ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юни                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 821 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „БЪЛНЕД“ ООД Н.Т.М., редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адв. Х., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ  НАДЗОР, редовно уведомен, не се явява и не изпраща  представител.

          За окръжна прокуратура Бургас се явява прокурора  А.Ч..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОР Ч. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Х.: Уважаеми господин съдия, представям вносна бележка за постъпилото плащане от страна на ответника по банкова сметка ***, поради което правя отказ от иска. Заявявам, че така посочената сума, включва освен неимуществените вреди в адм.наказателното производство пред РС Г.Делчев и Административен съд гр.Благоевград, така също и адвокатския хонорар, заплатен в настоящето производство. Моля да постановите определение във връзка с направения отказ.

          ПРОКУРОР Ч.:  Присъединявам се към становището на страната. Налице е прекратително основание.

 

          Съдът намира, че представеното в днешното съдебно заседание авизо- преводно нараждане от 17.05.2018 година е относимо към предмета на разглеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното в днешното съдебно заседание  от процесуалния представател на ищеца заверено копие от авизо – преводно нареждане.

Съдът намира, че направенато от процесуалния представител на ищеца искане за отказ от иска следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното и на основание чл.233 от ГПК, вр. с чл.203, ал.2 от АПК и от § Първи от ЗР на ЗОДОВ, Административен съд гр. Бургас, двадесети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява производството по административно дело № 821/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от  днес за присъстващите страни и в 7- дневен срок от получаване на съобшението за ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:10  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: