Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас,  29.10.2008г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на двадесет и девети септември 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.А., с участието на прокурора В. Ч., като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 861 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от “Делта – Б” АД със седалище и адрес на управление: *** представлявано от изпълнителния директор Д. И. Д., против Ревизионен акт № 1923/06.03.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-145/13.05.2008г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – Бургас, при централното управление на Националната агенция за приходите, с която на жалбоподателя за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.12.2005г. са определени задължителни осигурителни вноски в размер на 20 191,38 лв., от които вноски за ДОО в размер на 12 105 лв., вноски за ДЗПО-УПФ в размер на 436,60 лв. и вноски за НЗОК в размер на 2 095,20 лв., и са начислени лихви върху тях в общ размер 5 555,58 лв.

Жалбоподателят оспорва издадения административен акт като незаконосъобразен, поради нарушение на материални и процесуални норми на закона    и моли съдът да го отмени. В съдебно заседание и по съществото на спора, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на посочените основания и моли същата да бъде уважена по съображенията, изложени в нея и в представена по делото писмена защита.

Ответникът – директорът на дирекция “ОУИ” – Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна. Счита, че материалният закон е приложен правилно към установените и релевантни за спора факти, правните изводи са обосновани и са спазени процесуалноправните разпоредби при издаване на ревизионния акт. Излага съображения за това и в представена по делото писмена защита. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност и недоказаност на жалбата.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена пред надлежен съд, от легитимирано лице, в законоустановения по чл.156, ал.1 от ДОПК срок, отговаря на изискванията на чл.149, във връзка с чл.145 от ДОПК, налице е правен интерес от обжалването, поради което е допустима за разглеждане по същество.

От приложените към административната преписка доказателства и съобразно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК, настоящата инстанция преценя, че ревизионният акт е издаден от компетентен орган по приходите, на основание чл.119, ал.2 от ДОПК, след надлежно възложена ревизия, съгласно чл.112 и чл.113 от ДОПК, в предвидената от закона форма, съгласно чл.113 от ДОПК. Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на ревизионния акт, водещи до отмяната му на това основание.

Съдът намира за частично основателни възраженията на жалбоподателя за нарушение на материалния закон при издаване на административния акт в оспорената част, като съображенията за това са следните:

Видно от мотивите на оспорения ревизионен акт, за периода 1.02.2005г.-31.12.2005г. органът по приходите е определил допълнителни задължения за вноски във връзка с изплатени възнаграждения на членовете на съвета на директорите от ревизираното лице. По повод на изготвени в хода на ревизията искания за представяне на документи и писмени обяснения са представени: протокол от общото събрание на акционерите на “Делта – Б” АД, проведено на 4.11.2005г., на което е взето решение за определяне на годишно възнаграждение на членовете на съвета на директорите за финансовата 2005г., като бъде изплатено твърдо възнаграждение в размер на 300 000 лв. за всеки един член на съвета на директорите; сметки за изплатени суми по чл.39 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005г. на членовете на съвета на директорите на дружеството; служебни бележки за дохода, върху който са осигурявани тези лица по трудови правоотношения, по договор за управление и контрол за периода от 1.01.2005г. до 31.12.2005г. и като самоосигуряващи се лица.

Констатирано е, че сумите за определеното годишно възнаграждение на членовете на съвета на директорите за финансовата 2005г. са изплатени на лицата Д. Д., З. Б., И. Д. и Й. Б. на 15.11.2005г. и 29.11.2005г., но при изплащането им не са начислени и внесени дължимите задължителни осигурителни вноски съгласно чл.4, ал.1, т.7 от КСО, във връзка с чл.6, ал.10 от КСО, вноски за фонд ТЗПБ съгласно чл.6, ал.1, т.8 от КСО, вноски ДЗПО – УПФ съгласно чл.157 и чл.158 от КСО, както и дължимите здравноосигурителни вноски съгласно чл.40, ал.1, т.1 и т.6 от ЗЗО. Констатирано е също, че за периода м.01.-м.12.2005г. лицата Д. Д., И. Д. и Й. Б. са осигурени на друго основание – като самоосигуряващи се лица. Д. Д. е осигуряван и по договор за управление и контрол към “Алба спед” АД-гр.Бургас, като това обстоятелство е отчетено от органа по приходите при извършеното облагане и този доход е взет предвид при определяне на месечния осигурителен доход по отношение на това лице. Изплатеното на З. Б. възнаграждение също не е предмет на констатациите в ревизионния акт, тъй като за това лице са представени доказателства, от които е видно, че за периода м.01.-м.12.2005г. е осигуряван върху максимален осигурителен доход.    

Въз основан на тези констатации органът по приходите е отнесъл полученото от Д. Д., И. Д. и Й. Б. възнаграждение помесечно за цялата 2005г., тъй като в случая е определено и изплатено годишно възнаграждение за финансовата 2005г. и лицата за този период са осигурени на различно основание, поради което при определяне на месечния размер на осигурителни доход, върху който следва да бъдат начислени и внесени осигурителните вноски, задълженото лице - осигурител е следвало да спази поредността, визирана в разпоредбата на чл.6, ал.10 от КСО.  

Основно доводите на жалбоподателя се свеждат до недължимост на определените задължения, тъй като върху осигурителния доход на членовете на съвета на директорите, в качеството им на самоосигуряващи се лица и като изпълнители по договори за управление в други дружества, през 2005г. са били внасяни осигурителни вноски за всеки отделен месец. Така изчисленият общ осигурителен доход, върху който са били внесени дължимите по закон осигурителни вноски, е равен на максимално допустимия според закона размер от 1 300 лв. за 2005г. Счита, че установяването на осигурителни задължения и внасянето на осигурителни вноски от страна на дружеството – жалбоподател неминуемо води до осигуряване на тези лица над максималния допустим размер на месечния осигурителен доход, което противоречи на чл.6, ал.10 от КСО.   

При тази фактическа установеност, съдът намира жалбата за частично основателна.

Безспорно, жалбоподателят е осигурител по смисъла на чл.5 от КСО и е задължен да внася по реда на чл.7, ал.1 и ал.2 от КСО, едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него на изпълнителите по договори за управление и контрол с търговското дружество, осигурителни вноски, вноски за трудова злополука и професионална болест, вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителни вноски. При внасянето им, осигурителят следва да се съобрази и с разпоредбата на чл.6, ал.10 от КСО (изм. - ДВ, бр.112 от 2003г.), според която за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;

2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Следователно, водещ по отношение на реда за формиране на максималния месечен размер на осигурителния доход е доходът по трудови и/или служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори, към който, при положение, че същият не надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход, да бъде прибавен осигурителният доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.

Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.8 от КСО, осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания. Според отменената понастоящем, но приложима към ревизирания период Инструкция № 1 на НОИ от 11.02.2000г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица, с която се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от осигурителите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се за ДОО, ДЗПО и ЗО, фонд “ГВРС” и облагаемия доход по чл.19 от ЗОДФЛ (отм.), осигурителят е задължен да представи в ТП на НОИ декларации обр. № 1 и обр. № 6, които се подават за всеки календарен месец в указаните в инструкцията срокове.

Анализът на цитираните правни норми налага извода, че както кодексът, така и приложимите към него актове боравят с понятията “месечно възнаграждение” ,“месечен осигурителен доход”, “максимален размер на осигурителния доход”, “минимален размер на осигурителния доход”. Съответно на него е и задължението на осигурителя да подава месечни декларации и да внася осигурителни вноски за съответния месец.

За да определи допълнителните задължения на ревизираното лице, в качеството му на осигурител, органът по приходите е приел, че до момента на изплащане на годишните възнаграждения от “Делта – Б” АД по договори за управление и контрол на дружеството лицата Д. Д., И. Д. и Й. Б. правилно са се осигурявали, но на датата на изплащане на съответните възнаграждения през месец ноември 2005г. е следвало да се осигурят на друго основание и да се извършат съответните корекции помесечно за лицата.

Според настоящата съдебна инстанция, този извод на органа по приходите по принцип е правилен, но установената фактическата обстановка сочи друго.                      В случая, решението за определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на акционерното дружество е взето на 4.11.2005г., като същите са изплатени на 15.11.2005г. и 29.11.2005г. Вярно е, че според взетото решение получените възнаграждения от членовете на съвета на директорите се отнасят за финансовата 2005г., но няма законово основание, по силата на което приходната администрация да изисква от осигурителя да преизчислява месеци назад или в годишен размер осигурителния доход на лицата и съответните дължими върху него осигурителни вноски и вноски за ДЗПО. Такова задължение съществува за физическите лица – членове на съвета на директорите на акционерното дружество, които следва да попълнят образеца на справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2005г. по чл.6, ал.8 от КСО към годишната данъчна декларация по чл.41, ал.1 от ЗОДФЛ (отм.), върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО-УПФ и здарвноосигурителни вноски, съответно посочат размера на дължимите от тях или подлежащи на възстановяване здравни и осигурителни вноски, след изравняване в годишен размер, съобразно чл.3, ал.2 и ал.3, т.2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Задължение на осигурителя е да удържи и внесе дължимите вноски за дохода на осигурените лица за месеца, през който е начислено/изплатено възнаграждението и съответно да подаде месечна декларация като уведоми органите на НАП за тези обстоятелства, но за него не съществува такова за преизчисляване на осигурителния доход и осигурителните вноски на лицата за предходни месеци, поради което определените задължения за периодите от 1.01.2005г. до 31.12.2005г. са недължими. В този смисъл, съдът намира за основателен доводът в жалбата, че преди вземане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на дружеството, такова възнаграждение не е било предварително уговаряно, следователно и такъв осигурителен доход реално не е съществувал към 4.11.2005г.

По изложените съображения, неправилно с обжалвания ревизионен акт са определени на жалбоподателя допълнителни задължения за вноски ДОО, ДЗПО-УПФ и НЗКО за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.10.2005г.

Ревизионният акт в частта, относно определените задължения за м.11.2005г. и м.12.2005г. е законосъобразен, тъй като, съобразно взетото решение са изплатени възнаграждения в размер на 300 000 лв. на всеки един от членовете на съвета на директорите и за осигурителя възниква задължение по силата на чл.7, ал.1 и ал.2 от КСО, при спазване на реда и условията, предвидени в чл.6, ал.10 от КСО, както и на чл.158 от КСО и чл.40, ал.1, т.1, б.”в” от ЗЗО, да удържи и внесе едновременно с изплащане на възнагражденията вноските за ДОО, ДЗПО-УПФ и НЗКО. При положение, че се установят надвнесени вноски за лицата, получаващи доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО, както правилно е посочил и органът по приходите в мотивите на ревизионния акт, съществува правната възможност по реда на чл.128-чл.132 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за задължителни осигурителни вноски да бъдат възстановени или прихванати с други изискуеми публични вземания, събирани от НАП.

С оглед гореизложеното, жалбата е основателна в частта, относно определените за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.10.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 10 380 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 390 лв. и НЗОК в размер на 1 800 лв., и съответните на тях лихви за забава. Ревизионният акт в тази част следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

В останалата обжалвана част, относно определените за данъчните периоди  1.11.2005г.-30.11.2005г. и 1.12.2005г.-31.12.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 1 725 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв., и съответните на тях лихви за забава, жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна. 

Водим от горното и на основание чл.160 от ДОПК, Административен съд– град Бургас, пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1923/06.03.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-145/13.05.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на “Делта – Б” АД със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителния директор Д. И. Д., са определени за данъчните периоди от 1.01.2005г. до 31.10.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 10 380 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 390 лв. и НЗОК в размер на 1 800 лв., ведно със съответните на тези размери  лихви за забава.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Делта – Б” АД със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителния директор Д. И. Д., против Ревизионен акт № 1923/06.03.2008г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-145/13.05.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, относно определените за данъчните периоди 1.11.2005г.-30.11.2005г. и 1.12.2005г.-31.12.2005г. задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 1 725 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 295,20 лв. и НЗОК в размер на 45,60 лв., ведно със съответните на тези размери  лихви за забава.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                

                                  

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: