ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 846 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Я., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник изпълнителен директор на държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юк.М.Л.-Т.с пълномощно, находящо се на лист 14 по делото.

 

ЮК.Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от М.И.Я. против уведомително писмо №01-6500/1596/07.03.2018 г. за неизпълнен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от  програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014г.-2020 г. за кампания 2017 г., издадено от заместник изпълнителен директор на държавен фонд „Земеделие“, с което на жалбоподателя е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление „Опазване на застрашени местни сортове, важни за селското стопанство“, тъй като с подаденото заявление за подпомагане за 2017 г. не били спазени ограниченията по чл.4, ал.5, изр.2 от Наредба № 5/27.02.2009 г., въведени със заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-160/28.02.2017 г., изменена и допълнена с последващи заповеди № РД 09-278/31.03.2017 г. и РД 09-361/13.04.2017 г., съгласно които не са приемали заявления за подпомагане/плащане, с които се разрешават поети ангажименти по реда на чл.20, ал.6 от Наредба №7/24.05.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“.

ЮК.Л.-Т.: Представям и моля да присъедините към материалите следните писмени доказателства по опис, ведно с опис, едното от които е заповед № РД 20-238/15.06.2018г.на министъра на земеделието, храните и горите за отмяна на процесното уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 на зам.- изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, въз основа на което пледирам за прекратяване на административното производство поради липса на правен интерес, тъй като вече е извършена извънредна редакция. Кандидатът е с изпълнен ангажимент за 2017 година, като за кампания за 2017 година е взета площта, с който е одобрен.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото.

         ПРИЕМА и доказателствата, представени от юк. Л.-Т. в днешното съдебно заседание съгласно описа, приложен към тях.

 

След като се запозна със съдържанието на заповед РД20-238/15.6.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, съдът КОНСТАТИРА, че оспореният административен акт е отменен от горестоящия административен орган. При това обстоятелство съдът счита, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на уведомителното писмо.

С оглед изложеното и предвид съдържанието на заповед РД 20-238/15.06.2018г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл.159, т.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.И.Я. против уведомително писмо /лист 2 – Уведомително писмо с изх.№ 01-6500/1596 от 07.03.2018 г. за неизпълнен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014 – 2020 г. за кампания 2017 г., издадена от зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“/.

 ПРЕКРАТЯВА административно дело№ 846/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: