ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 7 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпило е по делото придружително писмо вх. №3859/24.04.2015г., подписано от процесуалния представител на ответника, с което се представят под опис доказателства, удостоверяващи предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване за процесния имот.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искани.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с придружително писмо вх. №3859/24.04.2015г. Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства, че процесният имот попада в териториалния обхват на извършване на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на обществените територии така, както е отразено в протоколите за извършена работа, съставени от Консорциум „Титан-Бургас”.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с придружително писмо вх. №3859/24.04.2015г., а именно: заверен препис от извадка на Наредбата за определяне на местните данъци с актуални редакции за периодите в акта; заверен препис от извадка от Наредбата за определяне на местните такси на територията на Община Бургас, за периода 2013 год.; заверен препис от извадка на Наредбата за администрирането на местните такси с актуални редакции на промилите за 2014 год.;  заверен препис от декларация по член 14 от ЗМДТ, вх. № 4342/21.03.2012 год., заедно с приложенията към същата; заверен препис от заповед № 2894/30.10.2012 год., издадена от Кмета на Община Бургас; заверен препис от заповед № 2961/29.10.2013 год., издадена от Кмета на Община Бургас; заверен препис от искане наш изх. № 66-00-329/17/12.03.2015 год.; заверен препис от искане наш изх. № 66-00-329/18/12.03.2015 год.;  заверен препис от писмо изх. № 66-00-329/20/26.03.2015 год., заедно с приложенията; заверен препис от придружително писмо изх. № 66-00-329/19/18.03.205 год., заедно приложените пътни листи, протоколи за извършена работа.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства, че процесният имот попада в териториалния обхват на извършване на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на обществените територии така, както е отразено в протоколите за извършена работа, съставени от Консорциум „Титан-Бургас”.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.05.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: