ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                               VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 866 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:

За жалбоподателя С.С.И. като ЕТ „Анонс 98 - С.С.“ - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. М. , с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.В.А..

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, тъй като въпреки своевременното уведомяване за трети път на жалбоподателя на 09.10.2017 г., същият до настоящия момент не е заплатил определения депозит.

Съдът докладва заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 3617/06.04.2016 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

дава ход на делото.

 

юк. М.: Считам, че на жалбоподателя е даден твърде дълъг срок относно експертизата. Моля да отмените определението си за допускане на такава и да приключите събирането на доказателствата по настоящето дело.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, на което снема същата, както следва:

 

С.В.А. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Вещото лице: Представила съм писмено заключение при първоначалното разглеждане на делото, което поддържам и в днешно съдебно заседание.

 

Съдът като взе предвид, че жалбоподателят не е заплатил своевременно депозита за изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с определението от 17.05.2017 г. в изпълнение указания на ВАс, на основание чл. 171, ал. 2 апк, след като му е дадена три пъти възможност, , намира, че определението за допускане на съдебно-счетоводна експертиза следва да бъде отменено и да приключи събирането на доказателствата.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

  Приема заключението на вещото лице по допуснатата при първоначалното разглеждане на делото съдебно-счетоводна експертиза.

ОТМЕНЯ определение от 17.05.2017 г., с което е допусната съдебно-счетоводна експертиза, в изпълнение указанията на ВАС.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана в частта, в която е върната за ново разглеждане от ВАС. Моля с решението си да потвърдите акта на административния орган по аргументите, изложени в писмените ни бележки, представени при първоначалното разглеждане на делото и съдържащи се в решението на директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1131.00 лв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: