ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети октомври                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 860 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

за Протестиращата страна Районна прокуратура Поморие, редовно призована, представител не се явява. На заседанието присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас, която встъпва в производството на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно.

За Заинтересованата страна - „Арси - Христофоров и Бойчев“ ООД, редовно призован, не се явява представител.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод протест от прокурор при Районна прокуратура Поморие против заповед № РД-16-1315/07.11.2017 г. на кмета на Община Поморие, с която на основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ II, кв. 18а по ПУП на гр. Поморие, представляващ ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие.

          Съдът докладва постъпило по делото становище с вх. № 4782/25.04.2018 г. от ответника.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на прокурор при Районна прокуратура Поморие. Считам, че правният интерес от оспорването на заповед № РД-16-1315 от 07.11.2017 г. не  е отпаднал. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

адв. В.: Оспорвам протеста. Поддържам представеното писмено становище. Приложили сме преписката по издаването на процесната заповед и съответно няма да сочим други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените със сезиращия протест и с административната преписка (писмо от 24.04.2018 г. на Община Поморие) документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания от страните, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, поддържам мотивите, изложени в протеста на прокурор при Районна прокуратура Поморие за нищожност на заповед № РД-16-1315 от 2017 г., с която кметът на Община Поморие е допуснал изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ II, кв. 18а по ПУП на гр. Поморие, представляващ ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие. Видно от представените доказателства този имот е включен в охранителната зона на ПИ с ид. 57491.503.579 по КК на гр. Поморие,  където се намира крепостната стена ''Анхиало'', която е изключителна историческа ценност, което обосновава и държавния интерес от публикуването на въпросната заповед. Действително същата е издадена от компетентен орган, но в нарушение на множество материални закони, както е посочено в протеста на районния прокурор и по конкретно нарушение на Закона за културното наследство. Имотът, в който се допуска изработването на ПУП, се явява охранителна зона на имота, в който попада крепостната стена ''Анхиало''. Действително със заповед № РД-16-184 от 14.03.2018 г. кметът на Община Поморие е отказал одобряването и изменението на ПУП за същия имот, т.е налице са два ИАА, които са влезли в сила, като този от тях от 2017 г. не е одобрен от Общински съвет Поморие и е издаден при съществени нарушения на материалния закон, поради което моля да обявите заповед № РД-16-1315 от 2017 г. за нищожна. Искам да посоча, че с писмо от 20.12.2017 г. на РИОСВ гр. Бургас е посочена необходимостта от провеждане на процедура по глава II на Наредбата за околната среда с оглед наличие на пясъчни дюни. Това обстоятелство липсва като мотив в протеста, но доказателства затова се съдържат по делото.

 

адв. В.: Уважаеми г-н председател, аз Ви моля да отхвърлите протеста против заповедта на кмета на Община Поморие, с която е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ II, кв. 18а по ПУП на гр. Поморие, представляващ ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие. Считам, че сочените в протеста пропуски, касаещи съгласуването по чл. 80 ЗКН, не са нарушение от такава степен, че да доведат до нищожност на протестираната заповед. Съгласно установената съдебна практика, така също и в правната доктрина е прието, че само пълната липса на условията и предпоставките, предвидени  в приложимата материалноправна норма и липсата на каквото и да е основание и изобщо на възможност, за който и да е административен орган да издаде акт с подобно съдържание би довело до нищожност на един административен акт на основание чл. 146, т. 4 АПК. В случая визираните в протеста основания касаят съображения, които са относими към законосъобразността на издадената заповед, която обаче е влязла в сила и контролът спрямо нея е преклудиран, но в никакъв случай не се отразява по отношение на валидността й и не водят до нейната нищожност. Освен това е приложена по делото и издадената впоследствие заповед № РД-16-184 от 14.03.2018 г. на кмета на Община Поморие, също влязла в сила, от която е видно, че е отказано одобряването на внесения проект за изменение на ПУП-а по отношение на процесния имот. В този смисъл считам, че не е допуснато нарушение или накърняване на обществения интерес, както се твърди в мотивите на протеста. Предвид гореизложеното моля да отхвърлите депозирания протест като неоснователен.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: