ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 28.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 842 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Н.Р.Р. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За ответника – кмета на Община Айтос - редовно уведомен, се явява юк. Г. – представя пълномощно.

         Явява се свидетелката И.Х..

 

         СЪДЪТ докладва постъпилите доказателства от ответника с писмо вх. № 4648/03.05.2016 г. /от л.51 до л.53 от делото – копие от разносна книга на Община Айтос/, становище на ответника с вх. № 6567/24.06.2016 г. и приложените към него доказателства Заповед № РД-08-286/07.04.2016 г. на Община Айтос и Акт № 4116 за частна общинска собственост /л. 65 и л. 66 от делото/.

 

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Н.Р. *** против срещу Заповед № РД-08-237 от 23.03.2016 г. на кмета на Община Айтос, с която е отменена Заповед № РД-08-91/03.02.2016 г. за обявяване на търг с явно наддаване в частта по т. 2, относно поземлен имот № 174 с площ от 894 кв.м., находящ се в землището на с. Тополица, местността „Кокар бунар”, отменена е Заповед № РД – 08 -162/25.02.2016 г. за определяне на спечелилия търга участник и е разпоредено да бъде възстановена сумата, платена от жалбоподателя, направена като разход за участие в тръжната процедура.

 

Юк. Г.: Жалбата е недопустима по посочените основания. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

И.А.Х. с ЕГН: **********, българка, българска гражданка, със средно образование, неосъждана, работи като куриер в Община Айтос.

Свидетелката е предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 НК, обещава да говори истината.

 

СЪДЪТ: Разкажете как връчвате в Община Айтос административните актове?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Във всички отдели на общината, когато има писма до фирма или до физически лица, аз връчвам писмата на територията на гр. Айтос. Жалбоподателят е искал спешно да му бъде връчено писмото. Колежката ми даде писмото и ми каза, че го чакат спешно. Ходих в магазина „Плод и зеленчук” в гр. Айтос, където работи съпругата на жалбоподателя. Съпругата на жалбоподателя каза, че очакват това писмо и няма никакъв проблем тя да го получи. Предадох писмото на съпругата на Н.Р. на 31.03.2016 г., така както е посочено в разносната книга. Предадох й писмото и тя се разписа в разносната книга, /предявена в момента на свидетелката на л. 52 от делото/. В разносната книга съм написала името на жалбоподателя и номера на заповедта, която се обжалва. Съпругата на Н.Р. собственоръчно написа „съпруга” и постави подпис. Мисля, че му звънна по телефона, но не съм съвсем сигурна.

 

Юк. Г.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът няма други въпроси към свидетеля.

 

Съдът по доказателствата

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и допълнително представените от ответника доказателства с писмо вх. № 4648/03.05.2016 г. /от л.51 до л.53 от делото – копие от разносна книга на Община Айтос/, постъпилото становище на ответника с вх. № 6567/24.06.2016 г. и приложените към него доказателства Заповед № РД-08-286/07.04.2016 г. на Община Айтос и Акт № 4116 за частна общинска собственост /л. 65 и л. 66 от делото/.

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Айтос да представи надлежно заверена Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет- Айтос, в сила към датата на издаване на процесната заповед, в 7-дневен срок считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.11.2016 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: