГ“ ЕООД, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ  Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкуретноспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, редовно призован, представлява се от Н.С.– служител с юридическо образование и юридическа правоспособност, който представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото. Представям заповед за промяна на ръководителя на управляващия орган, с оглед редовното ми упълномощаване.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

ДОКЛАДВА жалбата на „Булимпекс БГ“ ЕООД против решение на Министерството на икономиката № РД-16-136/31.01.2018г.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Изложили сме съображения в писмото, което сме изпратили до съда. В него се съдържа частично по същество изложение от наша страна. Подкрепям същото. Да се приемат представените с административната преписка доказателства, които са относими и всички са приложени.

СЪДЪТ, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания от жалбоподателя и изслуша процесуалния представител на ответната страна, ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Производството пред Административен съд гр.Бургас е образувано по жалба от „Булимпекс БГ“ ЕООД  със седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от С.Ж.против решение на Министерството на икономиката № РД-16-136/31.01.2018г., с което е отказано да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ на жалбоподателя. В жалбата се релевират доводи за допуснати съществени процесуални нарушения и противоречия с материалния закон. Към жалбата са представени писмени доказателства и от страна на жалбоподателя се прави искане за тяхното приемане.

Ответната страна чрез процесуалния си представител оспорва основателността на жалбата, поддържа изложените в писмото на Министерството съображения относно неоснователността на жалбата. Прави искане за приемане като доказателство на административната преписка по издаването на оспорения административен акт. В съдебно заседание процесуалният представител не прави искане за събиране на други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам възражения по доклада.

 

Съдът счита, че следва да се приемат като писмени доказателства административната преписка, както и доказателствата приложени с жалбата на „Булимпекс БГ“ ЕООД,  поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства по опис представени с писмо от Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкуретноспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, както и доказателствата по опис представени с жалбата на „Булимпекс БГ“ ЕООД.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.  Да се приключи съдебното дирене.

 

 

 

Съдът счита делото за изяснено

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да отхвърлите така подадената жалба и да постановите решение, с което изцяло да потвърдите издаденият от управляващия орган административен акт, с който е отказана безвъзмездна финансова помощ на кандидата „Булимпекс БГ“ ЕООД.

В цитирания протокол не е вписан общият размер на публичните задължения на дружеството – кандидат, нито съдържа подпис на представляващия кандидата, за да може да го задължи и ангажира по съответния начин и ред да погасява в уговорените срокове погасителни вноски като задължения.

От друга страна, представената вносна бележка от 16.01.2018г. по никакъв начин не индикира каквато и да е релевантност и връзка с посочения протокол и въобще със задълженията на кандидата. Не съдържа никакви информация кои конкретни задължения погасява дружеството и на какво основание.

Предвид това управляващият орган счита, че представеният протокол и вносната бележка към него не попадат в обхвата на мерките за доказване на надеждност, посочени в условията за  кандидатстване, както и на текстовете в ЗОП и ДОПК. Считаме, че процедурата по отсрочване и разсрочване на задълженията не е спазена, тъй като тя започва с подадено изрично искане от дружеството, последва се от решение за допускане на такова ведно със съответния погасителен план, който също липсва.

Предвид това, представените от кандидата документи не са издадени в рамките на този вид производство, не съдържат реквизитите по разсрочване и отсрочване на задължението, поради което моля да потвърдите издаденият от управляващия орган административен акт.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми се предостави срок за писмени бележки, в които да изложа подробни съображения.

В случай,че насрещната страна е претендирала разноски за адвокатско възнаграждение и същото надвишава определеният минимален размер по Наредбата, правя възражение за прекомерност с оглед правна и фактическа сложност на делото.

 

Съдът  ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения  месечен срок.

ДАВА на ответната страна 7-дневен срок считано от днес за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: