ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 877 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  ЕТ “Ч.Ч.-Г.П.“, редовно призован, не се явява, за него се явява от адв. И.К. с пълномощно на лист 395 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., представено в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становищата на страните и липсата на процесуални пречки,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано е по жалба  от ЕТ “Ч.Ч.-Г.П.“, с. Проход, общ.Средец,представляван от Г.П.против  Решение №60/3/3111380/3/01/04/01 за налагане на финансови корекции, издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ -София.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили от ответника с вх.№3938/05.04.2018 г. административната преписка и молба с вх. № 9996/05.09.2018г. за събиране на доказателства.

АДВ.К.:Поддържам жалбата ведно с всички възражения. Оспорвам порочното решение. В жалбата са посочени подробно твърдения и факти, обуславящи извода на жалбоподателя, че издаденото решение е незаконосъобразно, неправилно и необосновано, постановено в нарушение на материалните норми и процесуалните правила.

ЮК.Л.: Оспорвам жалбата. С писмо № 01-6500/7066/04.09.2018 година сме предоставили на съда административната преписка, която моля да бъде присъединена към делото. Днес представям и моля да приемете към делото бизнес плана на жалбоподателя.

Моля да бъде допусната исканата от нас съдебно-счетоводна експертиза, при която вещото лице след запознаване с административната преписка и посещение в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“, с оглед предоставяне на достъп до ИСАК и всички документи, предоставени от жалбоподателя по време и след проверката на място, и след проверка в счетоводството на жалбоподателя , да отговори на конкретни въпроси, цитирани в молбата с горния номер. В случай, че се оспорват констатациите от контролния лист от жалбоподателя, тогава ще молим да бъдат допуснати и разпитани служителите на държавен фонд „Земеделие“, извършили проверката.

АДВ.К.: Моля за срок да се запозная със становището и доказателствените искания, по които да изразя становище.

ЮК.Л.: Моля да ни укажете по т.6 дали се нуждаят от доказване фактите и доказателствата, които сме конкретизирали в т.VІІ- кога е създадена методиката, от коя дата влиза в сила, кога е публикувана в сайта на държавен фонд „Земеделие“, както и да ни дадете възможност да представим доказателства.

Моля да се произнесете по исканията с нарочно определение по всяко искане.

 

Съдът с оглед направените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Дава възможност на жалбоподателя в 5дневен срок от днес да представи становище по молба с вх. № 9996/05.09.2018г., след което ще се произнесе в закрито заседание по направените искания.

ПРИЕМА представената по делото административната преписка с вх.№3938/05.04.2018г., както и представеният в днешното съдебно заседание бизнес план на жалбоподателя.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2018г. от 09:40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени на основание чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: